Olemasolevate puurkaevude andmete muutmine

Puurkaevude rajamist ning nende üle arvestuse pidamist reguleerivad õiguslikud alused on aastatega muutunud. Sellega seoses ei kajastu kõigi puurkaevude andmed ehitisregistris.
Puurkaevude üle peab arvestust Keskkonnaagentuur ning registrisse kantud puurkaevude andmed on leitab keskkonnaregistrist

Levinumad puurkaevude registriandmetega seotud vead ja nende lahendamine 

  1. Puurkaevu registrijärgne asukoht on vale. Andmete korrigeerimiseks tuleb esitada taotlus asukoha parandamiseks koos korrektse koordinaatidega Keskkonnaagentuurile (kaur@envir.ee) näiteks alljärgenvas sõnastuses:
    Palun … /aadress/… (katastritunnus  ...) omanikuna parandada minu kinnistul asuva puurkaevu keskkonnaregistris olevad asukoha koordinaadid. Olemasolevad Keskkonnaregistris kajastuvad koordinaadid on X=… ja Y=…, kuid tegelikkuses asub puurkaev koordinaatidel X=… ja Y=… Õiged koordinaadid on saadud Maa-ameti geoportaalist/kinnistu teostusmõõdistusel (lisatud)/kinnistu geodeetilisel mõõdistusel (lisatud)."
     
  2. Ekslikult on puurkaevule määratud 50 m sanitaarkaitseala, kuid tegelikult lähtuvalt veeseadusest võib puurkaevule moodustada hooldusala suurusega 10 m või on puurkaevule projekti järgi määratud teistsugune sanitaarkaitseala. Sellisel juhul tuleb esitada põhjendatud taotlus Keskkonnaagentuurile (margit.kolats@Envir.ee või kaur@envir.ee) kaevu ehitusprojekt või kaevu pass või omaniku poolt koostatud taotlus. Taotluse võiks esitada näiteks alljärgnevas sõnastuses:
    „Kinnitan …/aadress/… (katastritunnus  ...) omanikuna, et võtan oma kinnistul asuvast puurkaevust (puurkaevu katastri nr PRK...) vett alla 10 m³ ööpäevas ning alla 150 m³ kuus ja ühe kinnistu tarbeks. Seega palun muuta keskkonnaregistris 50 m raadiusega sanitaarkaitseala 10 m ulatusega hooldusalaks."

NB! Kui olemasoleva kaevu andmed Keskkonnaregistris ei kajastu ning selle rajamise kohta puudub olemasolev dokumentatsioon, on maaomanikul soovi korral võimalik kaevu registrisse kanda läbi puurkaevu rekonstrueerimise protsessi.