Saaremaa valla arengukava

Saaremaa valla arengukava 2019-2030 
Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019-2022 

Kinnitamine
Vallavolikogu kinnitas Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 12. oktoobril 2018. Dokumendid jõustuvad 1. jaanuaril 2019 ning ühinenud omavalitsuste arengukavad ja eelarvestrateegiad kaotavad kehtivuse.
Saaremaa valla esimene arengukava hõlmab kuut tegevusvaldkonda: haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus, taristu ja keskkond, juhtimine ja koostöö. Iga valdkonna kohta on sõnastatud eesmärgid ja tegevused soovitud tulemuseni jõudmiseks. 
Arengukavas on tegevused esitatud tunduvalt suurema üldistusastmega kui ühinenud omavalitsuste arengukavades. Ülevaade arengukavas käsitletud tegevuste ja investeeringute elluviimiseks vajalike ressursside kohta antakse igal aastal koostatavas Saaremaa valla eelarvestrateegias ning rahastamise täpsem jaotus kinnitatakse vallaeelarves.
 
Avalikustamisperiood
Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud olid avalikustatud 1.–24. augustini 2018 ning nende tutvustamiseks korraldati Kuressaares ja Orissaares avalik arutelu. Vallavalitsus vaatas kõik arengukava ja eelarvestrateegia kohta saabunud ettepanekud läbi ja kujundas nende kohta oma seisukoha:
Arengukava muudatusettepanekud koos VV seisukohaga
Ehkki kõiki esitatud ettepanekuid ei toetanud, on neid võimalik käsitleda edaspidi, sh valdkondlike arengukavade koostamisel. 

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise juhtgrupp:

1. Madis Kallas, vallavanem, juhtgrupi juht, juhtimise ja koostöö teemagrupi juht
2. Helle Kahm, abivallavanem, hariduse ja noorsootöö ning kultuuri ja spordi teemagruppide juht
3. Jüri Linde, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
4. Kairit Lindmäe, abivallavanem, sotsiaalse kaitse teemagrupi juht
5. Mart Mäeker, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
6. Marili Niits, abivallavanem, ettevõtluskeskkonna ja majanduse teemagrupi juht
7. Tiiu Aro, vallavolikogu esimees, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja
8. Aivar Aru, vallavolikogu aseesimees, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja
9. Tambet Kikas, vallavolikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja
10. Anti Toplaan, vallavolikogu liige, Valimisliidu Saarlane fraktsiooni esindaja
11. Mart Saarso, vallavolikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja
12. Ly Kallas, vallavolikogu arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees

Teemagruppide koosseis: vallavanema 02.04.18 käskkiri nr 44 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise teemagruppide koosseisude kinnitamine"

VV 21.03.18 korraldus nr 243 "Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise korraldamine"
VVK 22.02.18 otsus nr 11 "Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine"
VVK 22.02.18 määrus nr 8 "Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord"