Huvihariduses osalemise registreerimine

Kirjeldus:

Huvihariduse register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi valla eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja valla eelarvest toetust saavad spordiklubid ja erahuvikoolid, tagamaks huviharidusvaldkonna suurema ülevaatlikkuse ja informatsiooni parema edastamise.
Registrisse on kohustatud andmed esitama Saaremaa Vallavalitsuse hallatavad õppeasutused ning vallalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid. Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla eelarvest, kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.
Iga asutus määrab huviharidusregistri haldaja, kes vastutab vajalike andmete õigeaegse sisestamise eest. Registri haldaja kinnitab iga algava õppeaasta 1. septembriks õpperühmade loetelu ning avab registris iga õpperühma kohta õpperühma lehe.
Õppuri lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem registri kaudu (vt allpool Link) või erandkorras paberkandjal (vt allpool Blankett) vastavasisulise taotluse, mille kinnitab õpperühma juhendaja. Täisealine õppur esitab oma andmed iseseisvalt. Lapsevanematel on kohustus kinnitada oma laste, aga samuti ka täiskasvanud õppijal on kohustus kinnitada huvihariduses osalemine kahe nädala jooksul.

Õigusaktid:  Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord 
Huvihariduse registri täitmise juhis 
Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus
Kontakt: Lindia Lallo, lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069
Link: https://haridus.saaremaavald.ee
Blankett: Huvihariduse õpperühma õpilase registreerimise taotlus.pdf