Külaelu arendamise toetus

Külaelu arendamise  toetuse II taotlusvoor oli avatud kuni 2. juunini 2021. Tänavu külaelu arendamise taotlusvoore rohkem ei tule.

Külaelu arendamise toetusvooru on oodatud kõik Saaremaa valla külaelu edendamisega seotud taotlused. Ainus piirang tulenevalt mittetulundustegevuse toetamise korrast on alkohoolsete jookide või kinnisvara ostmise keeld. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud. Toetusemäär on sündmuste puhul maksimaalselt 90% ja teistel juhtudel maksimaalselt 100%.

Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas või vajadusel saata digiallkirjastatuna aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Lossi 1, Kuressaare, 93819.

Hindamismetoodika

 1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.
 2. Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus vähendada eelarves konkreetse kulurea jaoks planeeritud summat, kui kulu suurus ei ole piisavalt kulusäästlik. Hindajad peavad nimetatud ettepanekut ja kärpe täpset suurust sisuliselt põhjendama
 3. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–5 vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ning hinnete kirjeldused:

Kriteerium

Skaala

Selgitus

1. Seos  arengukavaga (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse  

Valla/valdkondliku arengukavaga seos (taotleja saab valida rippmenüüst sobiva alaeesmärgi ja tegevuse) 

2.Vastavus vooru prioriteetidele (osakaal 30%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Kinnitatud vallavalitsuse poolt koos taotlusvooru väljakuulutamisega  

3. Kogukonna kaasatus  (osakaal 30%)  

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv

Kogukonna (potentsiaalsete osalejate) teavitamise ning kaasamise tegevused ja nende kvaliteet   

4. Eelarve põhjendatus (osakaal 20%) 

5 – sobib täielikult 

0 – ei sobi üldse 

Eelarve piisavus projekti tegevusteks, kulusäästlikkus, turu-uuring vms

Korduma kippuma küsimused

 1. Kes saab taotleda? Seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus. Eraisik, nt külavanem külaelu arendamise toetust taotleda ei saa. Seltsingu moodustamise kohta leiab infot näiteks siit
 2. Milleks saab toetust küsida? Kõigeks, mis vajalik külaelu arendamiseks, ainsad piirangud on vastavalt määrusele: osta ei tohi kinnisvara ega alkohoolseid jooke.
 3. Kas hinnapakkumisi on vaja? Hinnapakkumine ei ole kohustuslik. Samas annab hinnapakkumine või kalkulatsioon taotlejale kindlustunde, et toetusega on võimalik projekt ellu viia ning teiselt poolt näitab hindajatele, et projekti eelarve on põhjalikult läbi kaalutud. Piisab ka näiteks mõnelt kodulehelt võetud info.
 4. Millal võib kulutusi teha? Kulutusi võib teha taotluse esitamise hetkest.
 5. Mida kontrollida enne taotluse esitamist?
  • Palun kontrolli, et teiste projektide aruanded, mille esitamistähtaeg on möödunud, oleks esitatud.
  • MTÜ-l/SA-l oleks esitatud majandusaasta aruanne, mille tähtaeg on möödunud. Ehk kui taotlus esitati näiteks 2.06.2021, siis peab olema 2019. aasta majandusaasta aruanne olema esitatud.
  • Seltsingulepingu puhul palun kontrollida, et oleks seltsinguliikmete allkirjad olemas ja lisada leping taotlusele.
  • Kui taotluse elluviimiseks on vaja kasutada/ehitada teisele isikule kuuluvale maale, siis palun lisada juurde dokument, mis tõendaks, et maaomanik on nõus. Vallale kuuluva maa puhul arvestada, et vallalt loa taotlemine võtab aega.
  • Palun konsulteeri ehitamise puhul ehitusosakonnaga, kas ja milliseid lubasid läheb vaja. Palun pane info või kirjavahetus ka taotluse juurde.
 6. Kui kiiresti tuleb otsus? Vastavalt määruse § 11 lõikele 2 taotluse toetamise, osalise  toetamise või mittetoetamise otsustab valitsus hiljemalt kahe kuu jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.
 7. Projekti menetluse protsess:
  1. Taotlus kontrollitakse (5 tööpäeva jooksul alates esitamisest).
  2. Taotlejale antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks (vähemalt 5 tööpäeva peale kontrollimist).
  3. Kontrollitud ja nõuetele vastavad taotlused saadetakse hindamiskomisjonile hindamiseks.
  4. Hindamiskomisjon töötab taotlused läbi, hindab ning teeb ettepaneku taotluste toetamiseks, osaliseks toetamiseks või toetamata jätmiseks.
  5. Hindamiskomisjoni ettepaneku alusel koostatakse korralduste eelnõud, mis kooskõlastatakse juristi poolt.
  6. Vallavalitsus otsustab istungil hindamiskomisjoni ettepaneku alusel taotluste toetamise, osalise toetamise või taotluse rahuldamata jätmise (kahe kuu jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist).

 

30. märtsi 2021 vallavalitsuse istungil kinnitati 2021. aasta esimese taotlusvooru toetuse saajad. Tähtaegselt esitati 81 taotlust kogusummas 70 208 eurot, taotlusvooru maht oli 35 000 eurot ja toetuse ülempiir 1000 eurot taotleja kohta. Vallavalitsus kinnitas hindamiskomisjoni ettepaneku eraldada täismahus toetus 33 taotlejale ja osalises mahus 11 taotlejale. Taotlusvooru piiratud vahendite tõttu ei eraldatud toetust 34 taotlejale. Tingimustele ei vastanud 3 taotlust.

Täismahus toetatud projektid (33):

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

Karala Külaelu Arendamise Selts

Karala külamaja ja külamaja ümbruse heakorrastamine

973

Paadla kandi Selts

Kõrkküla külaplatsi arendamine

996

Seltsing Ristivälja

Seltsingu Ristivälja külaplatsi hooldus ja tegevused

500

Leedri Küla Selts

Leedri küüni katuse tõrvamine

764

MTÜ Saarekülade Selts

Luhinaranna ja külaleht – meie kogukonna tähtsad asjad

900

Jööri Küla Selts

Jööri külapargi mängunurk

990

Pidula Selts

Külade infoaluste ja kaartide valmistamine

800

Tõnija Küla Selts

Külamaja siseruumide sanitaarremont

1000

MTÜ Abruka Külaselts

Kettagolfi rada Abrukal

1000

Seltsing Hakjala külaelu edendajad

Hakjala suvepidu

500

Sitme Ranna Selts

Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere külade ühise külaplatsi ja rannaala Sitme rannas (Kanissaare küla) hooldamine ja heakorrastamine, ühisürituste läbiviimine külaelanikega ja külalistega

1000

Seltsing Lümanda laste nimel

Lümanda keskuse laste mängukvaliteedi parandamine ja elavdamine

1000

Võhma Kultuuri- ja Spordiselts

Võhma kogukonna Veerenina ranna puhkealaks arendamine

680

Seltsing Taaliku supelrand

Taaliku supelranna arendamine

1000

Mittetulundusühing Kõinastu Külaselts

Kõinastu külakiige renoveerimine

980

Mittetulundusühing Tagamõisa

Värske välisilme vanale rahvamajale

1000

Metsküla Küla Selts

Avalike platside (seltsimaja ümbrus, külaplats) hooldustööd

1000

Undva Küla Selts

Undva küla laululava kõlakoja ehitus

1000

Kultuuriselts Kevade

Kõljala külaplatsi ja külamaja ümbruse hooldamine, laululava ja grillimaja katuse parendamine

1000

Võhma Kultuuri- ja Spordiselts

Võhma külamaja lipumast

320

Seltsing Mustjala Küla Spordiklubi

Mustjala kõlakoja lipumast

589

Seltsing Lindmetsa küla

Bussiootepaviljoni ehitus Lindmetsa külas

600

Kudjape Arenguselts

Kudjape mänguväljaku jõulinnaku transport ja paigaldamine

1000

Kõrkvere Selts

Saame kokku, hoiame kokku!

900

Mittetulundusühing Orissaare Varamu

Orissaare ajaloostendid

500

MTÜ Leisi Selts

Peavari erinevate välitegevuste läbiviimiseks

1000

MTÜ Kaubi küla arenguselts

Külaplatsi katusealuse renoveerimine

1000

MTÜ Kip-Kop

Puidust lauad ja pingid külaplatsile

1000

Seltsing Audla küla

Audla küla heakorratööd ja telgi soetamine väliüritusteks

1000

Ariste Külaselts

Välikäimla külaplatsile

830

Salme Rahva Maja Selts

Viikingisuveks vabaõhuplatsile uued pingid!

1000

Mittetulundusühing Pihtla Lapsed

Püha Soobiku avastusteraja aastaringne korrashoid

1000

Laimjala Loodussõprade Selts

Debora Vaarandi mälestuskuju kompleksi korrashoid ja hooldus

800

 

Osalises mahus toetatud projektid (11):

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

MTÜ Tahula küla

Maaelu päev - Maandus

500

Tagaranna Külaselts

Tagaranna kirjanduspäev

500

Vilsandi Külaselts

Vilsandlaste ühiste ettevõtmiste toetamine

600

MTÜ Üru ja Varkja Külade Selts

Üru ja Varkja külade teine kokkutulek

500

Seltsing Varpe küla

Varpe küla kokkutuleku korraldamine

500

Mittetulundusühing Laimjala Arenguselts

Ruhve ja Sääremäe puhkekohtade korrastamine ja Sääremäe ujuvkai remont. Asva-Sääremäe loodusraja hooldustööd.

800

Mittetulundusühing Õnneonn

Jaanid Elme mõisapargis

500

Saaremaa Lasterööm

Lastekaitsepäev Sandlas

658

Seltsing Kärneri küla

Suvepidu Kärneri küla praegustele ja endistele elanikele

500

Laadjala Küla Arenduse Selts

Laadjala vana külamaja kaasaegselt soojaks ehitusprojekti koostamine ja lisatoetuse taotlemine

720

MTÜ Abruka Rannaniit

Abruka Etnomöll – helitehnika

600

 

Lisainfo

arenduse peaspetsialist
Eda Kesküla
eda.keskula@saaremaavald.ee
tel 452 5028