Maakorraldus

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa rendile andmiseks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Suur-Rahula külas asuva Rabapõllu kinnisasja rendile andmiseks (katastriüksus  71401:001:0461, pindala 5,51 ha, kasutusala pindala 3,19 ha,  alghind 212.- eurot).
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019.
Täpsem info: Maa-ameti kodulehelt.
_____________________________________________________________________________
Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks.Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud. 
Tähtaeg: 20.03.2019 (info: Enampakkumine)
Tähtaeg: 04.04.2019 (info: Enampakkumine)
____________________________________________________________________________

Vald palub maaomanikel kontrollida oma katastriüksuste andmeid 
Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus katastriüksuste andmeid, mille tulemusel viidi katastriüksuste kõlvikute piirid ja pindalad kooskõlla Eesti topograafia andmekogu andmetega. Sellest tulenevalt võisid muutuda katastriüksuste kõlvikute andmed ja pindala. Katastriüksuste kaasajastatud andmed on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud katastriüksuste andmete alusel ja maamaksu summa võib võrreldes eelnevate aastatega erineda maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste osas.
Tulenevalt muudatusest palub Saaremaa Vallavalitsus maaomanikel tutvuda oma katastriüksuste andmetega Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.rik.ee). Kaasajastatud andmega mitte nõustumise korral palub vallavalitsus pöörduda Maa-ameti poole aadressil kataster@maaamet.ee või helistada Maa-ameti infotelefonil 675 0810. 
Täpsem info: www.maaamet.ee/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid.

_________________________________________________________________________

Maamaks
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
Maamaksust vabastamine
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
 
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
 
Pille Pukk, 452 5085

Ruth Kalamees, tel 452 5087