Ehitamine

Ehitamine
Ehitusteatise esitamine või ehitusteatise esitamine koos ehitusprojektiga on nõutav ehitusalase tegevuse puhul, mis vastab Ehitusseadustiku (EhS) Lisas 1 toodud tabelile: Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta.
Kohalik omavalitsus (KOV) või muu pädev asutus võib põhjendatud juhul nõuda ehitusteatise esitamist ka nende ehitiste ehitamise puhul, mille osas puudub ehitusteatise esitamise kohustus.
Ehitusteatise saanud KOV või muu pädev asutus võib 10 päeva jooksul otsustada teatise täiendava kontrolli vajaduse (nt selleks, et esitada ehitisele täiendavaid nõudeid või kaasata naabreid). Üldjuhul täiendav kontroll on vajalik ja ehitusteatis saadetakse vallasisesele kooskõlastusringile. Sel juhul kohaldatakse menetlusele ehitusloa suhtes kehtivaid tähtaegu (vt järgmist osa) ning täiendavad tingimused antakse eraldi haldusaktina. Sellega pikenevad menetluse tähtajad 10+30 päeva. Samuti võidakse ehitamine keelata samadel alustel, mis on ette nähtud ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ehitusteatis kehtib 2 aastat.
Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitusluba on nõutav ehitusalase tegevuse puhul, mis vastab EhS Lisas 1 toodud tabelile. Ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks on eelnevalt vajalik taotleda projekteerimistingimused.
Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

Kui ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt tuleb koos taotlusega esitada ka ehitusprojekt, peab see vastama Majandus- ja taristuministri määrusele 17.07.2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".
Ehitisregistrile (EHR) esitatav digitaalne ehitusprojekt peab vastama „Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuetele ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on leitav: www.mkm.ee/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised.

Ehitusloa saamisel tuleb kolm päeva enne ehitamisega alustamist esitada ehitamise alustamise teatis, kus esitatakse muuhulgas andmed omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kohta. Ehitusloa kehtivusaeg on EhS kohaselt 5 aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.
Ehitusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee. EHRis väljastatud ehitusteatisel ja ehitusloal on õiguslik tähendus.
Ehitusloa väljastamise kohta saadetakse EHRis ehitusloa taotluses Rolliga „Taotleja" märgitud isikutele vastav automaatne teavitus. Ehitusteatiste teavitatuks lugemise kohta automaatteavitusi ei saadeta.

 

Ehitusseadustiku kohaselt toimub projekteerimistingimuste, teatiste ja lubade taotluste esitamine, menetlus s.h ka kooskõlastamised, arvamuse küsimine ja andmine jms ning projekteerimistingimuste ja lubade väljastamine ehitisregistri elektroonilises menetluskeskkonnas. Projekteerimistingimuste taotlused, teatised või lubade taotlused koos seonduvate dokumentidega (ehitusprojektiga kui see on nõutud, vt tabel 1 ja tabel 2) tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu logides ID-kaardiga aadressile www.ehr.ee.

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt, need esitada ka muul moel. Taotluste vormid DOC formaadis on leitavad www.mkm.ee/ehitisregister. Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus (DOC formaadis) saata meiliaadressile vald@saaremaavald.ee või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Tallinna tn 10 Kuressaare.

Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30 päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile hakkab taotluse menetluse tähtaeg  kehtima EHRi sisestamise hetkest.
Taotluse esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist, mis on leitav aadressil www.ehr.ee/public/kasutajajuhend.pdf, vajadusel saab abi küsida EHRi klienditoe kontaktidelt: tel 625 6352, 625 6445; e-post: ehr@mkm.ee.

Lisainfo (vaata vastava ametniku vastutusala piirkonna kaarti):

Andres Abna andres.abna@saaremaavald.ee; tel 4525047 või 5023192

Ludvik Mõtlep ludvik.motlep@saaremaavald.ee; tel 452 5048