Osavallakogud

Koosolekud

 

Kutse
Saaremaa valla osavallakogude ja kogukonnakogu esimeeste ümarlauanõupidamine toimub
neljapäeval, 16. augustil 2018 kl 10 Mustjala rahvamajas.
Päevakord:
1. Tervitused (Tiiu Aro, volikogu esimees ja Harry Raudvere, Mustjala osavallakogu
esimees)
2. Saaremaa valla arengukava arutelu (Marili Niits, abivallavanem)
3. Saaremaa valla eelarvestrateegia arutelu (Alo Heinsalu, tugiteenuste osakonna juhataja)
4. Valmisolek kooliaasta alguseks (Raivo Peeters, haridus- ja noorsootööosakonna juhataja)
5. Teede remont ja hooldus (Jüri Linde, abivallavanem või asendaja)
6. Vabad teemad
 

Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid koos lisadega on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistris Delta. 

Täpsem info osavallakogude tegevuse kohta piirkonniti: vt Piirkonnad.
VV 22.02.18 määrus nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord"

Osavallakogu

Osavallakogu on valla ühe piirkonna elanike esinduskogu. Osavallakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel. Osavallakogude moodustamise alused, pädevuse ja töökorralduse Saaremaa vallas sätestab ühinemislepingu lisa 5, mille kohaselt  otsustab  osavallakogu moodustamise ja liikmete arvu vahemiku ühineva omavalitsuse volikogu.

Ühinevate omavalitsuste osavallakogude moodustamise alused ja liikmete arvu kinnitamine:

Kihelkonna Orissaare Torgu
Laimjala Pihtla Valjala
Leisi Pöide  
Mustjala Salme  

 

Lääne-Saare kogukonnakogu   Põhimäärus    Liikmed
Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.