Kogukondlik turvalisus

Avanes kogukondliku turvalisuse toetusvoor  

5. aprillist on avatud programmi "Turvalisemad kogukonnad" 2019. aasta taotlusvoor. Maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Toetussumma piirmäär on 3500 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 

Taotluse esitamise tähtaeg: 6. mai 2019 kell 16.30.

Taotlus koos nõutud lisadega esitada kas elektrooniliselt e-postile riina.allik@saaremaavald.ee (Taotlusvorm - taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult) või paberil (Taotlusvorm - ühes eksemplaris, taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult) aadressile Lossi 1, Kuressaare.

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill 2019 – 31. august 2020. 

Tingimused
Hindamismetoodika
Sisuaruanne
Lisainfo: tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
riina.allik@saaremaavald.ee
tel 452 5024