« Back

Vallavalitsuse istung 12. oktoobril 2021

 1. Omaosaluse katmine

Määrati MTÜ-le Kihelkonna TIOK 225 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu MTÜ Vöimalus toetatud projekt „Purjetamistreeningud Abaja sadamas".

Määrati MTÜ-le Metsküla Küla Selts 112,50 eurot toetust, et viia ellu Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi poolt toetatud projekt viie Karja kihelkonna rahvariidetanu soetamiseks.

Anti nõusolek MTÜ-le Laidunina Tuletorni Ühing 4010,04 euro eraldamiseks omaosaluse katmiseks. Summa eraldatakse juhul, kui MTÜ saab Muinsuskaitseametilt toetust Laidunina tuletorni avariilisteks konserveerimistöödeks.

 1. Toetuse eraldamine

MTÜ-le Saarte Koostöökogu eraldati 1176 eurot Bornholmi delegatsiooni vastuvõtukulude osaliseks katmiseks. Bornholmi regionaalse omavalitsuse ja kohaliku tegevusgrupi esindajad külastasid Saaremaad 2021. aasta septembris.

 1. Toetuse tagasinõudmine

MTÜ-lt Saaremaa Rahvakultuuriselts küsitakse tagasi kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvoorus eraldatud 1624-eurone toetus projektile „Saare maakonna 47. tantsupeo TUULES korraldamine", kuna tantsupeo edasilükkamise tõttu 2022. aasta juunikuusse ei ole võimalik projekti ellu viia taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul.

 1. Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamiseks ning muutmiseks töörühma moodustamine

Kinnitati töörühma koosseis ning tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ja muutmise ajakava, mille kohaselt esitatakse profiili eelnõu vallavolikogudele kinnitamiseks 2022. aasta märtsis.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 4. mai 2021. a korralduse nr 2-3/648 „Projekti „Kodud tuleohutuks 2021" tulemuste kinnitamine" muutmine

Täpsustati kolme objekti maksumust.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 24. augusti 2021. a korralduse nr 2-3/1365 „Toetuse eraldamine" kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistati kehtetuks, kuna SA Kadunud soovis kogukondliku turvalisuse taotlusvoorust projektile „Eakate koolitus „Olen leitav"" saadud toetusest loobuda.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 05.01.2021. a korralduse nr 2-3/4 „Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise korraldamine" muutmine

Täpsustati arengustrateegia koostamise ajakava, mille kohaselt esitatakse strateegia eelnõu vallavolikogudele kinnitamiseks  2022. aasta märtsis.

 1. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

Kinnitati järgmiste haridusasutuste hoolekogude koosseisud: Salme Põhikool (12 liiget), Leisi Kool (14 liiget), Kärla Muusikakool (9 liiget), Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed (14 liiget), Kuressaare Ristiku Lasteaed (13 liiget), Lümanda Karu-Kati Lasteaed (5 liiget), Aste Lasteaed „Mõmmik" (6 liiget).

 1. Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna avaliku konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna andmiseks. Konkursi tähtaeg on 14. jaanuar 2022.

 1. Kärla terviseraja hoolduslepingu pikendamine

Pikendati MTÜ-ga Spordiklubi Kärla sõlmitud lepingut Kärla terviseraja parendamiseks ja hooldamiseks viie aasta võrra ehk 31. detsembrini 2026.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Tulenevalt vajadusest lisada Kuressaare Kultuurivara, Kärla Rahvamaja, Orissaare Kultuurimaja,  Tornimäe Rahvamaja, Taritu Rahvamaja, Valjala Rahvamaja ja Aste Rahvamaja struktuuri kollektiivide juhendajate tähtajalised töökohad, muudetakse alates 1. jaanuarist 2022 asutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. See võimaldab taotleda riigieelarvest laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetust.

 1. Lepingu sõlmimine

Sõlmitakse Kuressaare Perekoduga leping lapsehoiuteenuse osutamiseks Saaremaa valla rahvastikuregistrijärgse elukohaga lastele. Lepingu kogumaksumus perioodil 18. oktoober – 31. detsember 2021 on kuni 6048 eurot.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek 48. Saaremaa kolme päeva jooksu korraldamiseks (15.–17. oktoobril Kuressaare linnas ja Torgu piirkonnas, korraldaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks).

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Seoses Saaremaa kolme päeva jooksu toimumisega suletakse Kuressaares ajutiselt mootorsõidukite liikluseks järgmised tänavad: 15. oktoobril kell 12–18.30 Kaevu tänav lõigul Talve tänav – Kuressaare ringtee ja 17. oktoobril kell 7–13.30 Pargi ja Töö tänav lõigul Abaja tänav – Veski tänav. 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Orissaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Raha eraldamine reservfondist

Eraisikule eraldati valla 2021. aasta eelarve reservfondist 190 eurot, et hüvitada kahju, mis tekkis 2021. aasta juunis, kui Kuressaare Lossipargis oleva puu oks murdus ja kukkus märgistatud parkimiskohal oleva auto peale, mistõttu said auto poritiib ja uks vigastada. Hüvitis katab eraisiku sõiduki kaskokindlustuse omavastutuse summa.

Valla 2021. aasta eelarve reservfondist eraldati 650 eurot Põripõllu külas asuva Roostiku kinnistu võõrandamisega seotud kulude katteks. Eraomandis olnud Roostiku kinnistule rajati 2020. aastal Õ/Ö piiritähise monument. 2021. aasta oktoobris lepiti omanikuga kokku, et ala hooldamiseks omandab Saaremaa vald Õ/Ö piiritähise aluse maa.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine

Tehti 2021. aasta vallaeelarve tuludes ja kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine

Lähtudes valla 2021. aasta eelarve tuludes ja kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest, täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarveid tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes.

 1. Vara omandamine

Saaremaa vald omandab Põripõllu külas asuva Roostiku katastriüksuse (pindala 2199 m2) hinnaga 600 eurot.

 1. Lepingu lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 30. septembri otsusega seati hoonestusõigus MTÜ Leisi Kogukonnamaja kasuks Saaremaa vallale kuuluvale Leisi alevikus asuvale Mustjala mnt 3 kinnistule. Sellest tulenevalt lõpetatakse alates 10. novembrist 2021 poolte kokkuleppel MTÜ-ga Leisi Noored sõlmitud vallavara tasuta kasutamise leping, mis võimaldas MTÜ-l kasutada Leisi alevikus Mustjala mnt 3 kinnistul asuvat kuuri ja õueala, ja Rannarohu OÜ-ga sõlmitud mitteeluruumi tasuta kasutamise leping, mis võimaldas OÜ-l kasutada Leisi alevikus Mustjala mnt 3 hoones asuvat ruumi. Nii MTÜ Leisi Noored kui ka Rannarohu OÜ on MTÜ Leisi Kogukonnamaja asutajaliikmed.

 1. Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine

MTÜ-le Võhma Kultuuri- ja Spordiselts eraldati 23634 eurot Võhma külamaja elektrisüsteemi rekonstrueerimistöödeks.

 1. Muudatuste tegemine teeregistris

Ninase külas Saaremaa valla omandis oleval Supelranna kinnistul moodustatakse 157-meetrine Supelranna tee ja see kantakse riikliku teeregistri kohalike teede andmebaasi. Tegemist on üldkasutatava teega, mis on juurdepääsuks avalikule supelrannale, kuid mis oli seni teeregistrisse kandmata.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linnas asuvale Koidu tänav L2 kinnistule elektrimaakaabelliini rajamiseks, Kihelkonna alevikus asuvale Sarapiku tänava kinnistule elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks ning Rootsikülas asuvale Kihelkonna–Papissaare tee kinnistule elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 3 kinnistule Loona külas asuva Loona tee lõigu KM 0,738–0,982 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Tirbi külas asuvale Ranna-Kopli kinnistule Laheküla–Tirbi tee lõigu KM 0,610–0,655 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Leisi alevikus asuvale Kooli tn 10 // Üksti kinnistule Põllu tänava lõigu KM 0,005–0,178 avalikuks kasutamiseks

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kärla-Kirikukülas Toome majapidamisse puurkaevu rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Angla külas Laose majapidamisse ja Kõljala külas Tõnise majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 8. juuni 2021. a korralduse nr 2-3/885 „Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluse „Peetri talu puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine" osaline ja tingimuslik rahuldamine" muutmine

Kuna üks inimene loobus talle eraldatud toetusest, on võimalik teist projekti toetada täismahus.

 1. Maa riigi omandisse jätmine

Anti nõusolek Pöitse külas asuva Väike-Ärma katastriüksuse riigi omandisse jätmiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kuressaare linnas asuva Kevade tn 47 katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Kevade tn 47 ja Kevade tn 47b).

Muudeti Kuressaare linnas asuvate Nooruse tn 26 ja Kuuse tn 3 katastriüksuste piire.

Muudeti Kihelkonna piirkonnas Kallaste külas asuvate Annela, Henri-Kraavi, Henri-Künka, Henri-Oja ja Henri-Metsa katastriüksuste piire.

Muudeti Kaarma piirkonnas Laheküla asuvate Tomba ja Lembitu katastriüksuste piire.

 1. Kuumi külas Tõnnu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati 2006. aastal algatatud planeeringu koostamine.

 1. Lihthanke „Tori jõest korrashoiu eesmärgil sette eemaldamine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks OÜ Sikassaare Vanametall pakkumus maksumusega 34 560 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks esitati neli pakkumust.

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata eraisiku esitatud vaie, millega taotleti projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumise otsuse kehtetuks tunnistamist.

 1. Vanamõisa küla Ringi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega lõpetatakse omaniku taotlusel planeeringu koostamine.