Puurkaevu või -augu lammutamine

Puurkaevu või -augu omanik on lähtuvalt ehitusseadustiku §128 lõikele 1 kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või – augu.
Puurkaevu või -augu lammutamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada läbi Ehitusregistri portaali (www.ehr.ee) ehitusteatis ja nõuetekohane ehitusprojekt puurkaevu lammutamiseks, millele esitatud nõuetega saab tutvuda Keskkonnaministri 9. juuli 2015 
määruse nr 43 §-s 30. Puurkaevu või -augu lammutamisel teostatavad tegevused on loetletud sama määruse §-s 32. Kohalik omavalitsus esitab ehitusteatise koos ehitusprojektiga kooskõlastamiseks Keskkonnaametile.

Puurkaevu või -augu lammutanud isik esitab kohalikku omavalitsusse puurkaevu või -augu lammutamise teatise (pdfdocodt) ja puurkaevu või-augu lammutamise aluseks olnud projekti. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates.
Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse ehitusregistris märge „lammutatud". Keskkonnaamet korraldab puurkaevu või -augu lammutamise teatise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge „lammutatud".

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist

Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee 

Soovitus puurkaevu rajamist kavandavale maaomanikule
Lepingu sõlmimisel puurkaevu rajava ettevõttega on soovitav tähelepanu pöörata sellele, kes esitab puurkaevu rajamistöödega seoses vajalikud taotlused ning materjalid ehitusregistrisse (ehr.ee), tasub riigilõivu ning hilisemad teostusmõõdistusega seotud kulud.
Maaomaniku jaoks on lihtsam, kui vajalikud ehitusregistri toimingud teostab (ehitusloa, kasutusteatise või kasutusloa taotluse esitamine) ja kirjeldatud kulud kannab puurkaevu rajav ettevõte.