Piirdeaia ehitamine

Piirdeaia rajamine kompaktse hoonestusega alal krundi tänavapoolsel küljel toimub ehitusteatise ja rajatise ehitusprojekti alusel. Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Juhul kui piirdeaed asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, tuleb piirdeaia lahendus enne ehitusprojekti koostamist kooskõlastada Saaremaa valla ehitus- ja planeerimisosakonna arhitektidega.

Ehitusprojekti osad:
Tiitelleht

 • objekti aadress,

 • soovitud tegevus,

 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number),

 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,

 • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu


Seletuskiri

 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.

 • Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke.

 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning seletuskirja lehed nummerdada.

Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000):

 • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht.

 • Lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused.

 • Vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.

Vajalikud joonised, nt lõige ja vaated:

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud.

 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb linnatänavaga ning toimub rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" § 26 järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid. Kui piirdeaia alla jääb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

Ehitusprojektile tuleb võtta kinnistu kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu olemasolul korteriühistu juhatuse liikme nõusolek. Korteriühistu vastutab selle eest, et kõik kinnistuomanikud oleksid ehitustöödest teavitatud. Vajadusel kaasab arhitektuuri- ja ehituse osakond ise menetlusse kaasomanikud või korteriühistu, kuid sellisel juhul on ehitusteatise menetlemise aeg 10 + 30 = 40 päeva (tavapärase 10 päeva asemel).

Piirdeaia rekonstrueerimine

Olemasoleva piirdeaia rekonstrueerimiseks või naabrite vahelise piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema.

Kui piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse.

Kontakt

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Arhitekt
Inge-Ly Ansip
tel 452 5041
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee

Arhitekt
Maria Reimal
tel 452 5043
maria.reimal@saaremaavald.ee

Arhitekt
Piret Miller
tel 452 5042
piret.miller@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Andres Abna
tel 452 5047
andres.abna@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Piret Kuldsaar
tel 452 5048
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee