Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Pargi tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 5. maist kuni 19. maini 2021 on avalikul väljapanekul Pargi tn 2 projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse 18.06.2015 kehtestatud Pargi 2 detailplaneeringut nr 467-14. Detailplaneeringuga määrati krundi piirid Pargi tn 2a ja Pargi 2 kruntidele. Eelnõuga antakse võimalus muuta Pargi tn 2 detailplaneeringu kohaseid krundi piire selliselt, et võimaldada Pargi tn 2 abihoone liita Tolli tn 2 koosseisu. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).