Müügi- ja rendipakkumised

Rannikukalda Jõiste külas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 09.05.2023 korraldusele nr 2-3/502 avaliku kirjaliku enampakkumise Jõiste külas asuva Rannikukalda kinnistu (registriosa nr 1798034, katastritunnus 40302:001:0133, pindala 12 881 m², üldkasutatav maa) rendile andmiseks seitsmeks aastaks vastavalt korralduse lisale puhkeala majandamiseks ja hooldamiseks.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 08.06.2023 kell 12.00 märgusõnaga "Jõiste rand" elektrooniliselt aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal kinnises ümbrikus aadressile Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93820. Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood, kontaktandmed;
  2. nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3. pakkuja kinnitus maksuvõlgade ja Saaremaa valla ees täitmata rahaliste kohustuste puudumise kohta;
  4. pakutava rendi suurus numbrites ja sõnades;
  5. pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev;
  6. esindaja volitusi tõendav dokument;
  7. kinnistu arenguvisioon koos kirjeldusega planeeritavaks majandustegevuseks.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võidab isik, kelle pakutud hind on kõige kõrgem. Pakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Ranna pst 25 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 09.05.2023 korraldusele nr 2-3/501 elektroonilise enampakkumise üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee portaalis Saaremaa vallas Orissaare alevikus asuva Ranna pst 25 hoonestamata kinnistu (registriosa nr 3988034, katastritunnus 55001:008:0314, pindala 15 293 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) võõrandamiseks.

Enampakkumine toimub alates 16.05.2023 kell 12.00 kuni 08.06.2023 kell 12.00 www.osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind 11 000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu ostu-müügileping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Mõisa kinnisasi Ilpla külas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 09.05.2023 korraldusele nr 2-3/499 elektroonilise enampakkumise üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee portaalis Saaremaa vallas Ilpla külas asuvale Mõisa hoonestatud kinnisasjale (registriosa nr 831734, katastritunnus 59201:003:0997, pindala 3,65 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) hoonestusõiguse seadmiseks.

Enampakkumine toimub alates 18.05.2023 kell 12.00 kuni 08.06.2023 kell 12.00 www.osta.ee portaalis. Enampakkumise alghind (hoonestusõiguse aastatasu suurus) on 1500 eurot. Hoonestusõiguse tähtaeg on 10 aastat, investeerimiskohustus kolme aasta jooksul 175 000 eurot. Pakkumise võitjaga sõlmitakse kinnisasja hoonestusõiguse seadmise leping. Lisainfo: kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 522 8547).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord