Teated

Avatud on külaraha taotlusvoor

Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus. 2019. aastaks on vallavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 447 kinnitatud külaraha suurused kõigi Saaremaa valla külade lõikes, kus on rahvastikuregistri järgselt elanikke.
Külaraha on õigus taotleda kehtivate volitustega külavanemal ning raha saab kasutada küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks, külaürituste läbiviimiseks või külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks. Tähtaeg: 1. november 2019. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/kularaha.

1. aprillist on avatud projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor

Toetust saavad taotleda kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.
Projektitoetuse valdkonnad: kultuur, harrastus- ja võistlussport, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus ja rahvatervise ennetustöö, haridus- ja teadustegevus, külaelu arendamine, füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus), koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.

2019. aasta mittetulundustegevuse toetamise tegevustoetused

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).
INFOLEHT Hindamiskomisjoni koosseis

Mittetulundustegevuse toetamine 2018

Toetuse saajad, kellega on 2018. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise leping (12.02.2019 välja saadetud kirja nr 939 alusel), on kohustatud esitama mittetulundustegevuse toetuse aruande. Aruanne.docpdf

Lõppenud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

1. aprillini 2019 oli avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust said taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, maksimaalne toetussumma on 2000 eurot projekti kohta, omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.