Korraldatud jäätmevedu

Saaremaa vallas hakatakse biojäätmeid koguma kinnistutelt 1. aprillist 2023. Biojäätmete veoga ei pea liituma kinnistud, kus toimub kõikide biojäätmete kohtkompostimine vastavalt Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjale. Kinnistud, kes ei soovi liituda biojäätmete veoga ning kompostivad köögi- ja sööklajäätmed nõuetekohaselt enda kinnistul, peavad sellest teada andma vallavalitsusele enne uue veoperioodi algust. Taotlusi saab esitada iseteeninduses ja paberkandjal (docx). Kuna Kuressaare linnas ja alevikes on nõutud köögi- ja sööklajäätmete kompostimine pealt ja külgedelt kinnises kompostris, siis tuleb avaldusele lisada ka pilt kompostrist.

Kui kõiki biojäätmeid enda kinnistul kompostitakse või toimub biojäätmete äravedu kinnistutelt, võib Kuressaare linnas ja Orissaares paiknevad kinnistud taotleda harvemat olmejäätmete vedu.

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on tagada mõistliku hinna ja tingimustega jäätmeveoteenus kõigile jäätmevaldajatele, vähendada prügistamist ja jäätmete põletamist ning tagada jäätmetes sisalduva materjali uuesti kasutusele võtmine ehk jäätmete ringlussevõtt. Olmejäätmete veo korraldab oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus ehk Saaremaa vald. Saaremaal on jäätmeveoga liidetud kõik hoonestatud maaüksused, kusjuures maaüksuse omanikud ja valdajad (jäätmevaldajad) ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Jäätmeveo teenustasu sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendussagedusest. Sobiva suurusega mahuti ning veosageduse jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja, lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Vaata ka: juhend eramaja elanikele või kortermaja elanikele.

Arvestada tuleb, et segaolmejäätmete äravedu ei saa toimuda harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul; Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus vähemalt üks kord 4 nädala jooksul. Kuressaares või Orissaares asuvalt kinnistult võib prügivedu toimuda ka harvem (kuid vähemalt üks kord 12 nädala jooksul), kui kinnistul on olemas pealt ja külgedelt kinnine komposter (poest ostetud või ise ehitatud) kinnistul tekkivate biolagunevate köögijäätmete tarbeks – selleks tuleb esitada harvema prügiveo graafiku taotlus (docx) (mujal piisab jäätmevedaja teavitamisest).

Vallavalitsus saab anda korraldatud jäätmeveost vabastuse, kuid seda vaid juhul, kui on veendumus, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata – selleks tuleb esitada erandkorras vabastamise taotlus (docx) (koos elektri tarbimisteatisega). Lisaks ei pea jäätmevedu kinnistult toimuma, kui tekkivad jäätmed viiakse kokkuleppe alusel teisel Saaremaa valla kinnistul (näiteks põhielukohas) asuvasse prügikasti; samuti võib kasutada naabritega ühist konteinerit – selleks tuleb esitada ühise jäätmemahuti taotlus (docx).

Saaremaa vald on vastavalt sõlmitud hankelepingutele (1.03.2020 – pikendatud kuni 31.03.2023) jagatud kolmeks jäätmeveopiirkonnaks: Kuressaare, Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa. Kõikides veopiirkondades on võimalik majapidamisest, asutusest või ettevõttest ära anda pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid ja segaolmejäätmeid. Biojäätmete teenustasu on poole odavam, pakendijäätmete teenustasu neli korda odavam ja vanapaberi teenustasu viis korda odavam sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasust.

Korraldatud jäätmevedu Kuressaares

Jäätmeid veab AS Ragn-Sellsiseteenindussaaremaa@ragnsells.ee, tel 606 0439.
Klienditeenindus: Pargi 16, Kuressaare (K kell 817).

Jäämeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Kuressaare veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

süvamahuti, 80–1100 L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150 L soovitavalt läbipaistev kott

Üks kord nädalas kuni üks kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

süvamahuti, 801100 L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50 L kott või pappkast

Üks kord nädalas kuni üks kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

köögijäätmete puhul süvamahuti, 80240 L soovitavalt pruun konteiner, aiajäätmete puhul ka kuni 150 L kott

Üks kord nädalas kuni üks kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

süvamahuti, 804500 L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100 L kott

Üks kord 4 nädala jooksul, soovi korral kuni 3 korda nädalas, vedu võib toimuda ka üks kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)

Korraldatud jäätmevedu Ida-Saaremaal

(Pihtla, Valjala, Laimjala, Pöide, Orissaare ja Leisi piirkonnad)

Jäätmeid veab AS Ragn-Sells: iseteenindussaaremaa@ragnsells.ee, tel 606 0439.
Klienditeenindus: Pargi 16, Kuressaare (K kell 817).

Jäätmeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Ida-Saaremaa veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

801100 L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150 L soovitavalt läbipaistev kott

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

801100 L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50 L kott või pappkast

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

80240 L soovitavalt pruun konteiner

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 4 nädala jooksul, Orissaares 1.05  30.09 ka 1 kord nädalas

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

804500 L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100 L kott

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul.
Orissaares toimub vedu vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, vedu võib toimuda ka üks kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)

Korraldatud jäätmevedu Lääne-Saaremaal

(Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnad)

Jäätmeid veab OÜ Prügimeessaaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 453 1603.
Klienditeenindus: Talli 4, Kuressaare (ER kell 817).

Jäätmeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Lääne-Saaremaa veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

801100 L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150 L soovitavalt läbipaistev kott

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

801100 L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50 L kott või pappkast

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

80240 L soovitavalt pruun konteiner

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

804500 L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100 L kott

Üks kord 2 nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul

 

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Jäätmehoolduse infoliin
tel 524 7636
jaatmehooldus@saaremaavald.ee

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri