Regionaalsete investeeringute programm

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest.
 
Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele.
Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 20 000. Taotleja oma- ja kaasfinantseeringu määr peab olema vähemalt 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.
Taotlejal on taotlusvoorus õigus esitada üks taotlus. Kaks taotlust võib esitada KOV, mille elanike arv 1. jaanuari seisuga on üle 8000 elaniku. 
Seekordne taotluste esitamise tähtaeg oli 1. märts 2018.
Alates 2018. a esitatud taotlustele kehtib Vabariigi Valitsuse 10.11.2017. a vastu võetud määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" redaktsioon.
Taotlusi hindab objekti asukohajärgne maakondlik komisjon, mis on moodustatud  riigihalduse ministri käskkirjaga 19.03.2018 nr. 1.1-4/64. Hindamismetoodikaga on võimalik tutvuda SIIN.
 
Saare maakonna regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku komisjoni koosseis on järgmine:
1) Tiina Luks - Saaremaa valla volikogu liige, volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees; 
2) Helle Kahm - Saaremaa Vallavalitsuse liige, abivallavanem 
3) Marili Niits - Saaremaa Vallavalitsuse liige, abivallavanem 
4) Rainer Paenurk - SA Saaremaa Arenduskeskuse juhatuse liige, tegevjuht 
5) Inna Ligi - MTÜ Muhu Pärandikool 
6) Siiri Rannama - MTÜ Uus Elujõud 
7) Mart Undrest - MTÜ SaareMaa JK aaMeraaS 
Üleriigilise tähtsusega objekte hindab Rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon. 

2018. aasta taotlusvooru tulemused:
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni otsused 
 
Lisainfo: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
https://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm/
Terje Kuus
tel 627 9529, 5698 1043, terje.kuus@eas.ee
 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00