Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering on avalikul väljapanekul 21.12.2018 - 20.01.2019. Detailplaneeringu ala hõlmab Kuressaare linnas Tallinna tn 78 katastriüksust (katastritunnus 34901:004:0092, pindala 2926 m², 100% elamumaa sihtotstarbega) ja Tallinna tn 80 katastriüksust (katastritunnus 34901:004:0178, pindala 2618 m², 100% elamumaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1-2 kuni 11 m kõrguse äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Hooned võib ehitada kokku ühe hoonena või mõlemale krundile eraldi hoonetena. Lubatud maksimaalne ehitisalune pind on Tallinna tn 78 krundil 1024 m2 ja Tallinna 80 krundil 916 m2. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud olemasoleva mahasõidu kaudu Tallinna tänavalt, hooned ühendatakse tsentraalse vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttesüsteemiga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmiseks planeeringuala juhtotstarbe muutmiseks rida- ja korterelamute maast kaubandusteenindus-alaks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 313), kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta kirjalikult arvamust kas posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28.01.2019 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, suur saal).
VVK 29.11.18 otsus nr 107, Seletuskiri
Situatsiooniskeem Tugiplaan Hoonestuse skeem Tehnovõrgud 
 

Kuressaare linnas Veski tn 9 ja 11 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1426 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Veski tn 9 ja 11 detailplaneering. Detailplaneering on koostatud eesmärgiga moodustada planeeringualal kaks elamumaa krunti ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt, määrata ehitusõigus elamumaa kruntidele elamute ja abihoonete püstitamiseks ning ärimaa krundile olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.
Vastavalt Koppel Koppel Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala kolmeks krundiks, milledest Veski tn 9a ja Veski tn 11 kruntidele määratakse elamumaa ja Veski tn 9 krundile ärimaa katastriüksuse sihtotstarve. Veski 9 kinnistul asuvat olemasolevat Kuressaare sadama kaubaaida hoonet võib rekonstrueerida muinsuskaitse eritingimuste alusel. Veski tn 9a krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 300 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Veski tn 11 krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Mõlemal elamumaa sihtotstarbega krundil on hoonete planeerimiseks vajalik korraldada arhitektuurikonkurss.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10.-23.12.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, kabinet 313). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult kas paberkandjal (Tallinna 10, Kuressaare) või elektrooniliselt (vald@saaremaavald.ee).  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.01.2019 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, saal).
Seletuskiri Põhiplaan Tehnovõrgud Tugiplaan Lisad

 

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Vallimaa detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 94. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse Vallimaa katastriüksus kaheks, milledest ühele krundile (pos 1) määratakse ehitusõigus ja katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Ärimaa sihtotstarbega krundile on planeeritud rajada üks administratiivhoone kuni 100 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 10 kämpingut (kokku ehitisealuse pinnaga 200 m2). Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 6 m, kämpingutel kuni 4,5 m.
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.10.-20.11.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal (aadress Tallinna 10, Kuressaare 93819) või e-postiga (aadress vald@saaremaavald.ee). 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare,  II korrus, saal).   
Seletuskiri, Põhijoonis
Asendiplaan, Tugiplaan 
Illustratsioon, Kooskõlastuste kokkuvõte

 
Nasva alevikus Luha detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine 
Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule 1 puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6-le inimesele ning 1 abihoone inventari hoidmiseks. Lisaks planeeritakse 1 paadisild ning planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada. 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus eeldatakse suurema külastajate arvuga ettevõtteid ja on lubatud tegevused millega, ei kaasne olulist mõju. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07.-01.08.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse veebilehel ja ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.08.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis.   

Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Sõrve mnt 41a maaüksusel (katastriüksus 43301:001:0206, pindala 3,47 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.06-21.07.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 25.07.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korruse saal).   
VVK 24.05.18 otsus nr 46
Lisa_Seletuskiri
DP Seletuskiri, Situatisooniskeem, Põhijoonis, Tugiplaan
Illustratsioon