Maakorraldus

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Ariste külas Rehepõllu kinnisasja (71401:001:0464) kasutamiseks andmiseks. Kasutusala pindala on 1,5163 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa, alghind 126.-, tagatisraha 32.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.

Vald palub maaomanikel kontrollida oma katastriüksuste andmeid 
Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus katastriüksuste andmeid, mille tulemusel viidi katastriüksuste kõlvikute piirid ja pindalad kooskõlla Eesti topograafia andmekogu andmetega. Sellest tulenevalt võisid muutuda katastriüksuste kõlvikute andmed ja pindala. Katastriüksuste kaasajastatud andmed on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud katastriüksuste andmete alusel ja maamaksu summa võib võrreldes eelnevate aastatega erineda maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste osas.
Tulenevalt muudatusest palub Saaremaa Vallavalitsus maaomanikel tutvuda oma katastriüksuste andmetega Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.rik.ee). Kaasajastatud andmega mitte nõustumise korral palub vallavalitsus pöörduda Maa-ameti poole aadressil kataster@maaamet.ee või helistada Maa-ameti infotelefonil 675 0810. 
Täpsem info: www.maaamet.ee/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid.

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks: 

 • Ariste küla, Matsipõllu, 71401:001:0465, 3,5 ha, alghind 6 300.-, tagatisraha 630.-;
 • Kõinastu küla, Rannametsa, 71401:001:0470, 14,79 ha, alghind 22 190.-, tagatisraha 2 210.- ;
 • Lõmala küla, Kadaka, 71401:001:0498, 4,67 ha, alghind 11 680.-, tagatisraha 1 160.-;
 • Pulli küla, Sääsepõllu, (71401:001:0249); 3,63 (M), alghind 9 800.-, tagatisraha 980.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
MA 03.01.19 kiri; Enampakkumisteade 


Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Eikla küla Nurga 43301:001:0799 0,35 ha, (M), alghind 1 750.-, tagatisraha 170.-
 • Hübja küla Männiku 27001:001:0229 26,65 ha (M), alghind 77 290.-, tagatisraha 7 720.-
 • Imara küla Andrese 72101:001:1412 4,34 (M), alghind 15 620.-, tagatisraha 1 560.- 
 • Irase küla Kadastiku 43301:001:0796 0,7684 ha (M), alghind 2 690.-, tagatisraha 260.-
 • Kaarma-Kirikuküla Kastiku 27001:003:0341 1,94 (M), alghind 4 070.-, tagatisraha 400.-
 • Kasti küla Kiilu 27003:003:0063 17,05 ha (M), alghind 28 990.-, tagatisraha 2 890.-
 • Koki küla Sääre 44001:004:0771 9,83 ha (M), alghind 32 440.-, tagatisraha 3 240.- 
 • Koovi küla Lagevälja 44001:004:0773 2,24 ha (M), alghind 7 170.-, tagatisraha 710.- 
 • Nasva alevik Rannamaa 43301:001:0982 2,82 ha (M), alghind 6 200.-, tagatisraha 620.-
 • Parasmetsa küla Juta 40301:003:0452 15,62 ha (M), alghind 37 490.-, tagatisraha 3 740.-
 • Pulli küla Liistumetsa 55001:001:0726 2,32 ha (M), alghind 9 050.-, tagatrisraha 900.-
 • Rahuste küla Merevaate 72101:001:1411 2,68 ha (M), alghind 6 430.-, tagatisraha 640.- 
 • Ridala küla Metsapõllu 38601:001:0678 4,71 ha (M), alghind 8 010.-, tagatisraha 800.- 
 • Valjala alevik Labajala 85801:001:1164 0,38 ha (M), alghind 2 280.-, tagatisraha 220.- 
 • Vintri küla Vintrioru 72101:001:1403 7,77 ha (M), alghind 25 640.-, tagatisraha 2 560.- 
 • Virita küla Sinika 30101:003:0517 3,57 ha M), alghind 13 920.-, tagatisraha 1 390.-
 • Väljaküla Mäemaa 85801:001:1299 0,23 ha (M), alghind 810.-, tagatisraha 80.-  
 • Üüdibe küla Vanatalu 72101:001:1413 10,13 ha (M), alghind 22 290.-, tagatisraha 2 220.-
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019 kell 10.30. 
Enampakkumise info: www.maaamet.ee.

___________________________________________________________________

Maamaks
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
Maamaksust vabastamine
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
 
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
 
Pille Pukk, 452 5085

Ruth Kalamees, tel 452 5087