Külaelu arendamise toetus

Külaelu arendamise toetuse II taotlusvoor oli avatud kuni 2. juunini 2021. Tänavu külaelu arendamise taotlusvoore rohkem ei tule.

Külaelu arendamise toetusvooru on oodatud kõik Saaremaa valla külaelu edendamisega seotud taotlused. Ainus piirang tulenevalt mittetulundustegevuse toetamise korrast on alkohoolsete jookide või kinnisvara ostmise keeld. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud. Toetusemäär on sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja teistel juhtudel maksimaalselt 100%.

Hindamismetoodika

  1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.
  2. Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus vähendada eelarves konkreetse kulurea jaoks planeeritud summat, kui kulu suurus ei ole piisavalt kulusäästlik. Hindajad peavad nimetatud ettepanekut ja kärpe täpset suurust sisuliselt põhjendama
  3. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–5 vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ning hinnete kirjeldused:

Kriteerium

Skaala

Selgitus

1. Seos arengukavaga (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse

Valla/valdkondliku arengukavaga seos (taotleja saab valida rippmenüüst sobiva alaeesmärgi ja tegevuse) 

2.Vastavus vooru prioriteetidele (osakaal 30%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Kinnitatud vallavalitsuse poolt koos taotlusvooru väljakuulutamisega

3. Kogukonna kaasatus (osakaal 30%)

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv

Kogukonna (potentsiaalsete osalejate) teavitamise ning kaasamise tegevused ja nende kvaliteet

4. Eelarve põhjendatus (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Eelarve piisavus projekti tegevusteks, kulusäästlikkus, turu-uuring vms

Kontakt ja lisainfo