Kaeveloa taotlemine

Kirjeldus:

Kaevetööd on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või ehitusteatis. Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Omanikujärelevalve kaevetööle tellib ja rahastab kaevetöö tellija.  Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul, teekatet ja haljastust vähimal kahjustaval viisil. Pikem kirjeldus on leitav kaevaja meelespeast.
Kaevetöö lõpetamisel on vajalik täita kaevetöö lõpetamise akt, mis on leitav siit.

Kui kaua läheb?

Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab loakomisjon kaeveloa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul. Kaeveluba väljastatakse järelevalvet teostava ametiisiku poolt 5 tööpäeva jooksul peale loakomisjoni otsust, aga mitte enne loakomisjoni poolt kehtestatud täiendavate tingimuste täitmist.

Õigusaktid:

Kaevetööde eeskiri

Kontakt:

Toomas Raun, toomas.raun@saaremaavald.ee, 4525 112

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare). Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18. Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt. 

Vajalikud dokumendid:

  • Kaeveloa taotlus
  • Vajalikud joonised või projektid. Vähemalt üldine joonis peab taotlusega kaasas olema.
  • Vajadusel nõusolek eramaa omanikult kaevetöö lubamiseks tema maale.
  • Vajadusel tänava ajutise sulgemise luba ja liikluse ajutise ümberkorralduse skeem.
  • Muinsuskaitsealal kaevetööde tegemise korral kooskõlastus muinsuskaitseinspektoriga.
  • Kaevetöö lõpetamise akt - pärast kaevetöö lõpetamist.

Blankett:

Kaeveloa taotlus pdf doc 
Kaevetöö lõpetamise akt pdf doc