« Back

Vallavalitsuse istung 11. jaanuaril 2022

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 28. novembrist 2021 kinnitati viieks aastaks Järveküla, Hindu, Kavandi, Randküla, Raugu ja Väike-Võhma külavanema ülesandeid täitma MTÜ Kavandi Kandi Selts.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Maasilinna Selts kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekti „Maasilinna peahoone peasissekäigu varikatus" toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sihtfinantseerimislepingute muutmine

Pikendati esitatud taotluste alusel 2021. aasta aleviku- ja külaraha kasutamise perioodi aasta võrra ehk 2022. aasta detsembri lõpuni.

 1. Sihtfinantseerimislepingu muutmine

Pikendati esitatud taotluste alusel MTÜ-dele (Metsküla Küla Selts, Perekond Piidivabrik, Kudjape Arenguselts, Kavandi Kandi Selts, Orissaare Varamu, Kõnnu küla, Kuressaare Edukontor, Tirbi Külaselts) eraldatud toetuse kasutamise perioodi aasta võrra ehk 2022. aasta detsembri lõpuni.

 1. Konkursi luhtunuks tunnistamine

Tunnistati vallavalitsuse juristi teenistuskoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss luhtunuks, kuna konkursikomisjoni hinnangul ei leitud teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse juristi töökohale.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 30. septembri 2021. a otsuse nr 1-3/53 „Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise algatamine" muutmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega pikendatakse Saare maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ja muutmise tähtaega. Arengudokumentide eelnõud esitatakse volikogu novembrikuu istungile.

 1. Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 tegevuskava aastateks 2022–2025 kinnitamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega kinnitatakse maakonna arengustrateegia tegevuskava ajakohastatud versioon.

 1. Muudatusettepanek Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2022. aasta eelarve" eelnõu kohta

Vallavalitsus esitas ettepaneku suurendada SA-le Saare Arenduskeskus antavat tegevustoetust 29 457 euro võrra (täiendav omafinantseering projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" elluviimiseks) ja OÜ Digisaar osakapitali 60 000 euro võrra.

 1. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Kinnitati alates 1. jaanuarist 2022 Saaremaa Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes lasteaiaõpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral järgmiselt: magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu on 1412 eurot kuus ning bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja nõuetele vastava muu haridusega lasteaiaõpetaja töötasu on 1271 eurot kuus.

 1. Kihelkonna Vallavalitsuse 5. oktoobri 2017. a määruse nr 8 „Teenuste hindade kehtestamine" muutmine

Tunnistati kehtetuks Kihelkonna Vallavalitsuse 5. oktoobri 2017. a määruse nr 8 „Teenuse hindade kehtestamine" §-d 1–4.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihelkonna Kooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kehtestati kooli tasuliste teenuste (toitlustamine ja ruumide rent) hinnakiri.

 1. Riigihanke „Kuressaare Hariduse Kooli mööbli ja inventari ostmine" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 500 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta ja garantiiaja pikkust.

 1. Valjala Põhikooli arengukava 2022–2026 kinnitamine

Kinnitati Valjala Põhikooli arengukava aastateks 2022–2026. Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

 1. Eri- ja perearstitoetuse andmise otsustamine

Vastavalt 2021. aasta alguses kehtima hakanud Saaremaa valla eri- ja perearstiteenuse toetuse maksmise korrale antakse 2021. aasta jaanuaris Kuressaare Haigla Sihtasutuses silmaarstina tööle asunud Mariliis Putnikule eriarstitoetust summas 25 000 eurot. Toetuse saaja peab viie aasta jooksul pärast toetuse saamist töötama Kuressaare haiglas eriarstina.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Sihtasutuse Kuressaare Teater toetuse kasutamise aruanne.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse arendusspetsialisti tähtajalise töökoha täitmiseks.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a otsuse nr 1-3/69 „Saare maakonna turismi arengustrateegia koostamise algatamine" muutmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega pikendatakse arengustrateegia koostamise tähtaega. Strateegia eelnõu esitatakse volikogu aprillikuu istungile.

 1. Vaide lahendamine

Rahuldati AS Tallinna Sadam ja OÜ Raikküla metsad poolt vallavalitsuse korralduse „Sundvalduse seadmine Ninase küla Paaskivi teele 4830155" kohta esitatud vaided ning tunnistati kehtetuks sundvalduse seadmine Ninasemaa, Vallatee ja Rannavälja kinnistu osas.

 1. Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korraldamine

Korraldatakse elektrooniline enampakkumine väikebussi Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI võõrandamiseks alghinnaga 3000 eurot.

 1. Lihthanke „Saaremaa valla hoonete, vallasvara ja tsiviilvastutuse kindlustamine 2022. aastal" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Riigihanke „Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje aastatel 2022-2025" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 597,60 eurot (ühe kilomeetri tee tolmutõrje hind koos käibemaksuga). Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Ennu külas Tõntsu majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Väike-Rahula külas Tuulepealse majapidamisse veepuhastusseadmete paigaldamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Pamma külas Kane-Juhani majapidamisse puurkaevu rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2021. aasta toetuse kasutamise aruande kinnitamine

Kiideti heaks Kärla alevikus Kaasu tee 3 ja Kaasu tee 5 maaüksuste majapidamistele kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sundvalduse seadmine Kuressaares Kibuvitsa 1 katastriüksusele

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Kuressaares Kibuvitsa tn 1 katastriüksusele sideehitise püstitamiseks.

 1. Pähkla küla Suve katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine

Määrati Pähkla külas Suve katastriüksusel asuvate ehitiste alune ja nende teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid ning nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmise tingimustega.

 1. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kuressaare linnas asuva Tolli tn 27a katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus (Tolli tn 27a) ja üks sihtotstarbeta maaga katastriüksus (Tolli tn 27b).

Kaarma piirkonnas Parila külas asuva Suurlahe katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Suurlahe ja Lahemetsa).

Laimjala piirkonnas Saarekülas asuva Vana-Värava katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Vana-Värava ja Männiku-Värava).

Mustjala piirkonnas Liivaranna külas asuva Endu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Endu ja Mehikopli).

Orissaare piirkonnas Kavandi külas asuva Matsiansu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Matiansu ja Endli).

Leisi piirkonnas Laugu külas asuvate Pätsu ja Tammemere katastriüksuste liitmisel moodustatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Pätsu).

Muudeti Orissaare alevikus asuvate Kase tn 2 ja Kase tn 6 katastriüksuste vahelist piiri.

 1. Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi, Sarapupõllu detailplaneeringu kehtestamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega kehtestatakse detailplaneering eesmärgiga kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega.

 1. Murika külas Merimetsa detailplaneeringu kehtestamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega kehtestatakse detailplaneering eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 11 „Pädevuse delegeerimine" muutmine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega delegeeritakse veeseaduse uues redaktsioonis ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Saaremaa Vallavalitsusele.