Teated

Lasteaiakoha taotlusi saab esitada 1.-15. aprillini

Lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele lasteaiakohta 2020/21. õppeaastaks, saavad esitada Saaremaa Vallavalitsusele taotlusi 1. - 15. aprillini 2020. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma augustis.
Täpsem info ja taotlemine: www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotlemine.

Eriolukorra valvelasteaed

Lasteaia valverühma kohad on eeskätt loodud lapsevanematele, kes töötavad meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes valdkondades. Kõik erandolukorrad, millest valda on teavitatud, on lahendatud juhtumipõhiselt. 
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/erakorraline-valvelasteaed.

Kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest?

Soovitused lapsevanemale, õpetajale, noorsootöötajale Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 

Lõppenud on 1. klassi taotluste vastuvõtt

Taotluste vastuvõtt 2020. aastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks sai esitada 31. märtsini. Lapse vanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus koolis hiljemalt 30. aprilliksTäpsem info: www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine

Haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide taotlusvoor on lõppenud

NB! Seoses eriolukorraga on kõikide toetuste menetlemine vallavalitsuse poolt PEATATUD!

13. märtsini sai esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna toetusvoorudesse elektroonilises 
iseteeninduskeskkonnas.
Haridustoetuse abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamisest (varaseim võimalik kuupäev on 17.02.2020), tegevuste-ürituste elluviimise ja kulutuste eest tasumise tähtaeg on 31.08.2021. Hindamismetoodika Toetusvoorust sai raha küsida ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks haridusvaldkonnaga seotud tegevusteks. Prioriteetsetena käsitletakse andekate laste ja noorte arengupotensiaali toetavaid ning hariduslike erivajadusega lapsi ja noori toetavaid  tegevusi ja üritusi. Valla 2020. aasta eelarves on haridustoetuseks planeeritud 12 000 eurot. Lisainfo: helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 452 5064 

Huvihariduskonverents lükkub edasi II poolaastasse

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" ei toimu 16.-17. märtsil vaid lükkub edasi II poolaastasse. Registreerunutele tagastatakse osalustasu. 

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. juuniks (märts kuni mai), 5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00