Korraldatud jäätmevedu – korduma kippuvad küsimused (KKK)

Olen kinnistuomanik Saaremaa vallas. Kas prügiveoteenus on mulle kohustuslik?

Selgitava graafiku kinnistute omanikele leiad siit!

Kas jäätmeveost saab vabastuse, kui viia ise oma jäätmed jäätmejaama?

Saaremaa vallas on kehtestatud korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et hoonestatud kinnistud liidetakse automaatselt olmejäätmete veoteenusega ja need tuleb üle anda tekkekohas ehk omal kinnistul. Jäätmeveost ei ole võimalik vabastust anda põhjusel, et inimene viib oma olmejäätmed ise jäätmejaama. Saame kinnistu vabastada jäätmeveost vaid juhul, kui veendume, et kinnistu pole kasutuses. Kui kinnistu on kasutuses teatud kuudel (näiteks suvel) ja muul ajal mitte, siis saame vabastuse anda nendeks kuudeks, mil kinnistut ei kasutata. Kui kinnistu on siiski aastaringselt kasutuses, siis jäätmeveost vabastust anda ei saa. Küll aga võite teha koostööd näiteks naabriga leppides omavahel kokku, et kasutate jäätmete üleandmiseks ühist konteinerit. Sellisel juhul toimub prügivedu ainult ühel kinnistult. Ühisimahuti kasutamise kohta palume esitada vastav avaldus. Kui biolagunevate köögijäätmete kompostimiseks on kinnistul olemas kinnine komposter, siis on võimalik taotleda ka harvemat prügivedu (üks kord 12 nädala jooksul).

Elan kortermajas. Miks ma ei saa teha korterile eraldi jäätmeveolepingut? 

Seoses uue jäätmeveoperioodiga ei tehta enam lepinguid üksikute korteritega. Jäätmeseaduse järgi liidetakse korteriühistu olmasolul see korraldatud jäätmeveoga ja kehtivad korteriühistu prügiveotingimused. Prügiveoarve tuleb ühistule, mille liikmed ise vastavalt kokkuleppele omavahel ära jagavad. Palume teavitada jäätmevedajat, kes on ühistu kontaktisik (lepib vedajaga kokku teenuse tingimused) ja millisele meilaadressile vedaja arve saadab.

Millised konteinerid kortermajal olema peavad?

Korteriühistule on kohustuslikud 3 konteinerit: segaolmejäätmed, biojäätmed ja vanapaber. Pakendikonteiner on vabatahtlik.

Segaolmekonteinereid võib ühistul lepingus olla mitu, st vedajat võib teavitada, et kasutate jätkuvalt olemasolevaid segaolmejäätmete konteinerit. Samas võib ühistu otsustada, et üks konteineritest võetakse kasutusele segaolmejäätmeteks, teise vanapaberi kogumiseks ja kolmas biojäätmeteks. Sel juhul pole uusi konteinereid vaja osta. 

Biojäätmete konteiner on kohustuslik, kui ühistul või erakinnistul puudub komposter biojäätmete kompostimiseks. Kuressaares ja Orissaares peab komposter olema kinnine, et linnud-loomad ei pääseks toidujäätmetele ligi. Kompostri võib osta poest või ise ehitada. Biojäätmeid ei ole enam lubatud panna segaolmejäätmete hulka. Kui seda on tehtud, võib vedaja esitada kahekordse arve. Kui ühistul on komposter muretsetud, palume sellest teatada ketre.kirs@saaremaavald.ee. Prügifirma käib biokonteinerit tühjendamas vastavalt veograafikule, kuni on vallalt saanud teate kompostimise kohta.

Vanapaberi tühjendus võib toimuda vastavalt vajadusele (tellimisel), sellest tuleb teada anda jäätmevedajale. Kuni vedajat pole teavitatud, toimub konteineri tühjendus vastavalt veograafikule. Kui konteinerit pole välja pandud, toimuvad tühisõidud ja vedajal on õigus esitada ka tühisõiduarve.

Kortermaja soovib loobuda vanapaberi äraveo kohustusest. Majas on kuus korterit ja igal korteril ahi. Kas on võimalik?

Vanapaberi konteiner on mõeldud ajalehtede, ajakirjade, reklaamlehtede, (kõvade kaanteta) vanade raamatute, kontoripaberi jms kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Vanapaberit võib jätkuvalt kasutada tulehakatuseks, kuid seda pliidi all või lõkkes hävitada ei ole mõtet. Vanapaber ei käi ka avalikesse sinistesse papp-pakendikonteineritesse. Vanapaberi äravedu on segaolmejäätmetest viis korda odavam. Vanapaberist uute toodeta valmistamine on suhteliselt lihtne ja seda tehakse ka Eestis (nt munakarbid, kontoritarbed, WC-paber). Sellest tulenevalt peavad kõik korteriühistud kasutama ka vanapaberi konteineri sõltumata korterite arvust majas või ahjude olemasolust. Vanapaberi konteiner võiks olla sinist värvi, mis tähistab vanapaberit. Sinise konteineri puhul on väiksem tõenäosus, et mõni kortermaja elanikest paneb konteinerisse valed jäätmed. Sinise konteineri saate osta näiteks oma piirkonna jäätmevedajalt. Vanapaberi konteineri tühjendamine võib siiski toimuda vastavalt vajadusele, st jäätmevedaja saadetud vanapaberi veograafiku saate lasta tühistada ja leppida kokku, et edaspidi toimub vanapaberi konteineri tühjendus tellimise peale.

Krundile puudub piisava kandevõime ja ümberpööramiskohaga juurdepääsutee ja prügiauto ei pääse kinnistuni. Mida teha? 

Korraldatud jäätmeveoga liidetakse kõik hoonestatud kinnistud. Kui kinnistu pole aastaringselt või perioodiliselt kasutuses, saab omanik või valdaja taotleda jäätmeveost vabastamist. Kui kinnistu on kasutuses, ei ole võimalik vabastust anda. Kui jäätmeveok ei pääse kinnistule juurdepääsutee kehva seisu tõttu, siis tuleks viia jäätmekott või konteiner lähimasse võimalikku peatuskohta (näiteks tee äärde). Teine võimalus on kasutada näiteks naabriga vastastikusel kokkuleppel ühismahutit – selle kasutamise kohta palume saata vallale ühismahuti avaldus. Sel juhul kanname ühiskasutuse jäätmevaldajate registrisse ja teavitame jäätmevedajat, et kinnistule pole prügivedu vaja teha, kuna kasutatakse teisel kinnistul asuvat mahutit.

Mis õigused on jäätmeveo korraldajal kliendi võlgnevuse korral?

Võlgnevuse ja probleemide tekkimise korral tuleks esimesel võimalusel ühendust võtta jäätmeveo korraldajaga, kellel on ülevaade võlgnevuse suurusest, maksetähtaegadest jms arvega seonduvast. Kui klient on jäänud võlgu, on jäätmeveo korraldajal õigus pöörduda kohtuväliste võlgade sissenõudmise ehk inkassoteenust osutava ettevõtte poole. Võla loovutamine on lubatud võlaõigusseadusest tulenevalt sõltumata võlgniku nõusolekust. Inkassofirmal ei ole võrreldes võlausaldajaga/jäätmeveo korraldajaga rohkem õigusi, st inkassofirmal ei ole ilma kohtuotsuseta võimalik võlgnikult/kliendilt võlga jõuga sisse nõuda või võlgniku/kliendi vara võla katteks realiseerida. Seaduse kohaselt on inkassoteenust pakkuval ettevõttel õigus nõuda võlgnikult / kliendilt sissenõudmiskulude hüvitamist. Jäätmeveo korraldajal on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda ka kohtusse ja jõustunud kohtuotsuse olemasolul kohtutäituri poole.