Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Koidu tn 18 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 14.–28.09.2023 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Koidu 18 projekteerimistingimuste eelnõu (vt ka lisad). Projekteerimistingimustega antakse võimalus hoonestatud krundile ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) püstitada autovarjualune. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetlused läbi avatud menetlustena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.  Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).