Detailplaneeringud – kehtetuks tunnistatud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 51 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 1-3/29 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 51 kinnistu (krunt positsiooniga 24) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 51 kinnistu omanik esitas 05.03.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 51 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga on määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanik soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad jäävad vahemikku 171,7-267 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 51 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. 

Kala Läätsa külas (osaliselt Kala osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/22 tunnistati osaliselt kehtetuks Läätsa küla Kala detailplaneering Kala katastriüksuse (katastritunnus 72101:002:0854) osas. Kala detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 27.06.2011 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa, üheks ärimaa ja üheks transpordimaa krundiks, ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine. Vastavalt detailplaneeringule moodustati kaks elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega katastriüksust (lähiaadressidega Mäeranna ja Metsaveere), ärimaa sihtotstarbega katastriüksus (lähiaadress Kala) ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Kala tee). Käesolevaks hetkeks on ehitusõigus realiseeritud Kala katastriüksusel, elamumaa kruntidel vaid osaliselt. Kala kinnistu ja hoonestusõiguse omaniku esindaja esitas 17.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Kala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kala katastriüksuse osas, kuna detailplaneeringut ei soovita edaspidi ellu viia.

Kivi tn 5 Kuressaare linnas (osaliselt Kivi tn 5 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/23 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 27. mai 2008. a korraldusega nr 318 kehtestatud „Kivi tn 5 detailplaneering" Kivi tn 5 katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk on Kivi tn 5 kinnistu jagamine kolmeks omaette krundiks, ehitusõiguse määramine uute ühepereelamute projekteerimiseks moodustatavatele kruntidele, juurdepääsude, parkimise, heakorra ja haljastuse ning tehnovõrkude lahendus. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud: moodustatud on detailplaneeringuga ette nähtud krundid, Kivi tn 5 ja Tuule tn 5a krundil on ehitisregistri andmetel kummalgi 1 hoone. Detailplaneering sooviti Kivi tn 5 katastriüksuse osas kehtetuks tunnistada, kuna soovitakse muuta katastriüksuse piire detailplaneeringust erinevalt. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas. 

Pikk tn 62 Kuressaare linnas (osaliselt Pikk tn 62g osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/11 tunnistati osaliselt kehtetuks Pikk tn 62 detailplaneering Pikk tn 62g katastriüksuse osas. Pikk tn 62 detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 18.05.2004 korraldusega nr 269. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeringuala jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihooneteks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine. Pikk tn 62g kinnistu omanik ja Pikk tn 62 detailplaneeringu huvitatud isik esitasid 04.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Pikk tn 62 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Pikk tn 62g katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 34901:002:0141) osas, kuna soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 53 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/81 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 53 kinnistu (krunt positsiooniga 25) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 53 kinnistu omaniku esindaja esitas 05.11.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 53 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanik soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 53 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. 

Tiidreku XVI Mändjala külas

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/63 tunnistati kehtetuks Mändjala küla Tiidreku XVI detailplaneering. Tiidreku XVI detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 26.05.2010 otsusega nr 29. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksusele ehitusõiguse määramine suvila ehitamiseks, kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, veevarustuse ja reovee kanaliseerimise lahendamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga kavandatud hoone planeeringualale (Malle tee 38b katastriüksusele) püstitatud ja rajatud planeeringukohased tehnorajatised. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Tiidreku XVI detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia.

Rahu tn 14/Sepa Leisi alevikus (osaliselt Sepa osas)

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/62 tunnistati osaliselt kehtetuks Leisi Vallavolikogu 20.01.2014. a otsusega nr 3 kehtestatud Leisi aleviku Rahu tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneering Sepa katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine kruntideks ja nendele ehitusõiguse määramine, maaüksuste sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine ning seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks maaomaniku soovil, kuna alale soovitakse rajada päikesepaneelid. Sepa katastriüksusele on detailplaneeringus määratud maatulundusmaa sihtotstarve ning ehitusõigust määratud ei ole. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Sama § lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kehtiva detailplaneeringuga ei ole Sepa katastriüksusele ehitusõigust antud ja alale on määratud maatulundusmaa sihtotstarve. Samuti pole alale planeeritud trasse ega teid. Seega detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Sepa katastriüksuse osas ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist. Otsusega saab tutvuda siin.

Kalevi tn 26 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/61 tunnistati kehtetuks Kuressaare linna Kalevi tn 26 detailplaneering. Kuressaare linnas Kalevi tn 26 detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 2.06.1998 korraldusega nr 474. Detailplaneeringu eesmärgiks oli teenindusmaa määramine Kalevi tn 26 katastriüksusel asuvate hoonete teenindamiseks ja perspektiivse ehitusõiguse määramine. Planeeringualal asusid detailplaneeringu koostamise hetkel ratsasõidukeskuse hobusetall ja heinahoidla ning kardihall. Kalevi tn 30a kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kalevi tn 26 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kalevi tn 30a katastriüksuse osas, kuna kehtiva detailplaneeringuga ei ole katastriüksusele ehitusõigust määratud. Kuna planeeringualal asuvate tootmishoonete tegelik kasutus ei vasta Kalevi tn 26 detailplaneeringule, tegi vallavalitsus ettepaneku Kalevi tn 22, Kalevi tn 24, Kalevi tn 28, Kalevi tn 30 kinnistu omanikele kogu Kalevi tn 26 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, millega kinnistute omanikud nõustusid.

Volli Kaimri külas

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/60 tunnistati kehtetuks Kaimri küla Volli detailplaneering. Kaimri küla Volli detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 29.10. 2007 otsusega nr 38. Detailplaneeringu eesmärgiks oli 11 elamumaa krundi planeerimine ning neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste seadmine. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole planeeringut ellu viima asutud ja detailplaneeringuga planeeritud krundid on käesoleva hetkeni moodustamata. Kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Volli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 43 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/55 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 43 kinnistu omanikud esitasid 10.08.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 43 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanikud soovivad erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Pikk tn 64 Kuressaare linnas (osaliselt Pikk tn 64c ja 64e osas)

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/54 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 25.05.2000 otsusega nr 35 kehtestatud Pikk tn 64 detailplaneering. Peale detailplaneeringu kehtestamist moodustati planeeringualas 5 katastriüksust lähiaadressidega Pikk tn 64, Pikk tn 64c, Pikk tn 64d, Pikk tn 64e ja Pikk tn 64f. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud Pikk tn 64 katastriüksusel. Planeeringujärgne juurdeehitus on realiseerimata Pikk tn 64f katastriüksusel. Planeeringualas asuvate Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c omanike esindajad esitasid Saaremaa Vallavalitsusele vastavalt 31.07.2020 ja 11.08.2020 taotlused detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks vastavalt Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c katastriüksuste osas, kuna soovivad detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Pikk tn 64 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Kase tänav Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/52 tunnistati kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23.03.2000 otsusega nr 17 kehtestatud Kase tänava detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kase tänava planeerimine väljaspool olemasolevaid krunte, planeeritava ala kruntimine, sealhulgas vaba maa liitmine ja vajalike ära- ja juurdelõigete tegemine olemasolevatele kruntidele ning kinnistutele, juurdepääsud kruntidele, liiklus- ja parkimiskorraldus. Kase tänav on käesolevaks hetkeks välja ehitatud ja kruntide piire muudetud. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Allee tn 5//5a katastriüksuse osas esitati taotlus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Taotluse läbivaatamisel leidis kohalik omavalitsus, et detailplaneeringu võib kogu planeeringuala ulatuses kehtetuks tunnistada, kuna Kase tänav on välja ehitatud ja krundid moodustatud ning detailplaneeringuga ei antud ehitusõigust hoonete ehitamiseks.

Marientali tee 1 ja 1a Kuressaare linnas (osaliselt Marientali tee 1a osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/51 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 12.08.2008 korraldusega nr 470 kehtestatud Marientali tee 1 ja 1a detailplaneering Marientali tee 1a katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kuressaare linnas Marientali tee 1 ja Marientali tee 1a piiride muutmine eesmärgiga ehitada kergliiklustee linna maale. Krundid kergliiklustee ehitamiseks on moodustatud ja kergliiklustee välja ehitatud. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a maaomaniku avalduse alusel planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel. 

Kohtu tn 29a Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/50 tunnistati kehtetuks Kuressaare linna Kohtu tn 29a detailplaneering. Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a otsusega nr 3. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ehitusõiguse määramine. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia. 

Neeme Sõrve-Hindu külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/49 tunnistati kehtetuks Sõrve-Hindu küla Neeme detailplaneering. Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 24. novembri 2007. a otsusega nr 31. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Neeme katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 72101:003:0050) jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning määrata elamute ja abihoonete püstitamiseks ehitusõigus. Detailplaneeringuga planeeritud krundid on käesoleva hetkeni moodustamata. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 11 ja 13 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020 otsusega nr 1-3/39 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute (krundid positsioonidega 1 ja 2) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Merikotka tn 11 ja 13 kinnistute omanik soovib krundid liita ning liidetud katastriüksusele ehitada ühe elamu. Kuna Golfikompleksi detailplaneering eelnimetatud kruntide liitmise võimalust ette ei näe, ei ole see detailplaneeringu järgi võimalik. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.