Teated

Avatud on tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetusvoor
20. mail avanes 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor. 
Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018 või maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täidavad rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja/või alaeesmärke.
Tegevuste planeerimisel on abiks Tervise Arengu Instituudi välja töötatud soovitused ning soovituslik on kaasata vastava valdkonna kutse/hariduse omandanud nõustajaid/koolitajaid.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.
Toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju, ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konverentse, messe. Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Toetuse saamiseks tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele kui maakondliku toetusvooru läbiviijale (e-postile riina.allik@saaremaavald.ee) elektrooniline vormikohane (esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud) taotlus.pdf docxkoos nõutud lisadega hiljemalt 14. juunil 2019
Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20. mai kuni 1. detsember 2019, mille jooksul peab toetatav projekt olema ellu viidud. Aruande vorm.pdf docx
Lisainfo: tel 452 5024, riina.allik@saaremaavald.ee.  
____________________________________________________________________________

2019. aasta mittetulundustegevuse toetamise tegevustoetused

 Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta tegevustoetuse taotlusvooru tulemused: VV 12.03.2019 korraldus nr 299 Lisa 1 Lisa 2 
Selgituseks - tegevustoetuste eraldamisest
Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda. Määruse § 11 alusel tuli tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 2018. aastal, seda sai teha 1. oktoobrini 2018.
Info: www.saaremaavald.ee/kulaelu11

___________________________________________________________________________

Kohtumiste sari "Ettevõtluse võimalused tuleviku Saaremaal - innovatsioon" oli edukas
Projekti „Islands of Innovation" (Interreg Europe) raames toimusid kohtumised Nasval, Orissaares ja Pärsamal, kus arutleti selle üle, kuidas Saaremaa ettevõtlusele kaasa aidata. Kohtumistel osales ligi 70 inimest, kelle kogemused ja mõtted on väärtuslikuks panuseks ettevõtluskeskkonna paremaks muutmisel nii oma kodukandis kui kogu saarel.

Mitmed ettepanekud kerkisid esile kõigil kohtumistel. Kõiki 60 erinevat ettepanekut kaalutakse ning otsitakse parimaid võimalusi ja lahendusi nende elluviimiseks.Suur tänu kõigile osalejatele nõuannete eest, kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN.
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist

 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00