Detailplaneeringud – lõpetatud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.

Papissaare sadam Rootsikülas

Rootsikülas Papissaare sadama teise kaiga piirneva maa-ala (aadressil Papissaare kalasadam, katastritunnus 30101:003:0498 ja osaliselt aadressil Laevaehituskoha, katastritunnus 30101:003:0276) detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 6.07.2021 korraldusega nr 2-3/1191. Detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 15. märts 2006 korraldusega nr 37. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa-ala piiride kindlaks määramine, sihtotstarbe muutmine, sadamakai taastamine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine sadamahoone ehitamiseks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koosama asutud ja käesoleval hetkel puudub vajadus detailplaneeringu lõpuni menetlemiseks. Saaremaa vald detailplaneeringust huvitatud isikuna soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Hindreku Pähkla külas

Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 18.06.2021 otsusega nr 1-3/37. Hindreku (katastriüksusel katastritunnusega 34801:004:0197) detailplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 17.12.2003 otsusega nr 178. Detailplaneeringu eesmärgiks oli vähikasvatustiikide planeerimine, maaüksuse jagamine, teede võrgu rajamine ning sihtotstarbe muutmine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Minnuse tn 8 Kihelkonna alevikus

Kihelkonna alevikus Minnuse tn 8 detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/997. Minnuse tn 8 (katastriüksus katastritunnusega 30101:003:0479) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 5.12.2013 korraldusega nr 215. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine kaheks, neile elamu ja ridaelamu püstitamine koos abihoonetega, teede, tehnovõrkude, ehitiste ja rajatiste asukoha võimaluste määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Sadama Abruka külas

Abruka külas Sadama detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/996. Sadama (katastriüksus katastritunnusega 34801:014:0158) detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 15.03.2010 korraldusega nr 89. Detailplaneeringu eesmärgiks oli hoonestusala määramine sadamahoone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete seadmisega, võimalike tehnovõrkude ja -rajatiste (puurkaev, omapuhasti, elektri-ja nõrkvoolupaigaldised) asukoha määramine, hoonestusala ümbruse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Märjavälja Kudjape alevikus

Kudjape alevikus Märjavälja detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/995. Märjavälja (katastriüksus katastritunnusega 71401:001:1028) detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 11.12.2014 korraldusega nr 458. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, kinnistu jagamine, liikluskorralduse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vastu võetud ja koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omaniku esindaja andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Pikk tn 76 Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Pikk tn 76 detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/994. Pikk tn 76 (katastriüksus katastritunnusega 34901:001:0033, aadressiga Voolu tn 2) detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 10.10.2007 korraldusega nr 648. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine ning uute tootmis- ja ärihoonete planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Põllu Toomalõuka külas

Toomalõuka külas Põllu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 1.06.2021 korraldusega nr 2-3/837. Põllu (katastriüksusel katastritunnusega 72101:001:1023) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 4.06.2007 korraldusega nr 111. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud avaldasid nõusolekut detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Reinu Kaugatoma külas

Kaugatoma külas Reinu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 23.03.2021 korraldusega nr 2-3/331. Reinu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 18.08.2003 korraldusega nr 199. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Reinu kinnistule (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0445) ehitusõiguse määramine puhkemaja ja abihoonete püstitamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Huvitatud isik esitas 17.02.2021 vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna soovib detailplaneeringu koostamisest ja selle elluviimisest loobuda.

Sõrve mnt 41a Nasva alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/9 lõpetati Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu koostamine. Sõrve mnt 41a detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 27.09.2017. otsusega nr 1-3/17/58 ja võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46. Planeeringuala suurus on 3,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine ning teede ja liikluskorralduse planeerimine. Huvitatud isik esitas vallavalitsusele 18.01.2021 taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Keskkonnaamet ei nõustu tiigi rajamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega.

Mihkli Vintri külas

Saaremaa Vallavalitsuse 2.02.2021 korraldusega nr 2-3/105 lõpetati Vintri külas Mihkli detailplaneeringu koostamine. Vintri küla Mihkli (katastriüksusel katastritunnusega 72101:003:0250) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 15.10.2012 korraldusega nr 169. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. 

Sõrve mnt 5 Salme alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/2 lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5 detailplaneeringu koostamine. Salme alevikus Sõrve mnt 5 katastriüksusel (katastritunnus 72101:002:0738) algatati detailplaneering Salme Vallavolikogu 18.02.2013 otsusega nr 1-3/3-1. Kinnistu omanik on Saaremaa vald. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Sõrve mnt 5 katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine tekkivale katastriüksusele olemasoleva hoone juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehituse planeerimise eesmärgiks oli äri- ja tootmishoone püstitamine kalapüügivahendite tootmiseks ja müümiseks. Lisaks planeeriti ruume kohviku või muu sarnase äritegevuse jaoks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koostama asutud ning hoone potentsiaalsed rentnikud ei ole detailplaneeringu elluviimisest enam huvitatud. 

Merikotka tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/1840 lõpetati Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneeringu koostamine. Merikotka tn 2 detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 648. Detailplaneeringu eesmärgiks oli polüfunktsionaalse hoone (kaubandus-, büroo-, meelelahutus-, haridus- ja spordihoone) püstitamiseks ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine. Käesoleval juhul ei soovi vallavalitsus kui planeeringust huvitatud isik algatatud kujul detailplaneeringu koostamise jätkamist.

Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja Mäebe külas

Saaremaa Vallvolikogu 28.05.2020 otsusega nr 29 lõpetati Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamine. Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 9.11.2007 otsusega nr 45. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli elamumaa kruntide planeerimine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.