Saaremaa valla projektid – lõppenud

Käimasolevad projektid leiab siit.

Aste põhikooli tehnoloogiahoone rekonstrueerimine

Number: EU51167

Kestus: 01.05.2017–31.12.2017

Kogumaksumus: 68 484,63 eurot

Toetus: 51 363,47 eurot

Omaosalus: 17 121,16 eurot

Kokkuvõte: Parendatud Aste kooli tehnoloogiahoone õppekvaliteet, küttesüsteemid kaasajastatud, ventilatsioonisüsteem väljaehitatud ja paigaldatud uued, kaasaegsed töövahendid tehnoloogiaklassi.

Rahandusministeerium. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Regionaalarengu toetuseks.

 

Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes

Number: Kliima.6.01.21-0084

Kestus: 07.03.202231.12.2022

Kogumaksumus: 115 249,50 eurot

Toetus: 85 284,63 eurot

Omaosalus: 29 964,87 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa vallas kogutakse liigiti alla poole olme- ja pakendijäätmetest. Selleks, et aastaks 2025 suunata ringlusse vähemalt 55 protsenti nendest jäätmetest, tuleb luua paremad tingimused jäätmete liigiti kogumiseks. Selle projekti raames soetatakse majapidamistele biojäätmete liigiti kogumiseks vajalikke vahendeid nagu kompostrid ja konteinerid. Elanike teadlikkuse tõstmiseks viiakse läbi koolitused ning levitatakse biojäätmete teemalist juhendit. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

KeskkonnaminsteeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Biosfääri kaitseala keskuse infopunkti ja ekspositsiooniala loomine Saaremaal (I etapp)

Number: RE.2.01.21-0421

Kestus: 21.04.202129.01.2023

Kogumaksumus: 103 103 eurot

Toetus: 77 327 eurot

Omaosalus: 25 776 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare turuhoone arhitektuurikonkursi võidutöö alusel valmiv ehitusprojekt on esimene etapp Saaremaale UNESCO Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala keskuse infopunkti (laiemalt keskkonnahoiu keskuse) ja ekspositsiooniala loomiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Coast4us

Kestus: 01.01.2018–31.12.2020

Kogumaksumus: 3 104 701,77 eurot

Toetus: 3 084 904,89 eurot

Omaosalus: 19 796,88 eurot

Partnerid: Östergötland maakonnavalitsus (Rootsi – juhtpartner), Tallinna Tehnikaülikool (Eesti), Carnicava vald (Läti), Keskkonna ja regionaalse arengu ministeerium (Läti), Riia Tehnikaülikool (Läti), Salacgriva vald (Läti), Saulkrasti vald (Läti), Aspöja Fastigheter AB (Rootsi), Coompanion Östergötland (Rootsi), Hela Sverige ska leva Östergötland (Rootsi), Linköping Ülikool (Rootsi), Norrköping vald (Rootsi), Ahvenamaa valitsus (Soome), Kökar vald (Soome)

Kontakt: Eda Kesküla (eda.keskula@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Koduleht: www.coast4us.com

Kokkuvõte: Coast4USi projekt lisas uusi andmeid ja tööriistu kohalike omavalitsuste ruumilise planeerimise praktikatesse. Projektiga arendatud online GIS planeeringute portaalid muudavad võimalikuks planeeringutega tegelevatel ametiasutustel jagada ja uuendada andmeid planeerimisprotsessis. See muudab lihtsamaks otsustusvõimaluste analüüsimise, võimaldab arvestada oluliste ökosüsteemsete teenustega ja loodusväärtustega kui koostatakse planeeringuid, muutes võimalikuks jätkusuutliku arengu. Coast4Usi raames kogutud andmed ja visualiseerimismeetodid aitavad kogukondadel paremini mõista ja hinnata, kuidas erinevad arengustrateegiad mõjutavad nende piirkonda. Projektipartnerite omavaheline teadmiste vahetamine andmeallikate, GIS kihtide, väärtuste ja andmekasutuse ning tööriistade kohta on loonud parema mõistmise erinevatest lähenemisviisidest, mis parendaks jätkusuutlikku ja terviklikku planeerimist. Näited, mille puhul loodi uusi GIS kihte ja koguti uusi andmeid on meie pilootpiirkondades kultuuriväärtuslikud hooned, üleujutusalad, infrastruktuur, sotsiaalmajanduslik analüüs, kohalik veevärk, veealune taimestik, kala taastootmine, veekvaliteet, ökosüsteemi teenused ja inimeste liikumine piirkondades. Projekti raames arutati jätkusuutlikke lahendusi probleemidele, mis mõjutavad rannapiirkondade väärtusi, läbi osaluse ja planeerimisprotsessi, kasutades terviklikku lähenemist ja kombineerides erinevaid tehnilisi tööriistu. Peamised tulemused olid kaheksa jätkusuutliku arengu planeeringut kaheksas pilootala kohalikus omavalitsuses. Nendes piirkondades katsetati erinevaid meetodeid ja tööriistu, et kaardistada erinevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja ökoloogilisi väärtusi ning aktiveerida elanikke ja suurendada kohalike osalust konflikte tekitavate küsimusteste lahendamisel. See rohkem kaasav meetod koos lisainfo ja andmetega tegid võimalikuks tervikliku ja proaktiivse planeerimisprotsessi.

Summary: The Coast4us project added new data and tools to the municipalities' spatial planning practices. Online GIS planning portals developed in the project make it possible for planning authorities to share and update data for the planning process. This makes it easier to analyse management options and consider important ecosystem services and nature values when constructing plans, making sustainable development possible. The new data and visualization methods developed in Coast4us help communities better understand and evaluate how different development strategies will impact their area. Transfer of knowledge between the project partners of data sources, GIS layers, values, and the use of data and tools has created better understanding of different approaches that can improve sustainable and holistic planning. Examples of new GIS layers and data produced in our pilot areas are cultural historic buildings, flooding areas, infrastructure, socio-economic analysis, local water management plans, underwater vegetation, fish reproduction, water quality, ecosystem services, and how people move through the areas. The project has discussed sustainable solutions for problems affecting values of coastal area through participatory and planning processes by using a holistic approach and combining technical tools. The main results are eight sustainable development plans by eight municipalities, pilot areas. In these areas, different methods and tools have been tested to map different social, economic, cultural and ecological values, to activate inhabitants and to increase local participation in areas with conflicting interests. This more inclusive method, together with additional knowledge and data provided, made a holistic and proactive planning process possible.

Coast4usInterreg Central Baltic. European Union

 

Eakate päevakeskuse energiasäästuprojekt Orissaare lasteaia hoones

Number: EU52243

Kestus: 01.03.2018–31.12.2019

Kogumaksumus: 57 199,08 eurot

Toetus: 42 899,31 eurot

Omaosalus: 14 299,77 eurot

Kokkuvõte: Projekti esmaseks ja kõige olulisemaks eesmärgiks on hooneosa energiatõhususe parandamine ja energiakasutuse vähendamine. Lisaks on otseseks eesmärgiks munitsipaallasteaia ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti tulemusena saavutatakse energiatõhususe miinimumnõuete tagamine.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

EASi sihtfinantseering www.visitestonia.com lehe andmehaldusteenuse osutamisele (2021)

Kestus: 01.01.2021–31.12.2021

Kogumaksumus: 38 000 eurot

Toetus: 38 000 eurot

Kokkuvõte: EAS sihtfinantseerib turismiinfo kogumise, korrastamise, sisestamise ja info uuendamisega seotud tegevusi www.visitestonia.com andmebaasis ning piirkonna ettevõtjate nõustamist oma turismitoodete ja -teenuste nähtavuse tõstmisel digikanalites.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumEAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

EASi sihtfinantseering www.visitestonia.com lehe andmehaldusteenuse osutamisele (2022)

Kestus: 01.01.2022–31.12.2022

Kogumaksumus: 38 000 eurot

Toetus: 38 000 eurot

Kokkuvõte: EAS sihtfinantseerib turismiinfo kogumise, korrastamise, sisestamise ja info uuendamisega seotud tegevusi www.visitestonia.com andmebaasis ning piirkonna ettevõtjate nõustamist oma turismitoodete ja -teenuste nähtavuse tõstmisel digikanalites.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumEAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuse edendamine

Number: RE.2.01.20-0296

Kestus: 21.08.2020–31.12.2021

Kogumaksumus: 46 667 eurot

Toetus: 35 000 eurot

Omaosalus: 11 667 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusena on Saaremaal Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamiseks läbi viidud 9 spordisündmust aastatel 2020 ja 2021.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

G. W. von Aderkasi kabel (1)

Number: 3768

Kestus: kuni 01.03.2022

Kogumaksumus: 960 eurot

Toetus: 960 eurot

Kokkuvõte: Pöide kalmistul asuva G.W. von Aderkasi kabeli tegevuskava koostamine.

 

G. W. von Aderkasi kabel (2)

Number: 3082

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 18 495,60 eurot

Toetus: 14 795 eurot

Omaosalus: 3700,60 eurot

Kokkuvõte: Pöide kalmistul asuva G.W. von Aderkasi kabeli restaureerimine.

 

Hõljuki soetamine

Number: RE.2.01.20-0229

Kestus: 01.05.2020–02.03.2021

Kogumaksumus: 144 007,20 eurot

Toetus: 122 406,12 eurot

Omaosalus: 21 601,08 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames soetatakse Saaremaa väikesaarte teenindamiseks alternatiivne sõiduvahend hõljuki näitel, mis on oluline aastaringse transpordiühenduse tagamiseks mandri ja saarte vahel. Projekti tulemusena paraneb väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Ida-Saaremaa keskusesse laululava ehitamine

Number: 19201800075

Kestus: 2018

Kogumaksumus: 70 882,09 eurot

Toetus: 49 617,46 eurot

Omaosalus: 21 264,63 eurot

Kokkuvõte: Projektiga taastatakse Orissaares Ida-Saaremaa jaoks aastaringselt kasutatav laululava, kus saavad toimuda kultuuripärandi hoidmiseks erinevad rahvakultuuri sündmused, talvised ja uusi traditsioone loovad üritused lastele, noortele, peredele.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Inimkeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel

Number: 2-2.2/1208-1

Kestus: 01.09.2020–31.12.2021

Kogumaksumus: 59 996,64 eurot

Toetus: 59 996,64 eurot

Partnerid: Sotsiaalministeerium, Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Perearstikeskus OÜ, OÜ Muhu Perearstikeskus, Salme Perearstikeskus OÜ, Perearst Anu Krischka, Perearst Sille Väli, Permer OÜ

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on toetada piirkondliku paindlikkusega koordinatsioonimudeli rakendumist eesmärgiga tagada abivajadusega inimesele vajalik sujuv valdkondade ülene abi. Projekti raames töötatakse välja ja rakendatakse piirkondliku paindlikkusega inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel. 

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil

Number:

Kestus: 01.02.2022–31.01.2023

Kogumaksumus: 59 881,20 eurot

Toetus: 59 881,2 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Kuressaare Haigla SA, Osaühing Muhu Perearstikeskus (perearst Lea Uutsalu), Salme Perearstikeskus OÜ (perearst Tiina Tarkin), Permer OÜ (perearst Merike Rüütel), Kuressaare Perearstikeskus OÜ (perearstid Kristen Reinmann, Eha Tali, Eve Nurmekivi ja Mari Soots), Osaühing Triin Nirgi, Osaühing Perearst Kaalep Koppel.

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on jätkata võrgustikutööd ja väljatöötatud koostöömudeli rakendamist nii olemasolevate kui ka tulevaste partneritega. Samuti on eesmärgiks ennetustegevuse tõhustamine. Piirkonna soovitud tulemus on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna vahel välja töötatud mudeli testimise tõhustamine, toimiva võrgustikutöö jätkusuutlikkuse tagamine ja valdkondliku ennetustegevuse plaani loomine.

 

Innovation Policies for Sustainable European Islands (Islands of Innovation / Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks)

Number: PGI02261

Kestus: 1.01.2017–11.2022

Kogumaksumus: 177 500 eurot

Toetus: 150 875 eurot

Omaosalus: 26 625 eurot

Partnerid: Province of Fryslân (Holland), North Aegean Region (Kreeka), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Samsø Energy Academy (Taani)

Koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation

Kokkuvõte: Interreg Europe programmist toetatav projekt innovatsioonipoliitikate edendamiseks saarelistes piirkondades, et tutvustada saarte võimalusi uuendusmeelsetele ja ettevõtlikele noortele ning toetada uusi algatusi. Projektis osalevad saared tahavad avalike poliitikate kaudu suunata arengut nii, et saared suudavad olla uuenduslike ettevõtmiste „katselaborid" ja pakkuda keskkonda, kus saab uusi lähenemisviise katsetada ja õppida, ettevõtlikke noori köitvat ja innovaatilisi algatusi toetavat keskkonda. Projekti käigus koostatakse saarelistes piirkondades innovatsiooni edendamise juhised. Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 01.01.2017–31.12.2019 ning teine 01.01.2020–31.12.2021. Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis. Terve projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projektipartnerite omaosalus 266 288 eurot. Projekti tegevusperioodi pikendati 2022. aasta lõpuni. Loe ka: Saaremaa Teataja 4.07.2019 (lk 5).

Ilsands of Innovation. Interreg Europe. European Union.

 

Kaarma endine koolimaja noorte püsilaagriks

Number: 619217741868

Kestus: 01.06.2017–29.12.2017

Kogumaksumus: 63 279,30

Toetus: 49 990,27 eurot

Omaosalus: 13 289,03 eurot

Kokkuvõte: Loodud kõik tingimused püsilaagri käivitamiseks endises Kaarma koolimajas. Laagrite eesmärk on pakkuda noortele tasemekoolituse-välist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus. 17. juunil 2010 vastuvõetud noorsootöö seadusega asendati sõnad „noortelaager ja projektlaager" sõnadega „noorte püsilaager ja noorte projektlaager". Noorte püsilaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba. Noorte püsilaagris on ühe vahetuse pikkus vähemalt kuus ööpäeva ja laager tegutseb aastas üle 60 päeva. Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Kihelkonna külaplatsi laste seiklusraja ehitamine

Number: 619217741855

Kestus: 01.07.2016–26.07.2017

Kogumaksumus: 11 848,81 eurot

Toetus: 9953 eurot

Omaosalus: 1895,81 eurot

Kokkuvõte: Kihelkonna külaplatsile rajatud laste atraktsioonid (seiklusrada). Sellel seiklusrajal saavad lasteaialapsed ja koolilapsed kuni 7. klassini turvaliselt arendada oma liikumisoskusi, tasakaalu ja täpsust. Samas kõrval laululava juures on pingid, kus lapsevanemad saavad väiksemaid lapsi jälgida ja omavahel juttu rääkida. Rajatud on koht, kus kõigil on tegevust – seal lähedal asuvad korvpalli- ja võrkpalliplats, kus noored käivad oma aega tihti veetmas. 

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Kiire internetiühendus ja raadiosidevõimekus Abruka saarel

Number: EU51458

Kestus: 02.10.2017–01.10.2018

Kogumaksumus: 77 140 eurot

Toetus: 61 897 eurot

Omaosalus: 15 243 eurot

Kokkuvõte: Käesoleva projektiga parandatakse oluliselt Abruka saare kogukonnale osutatava sideteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti raames paigaldatakse saarele taastuvenergiatoitel töötav sidemast, millele paigaldatakse kiire internetiteenuse pakkumiseks vajalikud seadmed. Projekti tulemusel on loodud saare kogukonnale osutatava esmatähtsa teenuse kättesaadavus ja kvaliteet kiire interneti näol. Igal Abruka saare püsielanikul on võimalik peale teenuspakkujaga liitumist kasutada kodus kiiret internetiühendust. Enamkäidavates turismikohtades ja saare jaoks strateegilistes punktides (külakeskus, muuseum, päästemaja, sadam) on tagatud WiFi tehnoloogial baseeruv vaba baasinternetiühendus ning kiire interneti kasutamise võimalus.

Rahandusministeerium. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Regionaalarengu toetuseks.

 

Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas

Number: 2014-2020.2.02.16-0029

Kestus: 01.01.2017–31.12.2018

Kogumaksumus: 187 661 eurot

Toetus: 144 691 eurot

Omaosalus: 42 970 eurot

Kokkuvõte: Töötatakse välja hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiv hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudel. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas viiakse koduteenus tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas

Number: 833019740867

Kestus: 10.2019–10.2020

Kogumaksumus: 102 675,71 eurot

Toetus: 102 675,71 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on puhastada mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, mis füüsiliselt takistavad kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre; nendeks veekogudeks on Kihelkonna jõge, Pilguse lahe, Randküla jõe ja Oitme jõe suudmealad; Riksu jõe kolm lõiku, Leisi jõgi, Tori laht Vilsandil, Aenga lahte merega ühendav kraav ja Aenga ning Põldealust lahte ühendav kraav.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

 

Kohaliku omavalitsuse avalike sündmuste infoteenus

Number: 2014-2020.12.03.19-0592

Kestus: 01.08.2019–30.06.2021

Kogumaksumus: 45 000 eurot

Toetus: 38 250 eurot

Omaosalus: 6750 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on parendada olemasolevat veebirakendus universaalseks kasutajasõbralikuks ürituste ja huvitegevustest teavitamise rakenduseks. Projekti tulemuseks on terviklik ja mugav IT lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

Kestus: 14.06.2018–13.06.2020

Kogumaksumus: 471 115 eurot

Toetus: 471 115 eurot

Kokkuvõte: Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projekt, milles osalevate omavalitsuste projekti skoopi kuuluvad infrastruktuurilahendused standardiseeritakse, dokumenteeritakse ja muudetakse ISKE kõlbulikuks. Projekt võimaldab partneritel vananenud lahendustest loobumist ja aitab kaasa infoturbe tagamisele projektis osalevates kohalikes omavalitsustes. Loe ka: Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse projekte toetab Euroopa Liit.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Kultuuri- ja turundusürituste läbiviimiseks vajaliku portatiivse välilava kasutamisvõimaluse loomine

Number: RE.2.01.19-0193

Kestus: 08.01.2020–01.09.2020

Kogumaksumus: 68 148 eurot

Toetus: 50 000 eurot

Omaosalus: 18 148 eurot

Kokkuvõte: Maakonnas toimuvate kultuuriürituste korraldamise lihtsustamine portatiivse välilava kasutusvõimaluse loomisel. Nimetatud välilava soetamine võimaldab korraldada kultuuriüritusi kohtades kogu Saare maakonnas, kus see varasemalt ei olnud võimalik (sh maapiirkondades, kuhu mittemobiilse lava transportimine ja ehitamine on keerukas, ajamahukas ning kulukas).

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Kuressaare Haigla kopteriplatsi rajamise toetamine

Number: RE.2.01.19-0189

Kestus: 02.10.2019–28.02.2020

Kogumaksumus: 156 095 eurot

Toetus: 117 071 eurot

Omaosalus: 39 024 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusena on Kuressaare Haigla kui maakonnahaigla vahetus lähetuses loodud võimalused kriitilises seisus haigete nõuetekohaseks ning kiiremaks meditsiiniliseks teenindamiseks. Projekti elluviimisel rajatakse rahvusvahelistele sertifitseerimisnõuetele vastav helikopteriplats koos aastaringselt läbitava juurdepääsuteega, mis annab olulise panuse osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi osas.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Kuressaare jahisadama vastaskalda rannapromenaadi korrastamine

Number: 83302000371

Kestus: 08.03.202130.08.2022

Kogumaksumus: 22 819,20 eurot

Toetus: 20 537,28 eurot

Omaosalus: 2 281,92 eurot

Kokkuvõte: Kavandatava projektiga teeb Saaremaa Vallavalitsus koostöös Kuressaare Linnamajandusega korda Kuressaare jahisadama vastaskalda rannapromenaadi. Projektikorras planeeritud tegevused: olemasoleva puidust promenaadi lammutamine ning asendamine uuega. 

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroope Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Number: EU50594

Kestus: 01.11.2016–31.12.2020

Kogumaksumus: 3 300 455,88 eurot

Toetus: 2 805 387,49 eurot

Omaosalus: 495 068,39 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sh keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning kaubandus-teeninduspinna suurendamine avalikus ruumis, võimaluste loomine linnakeskuse aktiivseks aastaringseks kasutamiseks. Projekti eesmärgiks on Kuressaare linnakeskuse rekonstrueerimistööde tulemusena inimsõbralik, tänapäevane, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Oodatavaks tulemuseks on, et mitterahalist abi on saanud 80 linnakeskuse piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Projekti lõppemisest kolme aasta jooksul on Kuressaare linnakeskuse piirkonda lisandunud 45 aastaringset ja 25 hooajalist töökohta.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Kuressaare suursild

Number: 3106

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 91 486,80 eurot

Toetus: 73 189 eurot

Omaosalus: 18 297,80 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise I etapi tööd: silla piirete ja jäämurdjate restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses. 

Meede: Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2021

 

Kuressaare Tuulte-Roosi lasteaia hoone energiatõhususe tööd

Number: Kliima.1.01.17-0040

Kestus: 27.12.2017–31.12.2019

Kogumaksumus: 473 000 eurot

Toetus: 293 260 eurot

Omaosalus: 179 740 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia energiaauditis toodud säästumeetmete paketi elluviimine, et tagada hoones tervisekaitse nõuetele vastav sisekliima ning hoone vastavus C-klassi energiamärgisele: hoone laepiirete, välisseinte ja sokliosa soojustamine, avatäidete asendamine tuule- ja soojapidavamatega, lõuna- ja läänepoolsetele akendele päikesekaitsete paigaldamine, uue soojussõlme ja küttesüsteemi ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

RahandusministeeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Kärla vana katlamaja lammutamine

Number: KOV-315

Kestus: 23.05.2022–23.05.2023

Kogumaksumus: 26 580 eurot

Toetus: 18 606 eurot

Omaosalus: 7 974 eurot

Kokkuvõte: Kärla (Lasteaia 2) vana katlamaja ja kuuri lammutamine

 

Lääne-Eesti vesiviljeluse tegevuskava

Number: 2014-2020.12.01.20-0197

Kestus: 30.10.2020–30.07.2021

Kogumaksumus: 41 176,47 eurot

Toetus: 35 000 eurot

Omaosalus: 6176,47 eurot

Partner: Hiiumaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: projekti tulemusena koostatakse Lääne-Eesti vesiviljeluse ärianalüüs keskkonna- ja turutingimusi arvestava tehnoloogia ja ärimudelite valikuks. Analüüsi tulemused on aluseks ettevõtetele oma tegevuse kavandamisel, tehnoloogia valikul ja tööjõu väljaõppel. Omavalitsused saavad töö tulemusena planeeringutes arvestada vesiviljeluse arenguvajadustega, samuti (sadama)taristu arendamise vajadustega, millesse kaasatakse sadamate valdajad. Koostöös vesiviljelusettevõtetega saab kavandada saarte biojäätmete kasutamist kalakasvatuse söödana ning vesiviljelustoodete mahu suurenedes jääkainetena tekkiva biomassi kasutamist. Lääne-Eesti investorkonsultant koostab valminud töö alusel väärtuspakkumise välisinvestorite jaoks suuremahuliste projektide elluviimiseks. Omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid saavad sisendi vajalike oskustega tööjõu ettevalmistamiseks haridussüsteemis võimaluste loomiseks (õppekavade ja -ringide loomiseks).

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Maasi männiku terviserada

Kestus: 02.2017–02.2019

Kogumaksumus: 20 967,50 eurot

Toetus: 18 869 eurot

Omaosalus: 2098,50 eurot

Koduleht: www.orissaaresport.ee

Kokkuvõte: Projekti käigus rajati Orissaare aleviku vahetusse lähedusse ca 4 km pikkune osaliselt hakkepuiduga kaetud viidastatud, puhkealade, pinkide ja varjualustega Orissaare terviserada.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Maasi ordulinnuse tegevuskava koostamine

Number: 3754

Kestus: 02.03.2021–02.04.2022

Kogumaksumus: 600 eurot

Toetus: 480 eurot

Omaosalus: 120 eurot

Kokkuvõte: Maasi ordulinnuse tegevuskava koostamine 2021 aasta töödeks. Meetmest Muinsuskaitseameti jooksev taotlusvoor 2021 (reserv).

 

Maasi ordulinnuse tööd (1)

Number: 2468

Kestus: 04.2020–12.2020

Kogumaksumus: 14 976 eurot

Toetus: 11 976 eurot

Omaosalus: 3000 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevused hõlmavad Maasi ordulinnuse keskse eluhoone teise korruse rusudest vabastamist, sisehoovis peasissepääsu kõrval rusunõlva väljakaevamist ja eemaldamist, merepoolse ringmüüri lõigu puhastamist rusudest ca 25 meetri ulatuses, kaevamistööde arheoloogilist järelevalvet, tegevuskava korrigeerimist ja aruandlust.

 

Maasi ordulinnuse tööd (2)

Number: 3111

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 24 840 eurot

Toetus: 19 872 eurot

Omaosalus: 4968 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevused hõlmavad Maasi ordulinnuse müüride puhastamist ja konserveerimist.

 

Military Heritage (Militaarajaloo pärand)

Number: Est-Lat156

Kestus: 01.01.2020–30.04.2023

Kogumaksumus: 1 928 992,39 eurot

Toetus: 1 639 643,53 eurot

Omaosalus: 289 348,86 eurot

Juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"

Kontakt: Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism; Kati Aus (kati.aus@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti. Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist Eesti Sõjamuuseum, Lääne-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, MTÜ Panga Areng, Muinsuskaitseamet, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Setomaa Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts ning Saaremaa Vallavalitsus (varasemalt MTÜ Visit Saaremaa). Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Interreg Estonia-Latvia. European Regional Development Fund. European Union.

 

(M)Ajarännakud linnaruumis

Kestus: 01.09.2017–28.02.2018

Toetus: 5431,50 eurot

Partnerid: Aabwell tõlkebüroo, Kuressaare Kultuurivara, Kuressaare kunstinõukogu, Kuressaare Linnamajandus, MTÜ Visit Saaremaa, Muinsuskaitseamet, Nelidisain, Raadio Kadi, SA Saaremaa Muuseum, Saaremaa Ettevõtjate Liit, Saarte Hääl.

Kokkuvõte: Kuressaare tähelepanuväärseimate ajaloo- ja ehitismälestiste ning kultuurilooliste objektide tutvustamine avalikus linnaruumis läbi ajalootekstide, fotode jm kujundatuna klaaspindadele. Projekt on kingitus EV100 puhul, mis pakub nii kuressaarlastele kui külalistele aastateks teadmisi ja avastamise rõõmu. I etapp: Tallinna 2 - Raekoda, Tallinna 3 - Vaekoda, Tallinna 4 - Pritsumaja, Lossi 1 - Rüütelkonna hoone, Tallinna 20 - Eesti Seltsi maja, Kauba 1 - Pallopsoni maja, Kauba 2 - Kaubahoov, Lossi 6 - Meedla koda, Tallinna 5 - Turuhoone, Martin Körberi 4. II etapp: Tallinna 19 - vana kohtumaja, Lossi 7 - Bergmanni maja, Lossipark 1 - Kuursaal ja Lossipark, Lossipark 8 - Pargivaksal, Veski 9 - Sadamaait, Kitsas 10 - „Noor-Eesti", Turu 2 - Campenhauseni maja, Pikk 19 – Holzmayeri ja Sterni maja, Pikk 31 - Gümnaasiumi hoone/Vanalinna kool, Kauba 5 - Pastoraadi hoone.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

(M)Ajarännakud linnaruumis teejuht

Kestus: 01.01.2018–21.05.2018

Toetus: 1943,24 eurot

Partnerid: Aabwell tõlkebüroo, Kuressaare Linnamajandus, MTÜ Visit Saaremaa, Muinsuskaitseamet, Nelidisain, Raadio Kadi, SA Saaremaa Muuseum, Saarte Hääl.

Kokkuvõte: Kuressaare vanalinna ja Lossipargi piirkonna kaart (saadaval eesti ja inglise keeles), mis tuvustab (M)Ajarännakute teekonda. Kaart-teejuhile on kantud kõik 20 EV100 kingituse objekti.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Nasva jõesadama rekonstrueerimine I etapp

Number: 833016740112

Kestus: 01.03.2017–31.05.2018

Kogumaksumus: 249 804,73 eurot

Toetus: 199 970,61 eurot

Omaosalus: 49 834,12 eurot

Kokkuvõte: Loodud on tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Rekonstrueeritud on sadamakai, paigaldatud on kai ääretala, kai ankrud ja jaotusvöö, kai varustus (pollarid, päästeredel, puitvenderdus, kraana vundament, kai katend, torupiirded), ehitatud on slipp, rajatud on katendi aluste kommunikatsioonid.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

 

Nasva jõesadama rekonstrueerimine II etapp

Number: 833018740699

Kestus: 01.2019–12.2020

Kogumaksumus: 240 000 eurot

Toetus: 200 000 eurot

Omaosalus: 40 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti teises etapis paigaldatakse kraanaalusele kraana, korrastatakse olemasolev laoruum (mõrraruum) ja rekonstrueeritakse olemasolev kaalumaja kalurite tööriistakuuriks.

 

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Saaremaa ja Muhu vallas 2023

Number: RE.4.09.22-0132

Kestus: 01.04.2023–31.07.2023

Kogumaksumus: 28 314,88 eurot

Toetus: 22 651,90 eurot

Omaosalus: 5662,98 eurot

Kokkuvõte: Ohtlike jäätmete kogumisringid tagavad puhtama elukeskkonna säilimise Saaremaa ja Muhu vallas. Mittelinnaliste asulate elanikud saavad ohtlikke jäätmeid üle anda kodule lähedal ohtlike jäätmete kogumisringide ajal. Omavalitsustes elab 2021. aasta andmetele tuginedes kokku 32 838 elanikku. Kokku on plaanitud 44 peatuspaika. Kokku on kavas koguda kuni 21 tonni jäätmeid. Saaremaa valla omaosalus 5300,58 eurot ja Muhu valla omaosalus 362,40 eurot.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Orissaare aleviku pargi rajamine

Number: 619217741867

Kestus: 2017–2019

Kogumaksumus: 56 176,42 eurot

Toetus: 50 000 eurot

Omaosalus: 6176,42 eurot

Kokkuvõte: Projektiga rajatakse Orissaare alevikku kogukonnale suunatud kvaliteetne ja turvaline mänguväljakuala. Projektiga parendatakse kogukonna vabaajaveetmise võimalusi ja luuakse eeldused, et lastel ja noortel oleks väljundeid välistingimustes vaba aja veetmiseks. Pargis on mitmekesised atraktsioonid erinevas vanuses inimestele vabaaja veetmiseks. Pargi territoorium on jagatud erinevateks tegevusaladeks vastavalt kasutajate eale ja kasutussoovile.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Orissaare Lasteaia energiatõhususe parendamine

Number: Kliima 1.01.17-0018

Kestus: 29.06.2017–31.12.2019

Kogumaksumus: 356 716,10 eurot

Toetus: 221 163,98 eurot

Omaosalus: 135 552,12 eurot

Kokkuvõte: Projekti rahastab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga meetmest Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avatud taotlusvoorust. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem). Projekti eesmärgiks on Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" energiatõhususe parendamine. Projektiga tagatakse lasteaia energiakulude kokkuhoid. Tööde tulemusena valmib oluliselt energiatõhusam ümberehitatud lasteaed, mille ülalpidamise kulud ja energiakasutus on väiksemad. Projekti tulemusena paigaldatakse lasteaiale päikesepaneelid, millega edendatakse taastuvenergia kasutamise suurenemist.

RahandusministeeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Number: 2014-2020.6.03.17-0091

Kestus: 01.05.2017–31.12.2019

Kogumaksumus: 281 865,36 eurot

Toetus: 202 943,06 eurot

Omaosalus: 78 922,30 eurot

Kokkuvõte: Kaasajastati Orissaare tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu, võeti kasutusele LED valgustehnoloogia, vähendati elektrienergia tarbimist läbi säästlikkuse ja tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsema kasutamise. EL Ühtekuuluvusfondist toetatava projektiga on tagatud Orissaare aleviku ja Tagavere küla tänavavalgustuse energiakulu vähenemine ja parem töökindlus. Paigaldati uued metallmastid, maakaabelliinid ja kaasaegsed LED valgustid koos kaasaegse juhtimissüsteemiga, tagatud on elektrienergia efektiivsem kasutamine ja elektrienergia tarbimise vähenemine.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Orissaare vana surnukuur

Number: KOV-191

Kestus: 01.2021–12.2021

Kogumaksumus: 9960,50 eurot

Toetus: 8964,45 eurot

Omaosalus: 996,05 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Orissaare endise surnukuuri lammutamine.

KredEx

 

Orissaare õpilaskodu ja söökla energiasäästuprojekt

Number: EU51245

Kestus: 16.07.2017–15.07.2019

Kogumaksumus: 101 764,50 eurot

Toetus: 76 323,38 eurot

Omaosalus: 25 441,12 eurot

Kokkuvõte: Orissaare hosteli renoveerimistööde käigus soojustati hoone fassaad ja lagi, hoone puitaknad vahetati plastikakende vastu, vanad välisuksed asendati turvaustega, paigaldati uus keskküttesüsteem ja ventilatsioon. Rekonstrueerimisel teostati projekteerimis- ja ehitustööd suuremas mahus, kui oli esialgselt kavandatud EAS regionaalsete investeeringutoetuse andmise programmist toetuse taotlusel, lisaks rekonstrueeriti ka hoone katus. Ehitustööde käigus selgus, et katuse kande-konstruktsioon oli läbi vajunud ning vajas olulist tugevdamist ja täiendavat toestamist, et tagada hoone edasine ohutu ekspluatatsioon.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

ProgeTiiger 2018

Number: 7-7.1/132-18

Kestus: 29.05.2018–28.02.2019

Kogumaksumus: 12 436,73 eurot

Toetus: 10 571,22 eurot

Omaosalus: 1 865,51 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on digivahendite kasutamise harjumuse teke ja propageerimine, õppetöö huvitavamaks ja vaheldusrikkamaks muutmine, matemaatiliste ja eneseväljendusoskuste arendamine, seadmete juhtimise oskuste arendamine. Saaremaa Vallavalitsus haridusasutuse pidajana soetab projekti raames 10 munitsipaalomandis olevale haridusasutusele esmased stardikomplektid robootika õppeks loodud programmeeritavaid seadmeid, et alustada mängulise tegevuse vormis programmeerimise algteadmiste õpetamist lasteaedades (Aste Lasteaed, Kaali Lasteaed-algkool, Kihelkonna Kool-lasteaed, Lümanda Lasteaed, Mustjala Lasteaed, Orissaare Lasteaed, Pihtla Kool, Pärsama Lasteaed, Salme Lasteaed, Tornimäe Lasteaed).

ProgeTiigerHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas I

Number: 2014-2020.2.05.18-0110

Kestus: 15.06.2018–31.10.2019

Kogumaksumus: 107 106,40 eurot

Toetus 91 040,44 eurot

Omaosalus: 16 065,96 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused. Projekti raames toetatakse kolme liiki tegevusi: liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas II

Number: 2014-2020.2.05.19-0194

Kestus: 01.08.2019–01.12.2020

Kogumaksumus: 235 473,10 eurot

Toetus 200 152,13 eurot

Omaosalus: 35 320,96 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused. Projekti raames toetatakse kolme liiki tegevusi: liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas III

Number: 2014-2020.2.05.20-0280

Kestus: 01.09.2019–01.12.2021

Kogumaksumus: 63 503 eurot

Toetus: 53 977,55 eurot

Omaosalus: 9525,45 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused. Projekti raames toetatakse kahte liiki tegevusi: liikuvusega seotud toimingute (st ustest sisse ja välja liikumine) ning hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamist.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine

Number: 83302000250

Kestus: 02.11.2020–15.10.2022

Kogumaksumus: 69 599,96 eurot

Toetus: 62 639,96 eurot

Omaosalus: 6960 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames korrastatakse Põduste jõe alamjooksul olemasolevad, kuid amortiseerunud jalgrajad (laudteed) ning aidatakse seeläbi kaasa ühe väärtusliku rekreatsiooniala korrastamisele. Oluline on siinkohal märkida, et teise Saaremaa Vallavalitsuse poolt kavandatava projekti kaudu soovitakse puhastada koelmuala Tori jõel, mis koosmõjus antud projektiga laiendab (hea)korrastatud ala kuni rekonstrueeritud Tori kalasadamani. Kokkuvõttes saab öelda, et koosmõjus ning erinevate projektide/tegevuste kaudu on panustamine kalurkonna sotsiaalse heaolu tõstmisesse kohaliku arengu strateegiat toetav.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Päästevõimekuse tõstmine ja meremärgistuse uuendamine Vilsandi saarel

Number: EU52531

Kestus: 13.08.2018–31.10.2019

Kogumaksumus: 102 355,20 eurot

Toetus: 87 001,92 eurot

Omaosalus: 15 353,28 eurot

Kokkuvõte: Rajatakse olemasolevale tuletõrjeautole nõuetekohane hoiuruum. Tuletõrjeauto garaaži rajamine on vajalik aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandi saarel. Koolipapa maaüksusel Vilsandi külatee servas asub „Krati pesa" ehk tee-ehituse ja maastiku-hooldamise tehnika hoiustamise abihoone. Laiendus on projekteeritud eesmärgiga tagada saarel aastaringne päästevõimekus. Olemasolev hoone on vähese soojapidavusega, selle täiendav soojustamine on tehniliselt keerukas, kulukas ning ei pruugi tagada energiatõhusat lahendust. Põrandatasapinna tõstmine pole võimalik kuna sel juhul ei mahuks tehnika enam garaaži.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared

Number: 13-21.2/21/5267

Kestus: 12.2021–01.2023

Kogumaksumus: 34 560 eurot

Toetus: 11 360 eurot

Omaosalus: 23 200 eurot

Kokkuvõte: Saarte omavahelises koostöös töötatakse välja uus ajakirja kontseptsioon ning ajakiri Mo Saaremaa kujundatakse ümber vormilt ning sisuliselt piirkonnaajakirjaks. Jäädeks kindlaks olemasolevale visuaalsele keele, kvaliteedile ning esteetikale. Ajakiri tõstab piirkonna tuntust ning kinnistab roheliste saarte mainet. Ajakirja fookus on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kestlikel lahendustel: piirkonna ajakiri on efektiivsem selmet iga saar teeks oma trükise; ajakirja trükkimise lahendused on võimalikult väikese jalajäljega; ettevõtjaid, keda tõstetakse esile järgivad kestlikke põhimõtteid, lisaks kajastatakse tegevusi, mis annavad edasi saarelist identiteeti ning isikupära; tuuakse välja soovituslikud käitumisviisid meie (loodus)keskkonnas, mis põhinevad jätkusuutliku turismi praktikatel; ajakiri on kakskeelne (eesti ja inglise).

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Rolling Images in Business Startups (RIBS)

Kestus: 01.09.2015–30.11.2018

Kogumaksumus: 1 824 555 eurot

Partnerid: Pargas stad (Soome), Kinobuss (Eesti), Kuressaare Linnavalitsus (Eesti), Saare Arenduskeskus SA (Eesti), Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf (Soome), Film på Gotland (Rootsi), Film Stockholm (Rootsi).

Koduleht: www.facebook.com/ribs.project

Kokkuvõte: Projekt suurendas kolme aasta jooksul Saare maakonna gümnaasiuminoorte teadmisi ettevõtlusest ja meediakirjaoskusest. Õppetöö toimus läbi kohalike ja piiriüleste kursuste ja seminaride, lisaks toimusid õpetajate- ja juhendajate vahetused. Sarnaste ettevõtlusideedega noored moodustasid meeskonnad, arendades erinevaid tehnoloogiavahendeid arendades välja toote või teenuse.

Interreg Central Baltic. European Union.

 

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

Number: 1.2-3.7/21/350

Kestus: 01.08.2021–31.08.2023

Kogumaksumus: 100 000 eurot

Toetus: 100 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha. Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.EAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Saare maakonna piirkondade turismitaristu parendamine

Number: 19202000595

Kestus: 11.2020–12.2021

Kogumaksumus: 16 112 eurot

Toetus: 14 500,80 eurot

Omaosalus: 1611,20 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti raames läbi viidavad tegevused on:

  1. Saare maakonna turismikaartide uuendamine. Projekti tegevustena uuendatakse Saaremaal 7 vananenud ja kahjustatud välikaarti ning püstitatakse 2 uut välikaarti Muhu ja Ruhnu saartele. Välikaardid on piirkonnapõhised, kuvatud on suur maakonna kaart ja on välja toodud konkreetsem asukoha piirkond koos vaatamisväärsustega. Kaardil on QR-kood, mis suunab www.visitsaaremaa.ee lehele, kus on kättesaadav turismiinfo ning elektrooniline piirkonnakaart. Uuendamise käigus uuendatakse vanad ja kahjustatud kaardid uue ilmastikukindla kaardiga.
  2. Visitsaaremaa.ee kodulehe arendus, piirkonna kaartide digitaliseerimine. Visitsaaremaa.ee kodulehele tehakse alamleht, kus kuvatakse Saare maakonna erinevate piirkondade kaarte- Muhu, Ruhnu ja 5 Saaremaa piirkonda. Kaartidel on lisaks vaatamisväärsustele märgitud piirkonna turismiettevõtjate info. Valmivad kaardifailid on kättesaadavad turismiettevõtjatele, kes saavad neid vajadusel ise välja trükkida.
  3. Investeering Saarte Geopargi infokioskite veebiarendusse. Saarte Geopargi 4 infokioskit asuvad erinevates piirkondades üle Saare maakonna: Sõrves, Lümandas, Anglas ja Koguvas. Kioskites on kuvatud kohalike looduslike vaatamisväärsuste info. Kioskid vajavad seadistamist ja uuendamist ning lisandväärtuseks täiendamist turismiinfoga. Kioskitele valmib veebiarendusena staatiline avaleht kaardiga ning link www.visitsaaremaa.ee lehele.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saare maakonna turundus ja kommunikatsioonitegevused Läti ja Leedu külastajate suunal

Number: RE.2.01.21 0450

Kestus: 25.08.2021–19.09.2022

Kogumaksumus: 39 932 eurot

Toetus: 29 949 eurot

Omaosalus: 9983 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna kui atraktiivse reisisihtkoha tuntuse kasvatamine Läti ja Leedu turul, kuna 2020. aasta turismistatistika näitas, et arvestatavad välisturud Saare maakonna mõistes olid Läti ja Leedu. Kuna 2021. aasta on kuulutatud Saare maakonnas ka viikingiaastaks, siis turundus- ja kommunikatsioonitegevusi sisaldav projekt aitab neis riikides lähemalt tutvustada ka teema-aasta sõnumit ning kutsuda seeläbi rohkem (välis)külastajaid Saaremaad avastama.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Saaremaa ja Muhu valla haridusasutuste IKT baastaristu ja -teenuste ning haridustehnoloogia arendustegevuste juhtimismudeli väljatöötamine

Number: 2021-2027.5.02.22-0059

Kestus: 01.02.2023–31.08.2023

Kogumaksumus: 15 360 eurot

Toetus: 10 752 eurot

Omaosalus: 4332 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti tulemusel valmib laiapõhjaliselt läbi analüüsitud ning kokku lepitud terviklik teenuste ning investeeringute mudel, kuidas tulevikus võiks Saaremaa ja Muhu valdade haridusvaldkonna IKT juhtimine välja näha ning kuidas on üles ehitatud haridustehnoloogia arendustegevuste osutamine.

Kaasrahastanud Euroopa Liit. Eesti tuleviku heaks

 

Saaremaa kirjanduslikud matkarajad (I etapp)

Number: 83302100015

Kestus: 06.09.2021–03.10.2022

Kogumaksumus: 4 950 eurot

Toetus: 4 455 eurot

Omaosalus: 495 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus paigutatakse 50 kirjandus- ja koduloolist (rõhuga rannakalandusel) rajapunkti marsruutidele Kuressaares, Nasval ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel. Kuressaares paikneval matkarajal luuakse vähemalt 20 punktiga, Nasval 10 punktiga ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel 15 punktiga nutiseadmepõhine matkarada.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Saaremaa Ralli 2019 korraldamistegevused ürituse tulemuslikuks läbiviimiseks

Number: RE.2.01.19-0190

Kestus: 10.2019–12.2019

Kogumaksumus: 40 000 eurot

Toetus: 30 000 eurot

Omaosalus: 10 000 eurot

Kokkuvõte: 11.–12. oktoobril 2019 toimus Kuressaares ja Saare maakonnas 52. Saaremaa Ralli 2019, mis traditsiooniliselt lõpetas Balti riikide autoralli hooaja. Projekti raames toetati Saaremaa Ralli läbiviimiseks vajalike turvateenuste finantseerimist kõrgel tasemel turvalisuse tagamiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Saaremaa valla hooldekodu Saaremaa Valss energiatõhususe suurendamine

Number: Kliima.2.01.17-0007

Kestus: 01.03.2018–31.12.2019

Kogumaksumus: 444 744 eurot

Toetus: 275 741,28 eurot

Omaosalus: 169 002,72 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla hooldekodu "Saaremaa valss" investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine. Projekti tulemusel on vahetatud aknad, uuendatud nõuetekohane välissoojustus, parendatud ventilatsioon, soojustatud lamekatused.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Number: 16940

Kestus: 04.11.2020–04.05.2021

Kogumaksumus: 50 400 eurot

Toetus: 40 320 eurot

Omaosalus: 10 080 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine. Kavas planeeritakse asjakohaseid müra vähendamise meetmeid, et vähendada välisõhu levivast mürast tingitud häiringutest mõjutatavate inimeste arvu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Saaremaa valla üleujutusalade uuring

Number: Kliima.4.01.19-0012

Kestus: 17.08.2020–15.10.2021

Kogumaksumus: 46 320 eurot

Toetus: 32 424 eurot

Omaosalus: 13 896 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla territooriumi üleujutusohuga aladele (Kuressaare ning Nasva) on vajalik anda teaduspõhised suunised asustuse arendamiseks ja suunamiseks. Töö sisu: lahendused rannakindlustuse ehituslike tingimuste osas; ehitustingimused immutusalade planeerimiseks; planeeringute ja ehitusprojektide jaoks ehitustingimuste määramine (sh tehnilised lahendused).

KeskkonnaministeeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Saaremaa üldplaneeringu uuring

Number: 2014-2020.12.01.19-0094

Kestus: 06.2019–03.2020

Kogumaksumus: 17 760 eurot

Toetus: 10 000 eurot

Omaosalus: 7 760 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames viiakse läbi uuring Kuressaare linna liiklusohutuse ja -skeemi koostamiseks. Liiklusuuringu tulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Saaremaa, Ruhnu ja Muhu saarte atraktiivsuse tõstmine läbi ajakirja Mo Saaremaa

Number: 13-21.2/20/5283

Kestus: 11.2020–12.2021

Kogumaksumus: 29 919,60 eurot

Toetus: 18 849,34 eurot

Omaosalus: 11 070,26 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Ajakirja Mo Saaremaa paberkandja ja veebiväljaanne aitab kaasa erinevate piirkondade ajaloo ning eripärade väärtustamisele. Kohaliku kogukonna heaolu tagatakse sellega, et sihtkoha arendamisse ja turundamisse kaasatakse kohalikke ning läbi Mo Saaremaa saame laiemale publikule tutvustada külalislahkust ja kohalike heaolu. Piirkonna turismi arenguga kaasnevad investeeringud ja ärilahendused kogukonna kui ka külaliste heaks. Mo Saaremaa väljaanne aitab erinevatel kogukondadel ja piirkondadel nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasemel silma paista ning eristuda. Kui suureneb huvi piirkonna vastu, siis suurenevad ka turismitulud ja areneb ettevõtluskeskkond. Saare maakonna turismiinfo on kvaliteetselt edastatud sise- ja välisturistidele.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Salme rannapargi seiklus- ja treeningrada (edaspidi tegelusala)

Number: 13-21.2/23/536

Kestus: kuni 31.08.2023

Kogumaksumus: 58 977,60 eurot

Toetus: 41 284,32 eurot

Omaosalus: 17 693,28 eurot

Kokkuvõte: Kavandatava projektiga kaasajastab Saaremaa Vallavalitsus Salme rannapargis asuva laste mänguväljaku, muutes selle avastamisrõõmu pakkuvaks seiklus- ja treeningrajaks.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Salme Staadioni 3

Number: KOV-245

Kestus: 01.2021–12.2021

Kogumaksumus: 6629 eurot

Toetus: 5966 eurot

Omaosalus: 663 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Salme staadioni lagunenud rajatiste lammutamine.

KredEx

 

Salme Staadioni 5

Number: KOV-246

Kestus: 01.2021–12.2021

Kogumaksumus: 10 607 eurot

Toetus: 9545 eurot

Omaosalus: 1062 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Salme staadioni lagunenud rajatiste lammutamine.

KredEx

 

Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Number: SFOS 2014-2020.2.02.18-0129

Kestus: 01.10.2018–31.12.2022

Kogumaksumus: 640 000 eurot

Toetus: 544 000 eurot

Omaosalus: 96 000 eurot

Partnerid: Sotsiaalministeerium, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus

Kokkuvõte: Ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendatakse erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades. Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada, kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Sõrve sääre külastuskeskkonna infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks (Sääre tehnohoone), I etapp

Number: RE.2.01.20-0300

Kestus: 21.10.202030.09.2022

Kogumaksumus: 179 401,80 eurot

Toetus: 113 106 eurot

Omaosalus: 66 295,80 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames renoveeritakse Sõrve sääres asuv endine tuletorni tehnohoone multifunktsionaalseks hooneks, kuhu rajatakse mitmeotstarbeliselt kasutatav ruum ning avalikud tualettruumid. Ennekõike on tegemist avaliku objektiga, mida soovitakse arendada avaliku ruumi (hea)korrastamise mõistes; st rajatava näitel on tegemist piirkonnas olemasolevate külastusobjektide tugiinfrastruktuuriga, millest on kasu ka juba Sõrve säärel turismi-/külastusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Sõrve sääre külastuskeskkonna infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks (Sääre tehnohoone), II etapp

Number: RE.2.01.21-0427

Kestus: 15.04.2021–31.03.2022

Kogumaksumus: 149 192 eurot

Toetus: 111 894 eurot

Omaosalus: 37 298 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames renoveeritakse Sõrve sääres asuv endine tuletorni tehnohoone multifunktsionaalseks hooneks, kuhu rajatakse mitmeotstarbeliselt kasutatav ruum ning avalikud tualettruumid. Ennekõike on tegemist avaliku objektiga, mida soovitakse arendada avaliku ruumi (hea)korrastamise mõistes; st rajatava näitel on tegemist piirkonnas olemasolevate külastusobjektide tugiinfrastruktuuriga, millest on kasu ka juba Sõrve säärel turismi-/külastusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks (LIFE Viva Grass)

Number: LIFE13 ENV/LT/000189

Kestus: 06.2014–04.2019

Koduleht: www.vivagrass.eu

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist ja tõsta poollooduslike rohumaade majandamise tõhusust, luues integreeritud planeerimise töövahendi. Ökosüsteemiteenuste hinnangutel põhinev töövahend aitab tugevdada sotsiaal-, majandus-, keskkonna ja põllumajanduse valdkondade vahelisi seoseid rohumaade majandamisel. Töövahend on abiks jätkusuutliku rohumaade majandamise planeerimisel ja sellega seonduvate otsuste langetamisel.

Life + programmKeskkonnainvesteeringute Kesku

 

Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd

Number: 833017740429

Kestus: 01.05.2018–01.11.2018

Kogumaksumus: 128 905,80 eurot

Toetus: 56 000 eurot

Omaosalus: 72 905,80 eurot

Kokkuvõte: Luuakse tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Ehitatakse uus kai ja slipp.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

 

Tori jõest orgaaniliste setete ja taimestiku eemaldamine

Number: 83302000245

Kestus: 01.02.2021–15.10.2021

Kogumaksumus: 59 880 eurot

Toetus: 59 880 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames eemaldatakse Tori jõest setted ja taimestik, et kaladel oleks paremad kudemisvõimalused Tori ja ka Põduste jões. Tori jõe puhastamine setetest ja taimestikust on oluline nii selleks, et kalad pääseksid sinna ja selle kaudu ka Põduste jõkke kudema, kui ka selleks, et kalade noorjärgud hiljem merre tagasi saaksid liikuda. Tööd on plaanis ellu viia kalade kudeperioodi välisel ajal 2021. aasta teises pooles.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile

Number: RE.2.01.19-0005

Kestus: 20.03.2019–15.03.2020

Kogumaksumus: 59 736 eurot

Toetus: 50 775,60 eurot

Omaosalus: 8 960,40 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames paigaldatakse Vilsandile, Koolipapa kinnistule veevõtumahutid (4 x 20m³), mis on olulised aastaringse päästevõimekuse tagamiseks Vilsandil. Rajatav veevõtukoht on eelduseks ehitusloa väljastamisel piirkonda kavandatud objektidele (sh kogukonnamaja) ning annab oluliselt juurde võimekusele saare elanike vara säilitamiseks. Paraneb saare kogukonnale esmatähtsa teenuse kvaliteet ja kättesaadavus.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Tõlluste mõisa kivisild

Number: 4206

Kestus: 01.04.2022–30.09.2022

Kogumaksumus: 7440 eurot

Toetus: 5952 eurot

Omaosalus: 1488 eurot

Kokkuvõte: Tõlluste mõisa kivisilla projekteerimine

 

Tõsteseadme soetamine ja paigaldamine Abrukale

Number: RE.2.01.22-0513

Kestus: 25.04.202231.10.2023

Kogumaksumus: 84 042 eurot

Toetus: 71 435,70 eurot

Omaosalus: 12 606,30 eurot

Kokkuvõte: Väikesaarte programmi abil soetatakse Abrukale tõsteseade, millega on tagatud saarelt ja saarele raskemate kaupade, materjalide ja laadungite liigutamine. Paraneb päästevõimekus.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas

Number: 2014-2020.6.03.16-0036

Kestus: 01.06.2017–01.11.2019

Kogumaksumus: 304 292,64 eurot

Toetus: 213 004,85 eurot

Omaosalus: 91 287,79 eurot

Kokkuvõte: Lääne-Saare valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Oodatavaks tulemuseks on tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas. Projekti käigus vahetatakse 248 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 72 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 3969 meetrit uut maakaabelliini ja 85 meetrit uut õhkkaabelliini. Taastatakse ca 279 meetrit teekatet ja ca 3658 meetrit haljasala või teepeenart, rekonstrueeritakse 14 liitumiskilpi.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Vabatahtlike päästjate motivatsiooni suurendamine

Number: 619216740564

Kestus: 10.2016–09.2018

Kogumaksumus: 37 358,50 eurot

Toetus: 32 202 eurot

Omaosalus: 5156,50 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk oli aidata kaasa sellele, et kohalikel vabatahtlikel päästjatel jätkuks soovi ja tahet tegutseda. Projekti lõppedes on piirkonna vabatahtlikud päästjad motiveeritumad ning kogukond on paremini informeeritud nii vabatahtlike tegevustest kui ka võimalustest vabatahtlikuks päästjaks saada. Piirkonna elanikel on algteadmised igapäevaelu puudutavatest ohtudest ning võimalustest nii enda kui ka kaaselanike abistamisest ohuolukordadest väljatulemisel. Projekti raames rekonstrueeriti ümber endine Tornimäe keskkütte katlamaja vabatahtlike päästjate keskuseks – garaažiks. Hoone leidis uue kasutuse ning hoones on võimalik hoida vabatahtlike päästjate autosid ka talvel ning välistatud on nende külmumine. Samuti on tagatud vabatahtlikel merepäästjatel võimalus hoida päästepaati koos päästevarustusega.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022

Kestus: 01.08.2022–31.12.2022

Kogumaksumus: 74 652,78 eurot

Partnerid: Eneseteadvus OÜ (kogemusnõustamine – Kairit Lindmäe), FIE Urmas Lehtsalu (nõustamine, kriisisekkumine, kriisinõustamine, leinanõustamine  Urmas Lehtsalu), Head Suhted OÜ (pereteraapia, paariteraapia – Monika Sarapuu), OÜ Elunuhe (paari-, pereteraapia ja perenõustamine – Liina Kohu).

Kokkuvõte: Eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumist, et seeläbi toetada Saaremaa valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

 

Valdkondade üleste sekkumiste kavandamine riskinoortele Saare maakonnas

Number: 2021-2027.5.02.23-0064

Kestus: 01.03.–31.07.2023

Kogumaksumus: 13 602 eurot

Toetus: 9 521,40 eurot

Omaosalus: 4 080,60 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on kujundada sihtgruppi kõige enam toetav ning majanduslikult optimaalne valdkondade ülene riskikäitumisega noorte toetamise mudel Saare maakonnas. Projekti raames läbivad lastele ja noortele tuge pakkuvad osapooled üheskoos teenusedisaini protsessi, mille tulemusena töötatakse välja koostöömudel ning sekkumiste pakett, mida saame kohalikul tasandil kasutada riskikäitumisega noorte abistamiseks ning probleemide ennetamiseks. Teenusedisaini protsess hõlmab nii lähteandmete kogumist, analüüsimist, seminare kui ka lõppraporti koostamist. Projekti tulemusel valmib laiapõhjaliselt läbi arutatud ning kokku lepitud teenuste, huvitegevuse ning vajalike investeeringute pakett, mis aitab kõige paremini toetada Saare maakonna riskikäitumisega noori olemaks täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Projekt hõlmab kolme sektori osapooli (riigitasandilt politsei ning sotsiaalkindlustusamet, kohalikult tasandilt vallad koos teenuseid pakkuvate all- ja sihtasutustega ning kaudselt on projektiga seotud ka eraettevõtjatena või mittetulundusühinguna tegutsevad huvitegevuse pakkujad). Projekti on kaasatud kogu Saare maakond (Saaremaa vald ja Muhu vald, kes koos moodustavad 99,6% Saare maakonna elanikkonnast; ka Ruhnu vajadusi peetakse projektitegevuste käigus silmas). Projekt hõlmab järgmisi sektoreid: sotsiaal, korrakaitse, huviharidus, haridus, tervishoid, noorsootöö. Projektijuht Saaremaa valla sotsiaalnõunik Heleri Jõgi.

Kaasrahastanud Euroopa Liit. Eesti tuleviku heaks

 

Valjala aleviku soojamajanduse arengukava

Number: 2014-2020.6.02.19-0410

Kestus: 07.07.2019–31.12.2019

Kogumaksumus: 1750 eurot

Toetus: 1575 eurot

Omaosalus: 175 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames koostatakse Valjala aleviku soojusmajanduse arengukava, mis annab ülevaate aleviku hoonete ja kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest, tarbimisest ning analüüsib erinevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Arengukava eesmärk on koostada Valjala aleviku jätkusuutlik arenguvisioon soojusenergia tootmisel.

Euroopa Liit. Ühtekuuluvusfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Number: 2014-2020.6.03.18-0115

Kestus: 03.06.2019–31.12.2020

Kogumaksumus: 552 726,24 eurot

Toetus: 409 017,42 eurot

Omaosalus: 143 708,82 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Oodatavaks tulemuseks on tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas. Projekti käigus vahetatakse rekonstrueeritakse 277 valgustuspunkti, vahetatakse 82 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 215 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 5490 meetrit uut maakaabelliini ja 705 meetrit uut õhkkaabelliini. Rekonstrueeritakse 11 liitumiskilpi ja eemaldatakse 2 liitumiskilpi.

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Valjala katlamaja rekonstrueerimine tuletõrjedepooks

Number: 619217741860

Kestus: 01.05.2017–30.03.2018

Kogumaksumus: 47 338 eurot

Toetus: 42 604 eurot

Omaosalus: 4734 eurot

Kokkuvõte: Kesk-Saaremaa piirkonnas maaelu arengut toetava turvatunde suurenemine läbi omaalgatuse ja koostöötahte. Piirkonna jaoks olulise kogukonnateenuse uuele tasemele tõstmine. Võimekama päästeauto jaoks on renoveeritud elementaarsetele nõuetele vastavad ruumid. Kohalikule vabatahtlikule päästekomandole on loodud operatiivsema teenuse pakkumiseks paremad tingimused. Oluline kogukonnateenus on viidud uuele tasemele (suurem operatiivsus ja võimekus, rohkem vabatahtlikke päästjaid).

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Valjala Põhikooli hoone energiatõhususe tööd

Number: Kliima.2.01.20-0110

Kestus: 01.10.202031.12.2022

Kogumaksumus: 1 203 600 eurot

Toetus: 549 000 eurot

Omaosalus: 547 797 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus rekonstrueeritakse Valjala Põhikooli hoone koos võimlaga, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima. Energiaauditis väljatoodud tegevuste elluviimisega on koguenergiasääst projekti realiseerimiseelse tarbimisega võrreldes 77%. Meetmest Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes (mitte SF); taotlusvoorust Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (I voor).

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Viikingiaasta 2021 (1)

Number: 19202000578

Kestus: 11.2020–12.2021

Kogumaksumus: 16 507,20 eurot

Toetus: 13 912,37 eurot

Omaosalus: 2594,83 eurot

Kokkuvõte: Projekti peamine eesmärk on Saare maakonna ajaloolise viikingitega seotud kultuuripärandi tutvustamine, maakonna ühise identiteedi tugevdamine ning viikingileidude olulisuse teadvustamine nii kodumaal kui lähiriikides 2021. aastal.

Saaremaa Viikingiaasta 2021Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.Saarte Koostöökogu

 

Viikingiaasta 2021 (2)

Number: 83302000248

Kestus: 11.2020–12.2021

Kogumaksumus: 16 420 eurot

Toetus: 14 778 eurot

Omaosalus: 1642 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi info koondamine ja populariseerimine erinevate tegevustega viikingiaasta sündmuste raames 2021 aastal. 

Saaremaa Viikingiaasta 2021EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Viikingiaasta 2021 (3)

Kestus: 11.2021–12.2021

Kogumaksumus: 2500 eurot

Toetus: 2500 eurot

Kokkuvõte: Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetas Kuressaare keskväljakul toimunud jõuluturu töötubade läbiviimist.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

 

Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimine Saare maakonna kui sihtkoha turundamiseks

Number: RE.2.01.21-0424

Kestus: 18.06.2021–31.05.2022

Kogumaksumus: 40 000 eurot

Toetus: 30 000 eurot

Omaosalus: 10 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tutvustada Saare maakonna ajaloolist viikingite pärandkultuuri ning sellega seotud tooteid ja teenuseid nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, et anda kogu maakonna viikingiajaloole suuremat kõlapinda ja tähelepanu. See omakorda suurendab maakonna tuntust viikingisaar(t)ena ning annab eeldused maakonna majanduse ja ettevõtluse kasvuks turismisektori elavdamise kaudu. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu turundustegevused vastavalt turundusplaanile.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Viimane lihv Lümanda mänguväljakule

Number: 92139

Kestus: 01.01.2021–01.01.2022

Kogumaksumus: 24 980,52 eurot

Toetus: 18 985,19 eurot

Omaosalus: 5995,33 eurot

Kokkuvõte: Lümanda kogukond on omal initsiatiivil alustanud Lümanda pargi arendamist piirkonna südameks. Viimase 3 aasta jooksul on jõudumööda rajatud avalik mänguväljak ja treeningpunkt. Selle projekti raames paigaldati mänguväljakule lisaks aktiivset tegevust võimaldav karussell, kaeti välitrenažööride alune pinnas kummikatendiga, taastati 85 m kiviaeda väljaku ääres ning rajati kaks koobaltit meenutavat välitribüüni.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.Saarte Koostöökogu

 

Vilsandi vana bioloogiajaama lammutus

Number: KOV-087

Kestus: 01.2020–11.2020

Kogumaksumus: 54 600 eurot

Toetus: 38 220 eurot

Omaosalus: 16 380 eurot

Kokkuvõte: SA KredExi toel lammutatakse Vilsandi külas Pilli kinnistul asuv endine bioloogiajaam.

KredEx

 

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Saaremaa vallas

Number: 2014-2020.1.04.18-0078

Kestus: 01.11.2021–31.08.2022

Kogumaksumus: 225 818,11 eurot

Toetus: 191 945,39 eurot

Omaosalus: 33 872,72 eurot

Kokkuvõte: Projektiga tegevuste elluviimise tulemusena kohandatakse Saaremaa valla koolide füüsilist keskkonda nii, et HEV õpilasi on võimalik õpetada väiksemates gruppides pakkudes neile individuaalsemat lähenemist. Projekti on kaasatud 7 Saaremaa valla kooli, kus õpib ~67% valla HEV õpilastest, kokku ~535 last, kellest tõhustatud ja erituge vajavad ~270 last.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

WiFi4EU

Number: 2-7.4/191-1 29.07.2019

Kestus: 08.2019–08.2022

Kogumaksumus: 15 000 eurot

Toetus: 15 000 eurot

Kokkuvõte: WiFi4EU projekti raamel paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Ühistegevuse ja kogukonna areng läbi muusika

Kestus: 02.2017–11.2018

Kogumaksumus: 17 184 eurot

Toetus: 15 465 eurot

Omaosalus: 1719 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus soetati Orissaare Kultuurimajale uus tiibklaver ja anti kogukonnale klaveriõpetustunde ning koostati turundusvoldik.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Üürielamu rajamine Kuressaarde (Saaremaa Vallavalitsuse ja Kitsas 16 Kodu OÜ koostööprojekt)

Number: KOVKE-09

Kestus: 01.2019–05.2022

Kogumaksumus: 1 905 600 eurot

Toetus: 952 800 eurot

Omaosalus: 952 800 eurot

Kontakt: Oliver Akenpärg (oliver@dreibau.ee), Kitsas 16 Kodu OÜ; Renate Pihl (renate.pihl@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti raames ehitatakse korterelamu suunitlusega mobiilsele tööjõu sihtgrupile Kuressaarde, Kitsas tn 16 kinnistule. Esialgse eskiisprojekti järgi on projekteeritav maja 21 korteriga korterelamu (üürielamu), milles on 1–3-toalised korterid suurusega 20–60 m². Projekt viiakse ellu omavalitsuse ning erasektori koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on omandanud volikogu nõusolekul enamusosaluse ettevõttes Kitsas 16 Kodu OÜ ning tagab osaühingu nõukogu liikmete nimetamise läbi otsese kohaliku omavalitsuse poolse valitseva mõju osaühingu juhtimisel. Üürielamu püstitamise eesmärgiks on:

  • tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab pakkumist ning ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);
  • avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele;
  • soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike investeeringute tegemist;
  • soodustada kõrge kvaliteediga elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise põhimõtteid, tagades seejuures ehitatud keskkonna jätkusuutlikku majandamise.

KredEx