Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalik väljapanek

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu Sikassaare külas

Saaremaa vald korraldab Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering algatati  Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku ja tootmishoonete püstitamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.12.2020 – 16.01.2021. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.01.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin.