Projektitoetused 2019

 Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on lõppenud.

Toetust antakse kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti teiste rahastamisallikate kaudu esitatavate projektide omafinantseeringu katmise toetamiseks. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele ja/või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.


Maksimaalne toetussumma taotleja kohta on 3000 eurot. Ürituste läbiviimiseks toetatakse 85% projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinantseeringu toetamise korral 85% minimaalsest omafinantseeringust. Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei ole toetuskõlbulikud.


Projektitoetust antakse järgmistes valdkondades:

  1. kultuur;
  2. harrastus- ja võistlussport;
  3. tervishoid- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisuse ja rahvatervise ennetustöö;
  4. haridus- ja teadustegevus;
  5. külaelu arendamine;
  6. füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus);
  7. koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.

Toetuste taotlejaks saavad olla kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.