Maakorraldus

Kirjalik enampakkumine - maatulundusmaa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks: 

  • Põripõllu küla Väinapõllu kinnisasi (71401:001:0505) 7,94 ha; kasutusala pindala 7,94 ha; alghind 818.-, tagatisraha 205.-;
  • Suur-Rahula küla Rabapõllu kinnisasi (71401:001:0461) 5,51 ha; kasutusala pindala 3,19 ha; alghind 265.-, tagatisraha 66.-;
  • Väike-Rahula küla Orasheina kinnisasi (71401:001:0460) 6,40 ha; kasutusala pindala 6,15 ha; alghind 486.-, tagatisraha 122.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud.
MA 08.11.18 kiri; Enampakkumisteade 
___________________________________________________________________

TOIMINGUD MAAGA
1. Maakorraldustoimingute korraldamine (katastriüksuste jagamised ja liitmised, piiride muutmised);
2.  Omandi- ja maareformist tulenevate küsimuste (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, kompenseerimine, riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine, teenindusmaa määramine) lahendamine;
3. Koha-aadresside määramise korraldamine; 
4. Katastriüksuste sihtotstarvete määramise korraldamine; 
5. Maamaksuga seotud küsimuste lahendamine;
6. Maade munitsipaalomandisse taotlemise korraldamine; 
7. Kinnistuportaalis vallapoolsete toimingute teostamine; 
8. Sundvalduse seadmisega seonduvate küsimuste lahendamine; 
9. Valdkonnaga seotud järelpärimistele ja kirjadele vastamine; 
10. Valdkonnaga seotud küsimustes kodanike nõustamine; 
11. Valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude koostamine ja vallavalitsusele esitamine.
 
MAAMAKS
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
MAAMAKSUST VABASTAMINE
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
Pille Pukk, 452 5085
pille.pukk@saaremaavald.ee
Ruth Kalamees, tel 452 5087
ruth.kalamees@saaremaavald.ee
Margus Pikkor (Orissaare TK)
tel 454 5602