« Back

RMK planeerib novembrikuus raadamist Karujärve karjääri kaevandusalal

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teavitab, et planeerib novembrikuus raadamist Karujärve karjääri kaevandusala (katastritunnus 30101:004:0666)  1,03 ha suurusel eraldisel. Raadamise aluseks on maavara kaevandamise luba SAAM-012_Karujärve (antud Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja 07.04.2017 korraldusega nr 1-3/17/892). Karjäär asub Karujärve kõrgendatud avaliku huviga alal, seetõttu palub RMK hiljemalt 17. oktoobriks ettepanekuid või arvamusi seoses planeeritava tegevusega. Metsaraie eesmärk on karjääri mõnevõrra laiendada.

RMK planeeritav raadamine Karujärve karjääri kaevandusalal