Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla 94401, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Infospetsialist Siiri Reek 452 5144
siiri.reek@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Külaelu edendamise toetus, taotluste vastuvõtt 13.01-24.01.2020.
Toetatakse kogukonna ja valla arengule suunatud tegevusi ja üritusi.
Toetust saab taotleda MTÜ, sihtasutus või seltsing. Maksimaalne toetus taotleja kohta on 1000 eurot, ürituse korraldamisel on toetuse määr maksimaalselt 90% ürituse eelarvest, muul juhul on maksimaalne toetus 100%.
Taotluse esitamine: www.saaremaavald.ee/arendus-ja-rahvatervis või paberkandjal Lossi 1, Kuressaare. Kui taotlejaks on seltsing, lisada seltsinguleping; kui taotletakse toetust avalikus kasutuses oleva objektiga seotus kulude jaoks, lisada avaliku kasutuse leping. Otsused tehakse kahe kuu jooksul nõuetekohase taotluse vastuvõtmisest.
Toetuse abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest, tegevuste ja ürituste elluviimise ja taotluse kulutuste eest tasumise lõpptähtaeg on 31.12.2020.
Toetuse üldpõhimõtted:
- tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valda;
- toetuse saamiseks peab toetatav tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, piirkonnas, vallas) prioriteetne, innovaatiline või traditsiooniline;
- toetava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui kulud on taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud ning kooskõlas korraga. Käibemaks on abikõlblik kulu, kui toetuse saaja ei saa seda Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida.
- toetust ei eraldata valla hallatavatele asutustele ning valla või valla osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele;
- kui toetusega läbiviidav tegevus vajab luba või kooskõlastamist Eesti Vabariigi või valla õigusaktide alusel, vastutab toetuse taotleja vastavate lubade ja kooskõlastuste taotlemise eest;
- toetust ei eraldata alkoholisisaldusega jookide ostmiseks, kinnisvara soetamiseks, muudeks toetuse eesmärgi saavutamise seisukohast põhjendamatuteks ja ebaolulisteks kuludeks.
Küsimuste korral nõustab: Eda Kesküla, arenduse peaspetsialist eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028.
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri 
Kõigis veopiirkondades on uuel perioodil võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest.
 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.