Ehitise kasutusluba ja -teatis

Kasutusloa taotlemine

Kasutusluba näitab, et ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Seda on vaja taotleda, kui seda näeb ette ehitusseadustiku lisa 2. Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse omavalitsusele elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult ehitisregistri kaudu. 

Kasutusloa esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv, mille suurused on kehtestatud riigilõivuseadusega. Lõiv tuleb tasuda Saaremaa Vallavalitsusele, mille arveldusarved leiab siit.

Kasutusloa taotluses märgitakse:

 • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

 • kasutusloa kättetoimetamise viis;

 • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

 • ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;

 • õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;

 • ehitist ehitanud isiku andmed, ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;

 • energiamärgis, kui see on nõutav;

 • õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta (nt elektripaigaldise, gaasipaigaldise või lifti kasutuseelse auditi järeldusotsus);

 • ehitusdokumendid:

  • teostusjoonised;
  • ehituspäevikud;
  • kaetud tööde aktid;
  • õhulekkearvu mõõtmise akt;
  • töökoosoleku protokollid;
  • tehnosüsteemi toimivuse katseprotokoll või muu tehnosüsteemi nõuetekohasust kinnitav dokument;
  • ehitise geodeetiline mahamärkimise akt;
  • ehitise kasutus- ja hooldusjuhend;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati.

Kasutusteatise esitamine

Kasutusteatis on vaja esitada, kui seda näeb ette ehitusseadustiku lisa 2. Kasutusteatis on teavitus, et ehitist hakatakse kasutama. Kasutusteatise esitamine toimub analoogselt kasutusloa taotluse esitamisega, kuid selle esitamisel ei tule tasuda riigilõivu.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist
Sander Kask
tel 452 5046
sander.kask@saaremaavald.ee

Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist
Üllar Jõgi
tel 452 5147
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Juhend üksikelamu kasutusteatise või kasutusloa kooskõlastuse saamiseks Päästeametilt
Kinnituste koondleht Päästeametile (näidis)