Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on tagada mõistliku hinna ja tingimustega jäätmeveoteenus kõigile jäätmevaldajatele, vähendada prügistamist ja jäätmete põletamist ning võimaldada jäätmetes sisalduva materjali uuesti kasutusele võtmist ehk jäätmete ringlussevõttu. Olmejäätmete veo korraldab oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus ehk Saaremaa vald. Saaremaal on jäätmeveoga liidetud kõik hoonestatud maaüksused, kusjuures maaüksuse omanikud ja valdajad (jäätmevaldajad) ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama.

Jäätmeveo teenustasu sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendussagedusest. Sobiva suurusega mahuti ning veosageduse jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja, lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Segaolmejäätmete äravedu ei saa toimuda harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul; Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus vähemalt üks kord 4 nädala jooksul (harvemini juhul, kui kinnistul on nõutetekohane komposter või toimub biojäätmete äravedu, kuid vähemalt üks kord 12 nädala jooksul).

Vallavalitsus saab anda korraldatud jäätmeveost vabastuse, kuid seda vaid juhul, kui on veendumus, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata – selleks tuleb esitada erandkorras vabastamise taotlus (docx) (koos elektri tarbimisteatisega). Lisaks ei pea segaolmejäätmete vedu kinnistult toimuma, kui tekkivad jäätmed viiakse kokkuleppe alusel teisel Saaremaa valla kinnistul (näiteks põhielukohas) asuvasse prügikasti. Samuti võib kasutada naabritega ühist segaolmejäätmete konteinerit – selleks tuleb esitada ühise jäätmemahuti taotlus (docx). Biojäätmete (köögi- ja sööklajäätmed) tuleb soovitavalt kompostida kinnistul kohapeal. Kui kompostimist ei toimu ja kompostimisest ei ole vallavalitsust teavitatud, tuleb biojäätmed üle anda korraldatud jäätmeveo raames.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud neli jäätmeliiki: segaolmejäätmed, biojäätmed, vanapaber ja pakendijäätmed.

Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmete üleandmine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele (v.a vabastatud ja ühismahutit kasutavad kinnistud). Äravedu toimub:

  • Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus sagedusega kaks korda nädalas kuni üks kord nelja nädala jooksul;
  • ülejäänud Saaremaa valla territooriumil sagedusega üks kord kahe nädala jooksul kuni üks kord 12 nädala jooksul;
  • Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus sagedusega kuni üks kord 12 nädala jooksul, kui kinnistul tekkivate biojäätmete kompostimine on korraldatud vastavalt Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja § 28 kohaselt või toimub biojäätmete äravedu ning vallavalitsus on jäätmevaldajale iseteeninduses või paberkandjal (docx) esitatud taotluse alusel võimaldanud harvemat jäätmevedu;
  • mitte sagedamini kui üks kord nelja nädala jooksul, kui segaolmejäätmete üleandmiseks kasutatakse jäätmekotti. Kui jäätmevaldajal tekib nelja nädala jooksul rohkem segaolmejäätmeid, tuleb jäätmete üleandmiseks kasutada konteinerit.

Biojäätmed

Biojäätmete üleandmine on uuel korraldatud jäätmeveoperioodil kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele (v.a kui kõiki tekkivaid biojäätmeid – k.a köögi- ja sööklajäätmed – kompostitakse kinnistul kohapeal ning esitatud on vastav taotlus). Äraveotasu on 10% segaolmejäätmete hinnast.

  • Kui biojäätmeid ei ole oma kinnistul nõuetekohaselt võimalik kompostida, peab kinnistul olema biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete teistest jäätmetest eraldi kogumiseks ja jäätmevedajale üle andmiseks vastav konteiner. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed tuleb viia ise jäätmejaama või anda üle jäätmevedajale. Biojäätmete konteinerisse võib biojäätmeid paigutada lahtiselt, pakitud paberist kottidesse või täielikult biolagunevatesse kottidesse. Biojäätmete konteiner võib olla vooderdatud paberkotiga või täielikult biolaguneva kotiga. Biojäätmete konteineri äravedu toimub sagedusega kaks korda nädalas kuni üks kord nelja nädala jooksul. 
  • Kuressaare linnas ja Saaremaa valla alevikes (Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme, Valjala) tuleb köögi- ja sööklajäätmed kompostida pealt ja külgedelt kinnises kompostris.
  • Ülejäänud Saaremaa valla territooriumil võib köögi- ja sööklajäätmed kompostida nii kompostris kui ka kompostiaunas.
  • Kompostimiskoht peab paiknema vähemalt kolme meetri kaugusel naaberkinnistust (kui naabrid ei lepi kokku teisiti) ja vähemalt kümne meetri kaugusel kaevust ning väljaspool sanitaarkaitseala. Kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuv, haisev, prügine, taimehaigusi levitav, keskkonnale ja tervisele ohtlik ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoht tuleb selle omanikul likvideerida. Kinnistutel, kus kompostitakse köögi- ja sööklajäätmed nõuetekohaselt ning kus ei soovita liituda biojäätmete veoga, peab sellest teada andma vallavalitsusele. Taotlusi saab esitada iseteeninduses (juhend) ja paberkandjal (docx).

Vanapaber

Vanapaberi ehk paberi- ja kartongjäätmete üleandmine on kohustuslik korteriühistutele ning vallavalitsusele ja selle hallatavatele asutustele. Ülejäänud jäätmevaldajatel on võimalik vanapaberi üleandmine vabatahtliku lisateenusena. Äraveotasu on 10% segaolmejäätmete hinnast. Äravedu toimub:

  • korteriühistutelt, vallavalitsuse hoonetest linnas ja valla teenuskeskustest ning selle hallatavatest asutustest sagedusega üks kord nädalas kuni üks kord aastas;
  • teistelt kinnistutelt jäätmevaldaja soovil vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas.

Pakendijäätmed

Pakendijäätmete üleandmine on võimalik vabatahtliku lisateenusena. Äraveotasu on 10% segaolmejäätmete hinnast. Äravedu kinnistutelt toimub sagedusega üks kord nädalas kuni üks kord 12 nädala jooksul.

Kortermajad saavad kasutada pakendikonteinerit, kuhu pakendijäätmed pannakse vastavalt juhendile. Konteinerit on võimalik rentida ka TVOlt või EPRilt (hinnakiri), ETO pakub kortermajadele teenust vaid neilt renditud kollaste 1100 L konteineritega. Kortermajade pakendikonteinereid tühjendatakse soovi korral iga kahe nädala tagant. Sagedasem tühjendamine toimub vaid kokkuleppel teenusepakkujaga.

Eramajad saavad kasutada 150 L pakendikotti, mis tuuakse kliendile tasuta. Kotti tuleb panna puhtad pakendid, mis on kogutud liigiti vastavalt juhendile. Soovi korral võib kasutada mitut kotti, kuid kott peab olema läbipaistev. Pärast kottide ära viimist jätab vedaja asemele sama arvu uusi pakendikotte. Kui pakendikott on enne veopäeva täis saanud, võib kasutada ka enda läbipaistvat kotti. Pakendikott viiakse ära kord nelja nädala tagant (ETO teenuse puhul ka kord kahe nädala jooksul). Veograafik antakse kliendile lepingu sõlmimisel.

Kui pakendikotis või konteineris on valed jäätmed või see on välja panemata (puudub ligipääs), tuleb maksta tühisõidutasu 3,84 eurot (TVO ja EPR) või 5,40 eurot (ETO) olenemata mahuti suurusest. Valede jäätmetega mahuti jääb sel juhul tühjendamata. Kui mahutit ei ole võimalik veopäeval välja panna, tuleb teenusepakkujat teavitada vähemalt üks päev ette – siis ei küsita tühisõidutasu. Teenuse kasutamisest on võimalik saada perioodilist puhkust (näiteks talveperioodiks). Periood, mil teenust soovitakse, lepitakse kokku teenusepakkujaga.

Jäätmeveopiirkonnad ja jäätmevedajad

Saaremaa vald on vastavalt sõlmitud hankelepingutele (01.04.2023–31.03.2026) jagatud kaheks jäätmeveopiirkonnaksIda-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa.

Lääne-Saaremaa Ida-Saaremaa
Hinnakiri Hinnakiri
Jäätmeveo graafik Jäätmeveo graafik
RAGN-SELLS AS Eesti Keskkonnateenused AS
saaremaa@ragnsells.ee saaremaa@keskkonnateenused.ee
tel 606 0439 tel 435 5025
Pargi tn 16, Kuressaare (E–R kell 8–17) Talli tn 4, Kuressaare (E–R kell 8–17)

 

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Jäätmehoolduse peaspetsialist
Merili Pahapill
tel 524 7636
merili.pahapill@saaremaavald.ee

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri