COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetus

Selgunud on COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse taotlusvooru tulemused. Vaata toetuse saajate nimekirja siit.

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osaliseks hüvitamiseks, mis tekkisid seoses eriolukorrast tulenevalt Saaremaa vallas kehtestatud lisapiirangutega. 

Sihtrühm

Toetuse sihtrühm on Saaremaa vallas tegevuskohta omavad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

Toetust võib taotleda ettevõtja, kes vastab ühele või mõlemale alljärgnevale tingimusele:

 • kelle 2020. a märtsi, aprilli ja mai summaarse käibe langus oli võrreldes 2019. a samade kuude käibega Maksu- ja Tolliameti andmete alusel vähemalt 30 protsenti;
 • kellel tekkisid ettenägematud ja käesolevas määruses sätestatud kulud seonduvalt peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" ja peaministri 28. märtsi 2020. a korralduse nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas" kehtivuse ajal tegutsemisega.

Toetust makstakse ettevõtjale üksnes juhul, kui:

 • tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded;
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis-; pankroti- või saneerimismenetlust;
 • taotleja ei ole saanud toetust samasisulistele tegevustele või samasisuliste kulude hüvitamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhanguga seotud avaliku sektori kriisimeetmetest.

Juhul kui ettevõtja on tegutsenud vähem kui 1 aasta, peab tema 2020. aasta märtsi ja aprilli summaarne käive olema võrreldes 2020. aasta jaanuari ja veebruari summaarse käibega Maksu- ja Tolliameti andmete alusel langenud vähemalt 30 protsenti.

Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on 5000 eurot ning see ei saa ühe taotleja kohta olla suurem kui 50% 2019. aastal deklareeritud ja tasutud tööjõumaksude summast.

Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub Saaremaa valla elektroonilises iseteeninduskeskkonnas.

Hindamine

Hindamiskomisjoni koosseis:

 • abivallavanem Kristiina Maripuu (komisjoni esimees);
 • arendusnõunik  Anu Vares;
 • Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Urmas Pau;
 • Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk;
 • Saarte Koostöökogu tegevjuht Koit Kelder.

Alus: VV korraldus 30.06.2020 nr 2-3/1204

Taotlusi hinnatakse skaalal 1-5 vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse hindamiskriteeriumid ning hinnete kirjeldused:

Kriteerium 1. Käibelangus: 2019 ja 2020 märtsi, aprilli, mai summeeritud käibe võrdlusest

1

30–40%

2

4150%

3

5160%

4

6170%

5

Üle 71%

 

Korduma kippuvad küsimused

Mis ajani saab taotlusi esitada?
Taotlusi saab esitada kuni 17. juuli südaööni. Soovitame aga taotluse siiski varem ära esitada, kuna vallapoolne nõustamine kestab 17. juulil kuni kell 15.00. Hiljem tuleb võimalikele küsimustele ise vastused leida.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetuse sihtrühm on Saaremaa vallas tegevuskohta omavad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Äriühingud on aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing ja usaldusühing.

Kas toetuse jagamine käib esitamise järjekorra alusel (nagu EAS-il)?
Ei, toetust saab esitada kahe nädala jooksul ehk 6.–17. juulil ja taotlusi vaadatakse läbi pärast taotluste esitamise lõpptähtaega.

Kas taotluse peab esitama juhataja/ juhatuse liige või saab ka nt raamatupidaja seda teha?
Taotlust saab täita raamatupidaja, esitamiseks on aga vaja allkirjaõigusliku inimese kinnitust. Kellegi teise määramiseks on vaja iseteeninduskeskkonnas anda talle volitus.

Mis dokumente on taotluse esitamisel vaja?
Taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne 01.01.2019-31.12.2019 kohta (RMTP programmist), FIE puhul 2019 tuludeklaratsioon (EMTA)
 • Ettevõtja 2019 ja 2020 märts, aprill, mai käibedeklaratsioonid (EMTA) ja  kasumiaruanded PDF fail (RMTP programmist)*
 • Alla 1 aasta tegutsenud ettevõtja bilanss ja kasumiaruanne 29.02.2020 seisuga (RMTP programmist)
 • Alla 1 aasta tegutsenud ettevõtja 2020 jaanuari-veebruari ja märtsi-aprilli käibedeklaratsioonid (EMTA) ja kasumiaruanded PDF fail (RMTP programmist)*
 • Töötajate registrist väljavõte 01.03.2020 seisuga** (TÖR)
 • Ettevõtte deklareeritud tööjõumaksud perioodil 01.01.2019-31.12.2019 (EMTA)
 • Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite ostmist tõendavad tšekkide skänneeringud, arved ja maksmist tõendavad dokumendid

* Juhul kui taotleja  ei ole käibemaksukohuslane, siis ainult kasumiaruanded.
** 
Väljavõte koosneb ekraanitõmmisest (jpg) ja Exceli failist, mille saab keskkonnas luua. Esitama ei pea FIE.

Kui suurt summat võib minu firma taotleda?
Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on 5000 eurot, see ei saa aga olla suurem kui 50% 2019. aastal deklareeritud ja tasutud tööjõumaksude summast.

Kas ma saan taotleda toetust ka siis, kui olen Töötukassast saanud palgatoetust või EASist kriisiabi toetust?
Toetust ei saa taotleda samasisulistele tegevustele või samasisuliste kulude hüvitamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhanguga seotud avaliku sektori kriisimeetmetest. Kui teistest avaliku sektori meetmetest (nt EASi meetmetest) on taotletud ja saadud toetust isikukaitsevahendite kulude hüvitamiseks, siis samade kulude katmiseks toetust taotleda ei saa.  Kui olete saanud toetust EASist  väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks või Töötukassast töötasu hüvitist, siis saate taotleda toetust.
 

Vaata lisaks:
Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmise kord

Info ja nõustamine

Käthe Pihlak
covid@saaremaavald.ee
tel 452 5033, 5884 5556