Lääne-Saare kogukonnakogu

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimus 20. mail Kuressaares Marientali tee 27.
Päevakord:
1. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord" eelnõu (II lugemine)
2. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (I lugemine)
3. Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
4. Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 56 "Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse" muutmine
5. Lääne-Saare 2018.a. spordirahade jäägi suunamine tehtud ettepanekutele
6. Külaraha jagamisest
7. Info ja kohapeal algatatud küsimused

Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.
Põhimäärus    Liikmed

Kogukonnakogu koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.