Olemasolevate puurkaevude andmete muutmine

Puurkaevude rajamist ning nende üle arvestuse pidamist reguleerivad õiguslikud alused on aastatega muutunud. Sellega seoses ei kajastu kõigi puurkaevude andmed Ehitusregistris (www.ehr.ee).
Puurkaevude üle peab arvestust Eesti Looduse Infosüsteem (
http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx).
Kui tuvastate registris Teile kuuluva puurkaevu andmetes ebatäpsusi, tuleb nende parandamiseks esitada asjakohased dokumendid (omanik, koordinaadid, sanitaarkaitseala/hooldusala).

Levinumateks vigadeks on:

  1. Puurkaevu registrijärgne asukoht on vale. Andmete korrigeerimiseks tuleb esitada taotlus asukoha parandamiseks koos korrektse koordinaatidega Keskkonnaagentuurile (kontaktisik: Kristiina Olesk, kristiina.olesk@envir.ee).
  2. Ekslikult on puurkaevule määratud 50 m sanitaarkaitseala, kuid tegelikult lähtuvalt veeseadusest võib puurkaevule moodustada hooldusala suurusega 10 m või on puurkaevule projekti järgi määratud teistsugune sanitaarkaitseala. Sellisel juhul tuleb esitada põhjendatud taotlus Keskkonnaametile, kellel on õigus lähtuvalt veeseaduses toodud kriteeriumitest olemasoleva puurkaevu sanitaarkaitseala  vähendada või suurendada.  Taotlust menetleb praegusest töökorraldusest lähtuvalt Keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialist (kontakt: info@keskkonnaamet.ee ).