Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1156 lõpetati Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 15.02.2013 korraldusega nr 59. Peale detailplaneeringu algatamist on kestnud vaid eskiislahenduse koostamine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Kõrkvere küla Lahesopi katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavalitsus lõpetas 25.09.2018 korraldusega nr 1155 Kõrkvere küla Lahesopi katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse. Kõrkvere küla Lahesopi katastriüksuse (katastriüksus 63401:005:0192) detailplaneering on algatatud Pöide Vallavalitsuse 11.09.2006 korraldusega nr 111. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa-ala jagamine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine ja juurdepääsuteede rajamine ning vajalike kommunikatsioonide lahendamine. Pöide Vallavalitsuse 29.05.2007 korraldusega nr 71 algatati Lahesopi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna Lahesopi katastriüksus asus sel hetkel tervenisti Natura 2000 võrgustiku ajutiste piirangutega Kahtla-Kübassaare loodus- ja linnualal ning planeeringuga kaasnes eeldatavalt oluline keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku ajutiste piirangutega ala kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkuse säilimisele.
Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 4 viiakse enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kuna Lahesopi detailplaneeringu menetlus ei ole jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise. Korraldusega saab tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal (Tallinna 10, Kuressaare, ruum 313, kontaktisik Kätlin Kallas katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094). 

Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 1-3/86 lõpetati Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015. a otsusega nr 5. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa sihtotstarbega kruntide planeerimine. Kopli detailplaneeringu eskiis esitati Lääne-Saare Vallavalitsusele menetlemiseks enam kui kaks aastat tagasi. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 
VVK 30.08.16 otsus nr 86 DP koostamise lõpetamine

Kudjape alevikus Tööstuse tn 27 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 2-3/1140 lõpetati Kudjape alevikus Tööstuse tn 27 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati 17.03.2014 korraldusega nr 78. Peale detailplaneeringu uute lähteseisukohtade väljastamist 10.01.2017 ei ole planeeringulahendust kohalikule omavalitsusele esitatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 
VV 18.09.2018 korraldus nr 1140

Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/442 lõpetati Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamine. Peale detailplaneeringu algatamist 26.09.2002 ei ole planeeringulahendust kohalikule omavalitsusele esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Tirbi küla Neeme detaiplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/43 lõpetati Tirbi külas Neeme (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0509) detailplaneeringu koostamine. Neeme detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 15.02.2017 otsusega nr 14. Planeeringu eesmärk oli kaasomandis maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, mõlemale kinnistule hoonestusalade planeerimine ja ehitusõiguse andmine kuni 3 hoone rajamiseks, liikluskorralduse määramine. Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga, kuna planeeritavate elamute vaheline kaugus oli alla 75 m.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kinnisasja omaniku taotluse alusel. Huvitatud isik esitas 07.02.2018 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
VVK 24.05.18 otsus nr 43
Lisa - Seletuskiri

Mändjala küla Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 1-3/7 lõpetati Mändjala külas Liiva (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0633) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse määramine üksikelamule, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. 
Liiva detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015 otsusega nr 6. Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringus seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb ranna ja kalda ehituskeeluvööndit vähendada. 
Lääne-Saare Vallavalitsus tegi 21.12.2017 huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Liiva detailplaneeringut ei ole Lääne-Saare Vallavalitsusele lähiaastatel menetlemiseks esitatud. Huvitatud isik nõustus Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.
VVK 26.01.18 otsus nr 7