Teated

Hoiame elu Saaremaal!

Saaremaa Vallavalitusus kutsub osalema ideekorjes "Hoiame elu Saaremaal!". Ideede kogumise eesmärk on teada saada, mis on inimeste arvates Saaremaa vallas hästi, mis võiks paremini olla ning kuidas soovitut saavutada. Kogutud infot kasutatakse Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamisel ja muutmisel. Seekordne ideekorje viiakse läbi laiapõhjalisemalt, kaasates lisaks vallaelanikele ka Saaremaa valla erinevaid sidus- ja koostöörühmi.
Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu märkis, et ehkki valla arengukava vaadatakse üle igal aastal, julgustab ta arengukava muutmisele ja täiendamisele palju loovamalt lähenema. "Tänavu plaanime lisaks ideekorjele ka Saaremaa eri piirkondadesse minna, et arvamusi, soove ja soovitusi inimestelt kohapeal silmast-silma küsida," sõnas Maripuu. "Senisest veelgi suuremat rõhku paneme kaasamisele ning avalikke arutelusid soovime senise ühe-kahe asemel korraldada igas osavalla- ja kogukonnakogu piirkonnas."
Ettepanekuid saab esitada 17. juulini 2020 veebiaadressil www.saaremaavald.ee/meiesaaremaa.

15. juunist saavad maapered taotleda veevarustuse ning kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks toetust

Taotlusvooru raames toetatakse Saaremaa Vallavolikogu määruse Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks alusel veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi. 2020. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmaks lastega pered.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi, kes ei kvalifitseeru riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel toetuse saajaks. Toetuse taotleja alaline elukoht peab rahvastikuregistri järgi katkematult olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani majapidamine:

  • mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50);
  • kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asub ÜVK alal;
  • asub reoveekogumisalal.

Täpsem info: www.saaremaavald.ee/maaperede-elutingimuste-parandamine.

Tervise ja heaolu tegevustele saab taotleda toetust

17. juunil avanes Saare maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2020. aasta taotlusvoor.
Raha saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täidavad rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke. Samuti tuleks tegevuste planeerimisel jälgida Tervise Arengu Instituudi põhimõtteid.
Toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju; ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konverentse, messe.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud. 2020. aastal on toetuse piirsumma 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.

Eraisikuid saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks taotleda toetust ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomanik, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud).  Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
 
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Täpsem info: www.kik.ee/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
 
Tähelepanu! Seoses eriolukorraga ei toimu 2020. aasta aleviku- ja külaraha taotlemist (tühistatud VV 31.03.20 korraldusega nr 626) ja külaelu edendamise II taotlusvooru.

 

Kontakt

 
Tööaeg:
E, T 8.00-16.30
K 8.00-18.00 
N 8.00-16.30
R 8.00-15.00