« Back

Vallavalitsuse istung 28. septembril 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 11. septembrist 2021 kinnitati viieks aastaks Pahapilli külavanemaks Margus Soonik.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Nooruse Kooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kehtestati Kuressaare Nooruse Kooli tasuliste teenuste hinnakiri, mis hõlmab ruumide, staadioni ja ujula kasutamist, huvikooli Inspira ringide osavõtutasusid ja muid teenuseid.

 1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustjala Anna Kogudusele eraldatud toetuse kasutamise perioodi aasta võrra ehk 31. detsembrini 2022.

 1. Lepingu sõlmimine

Sõlmitakse OÜ-ga Nöpsik leping lapsehoiuteenuse osutamiseks Saaremaa valla rahvastikuregistrijärgse elukohaga lastele. Lepingu kogumaksumus perioodil 1. oktoober – 31. detsember 2021 on kuni 8280 eurot.

 1. Ranitsatoetuse erandkorras määramine

Määrati ranitsatoetus kolmele 1. klassi õpilasele.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Orissaare sügismatka ja sügisjooksu korraldamiseks (3. oktoobril Orissaare alevikus ja Maasi metsas, korraldaja MTÜ Orissaare Sport) ja ümber Saaremaa toimuva velotuuri „Red Bull Tour of Vikings" korraldamiseks (2. oktoobril marsruudil Kuressaare – Tornimäe – Kihelkonna – Kuressaare, start ja finiš Kuressaare lossihoovis, korraldaja Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking).

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Saare Maakonna Pensionäride Ühendusele eraldati 341 eurot 5. oktoobril toimuva tänuürituse korraldamiseks.

 1. Riigihanke „Kontoritarvete ostmine 2022–2023" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Sõiduplaanide muutmine

Alates 27. septembrist kehtib õpilasliini Sauvere – Kärla kool täpsustatud sõiduplaan, nii et saabumine lõpp-peatusesse toimub Mõnnuste peatuse läbimise korral kell 8.20.

Alates 1. oktoobrist muudetakse maakonnaliinid 2309 ja 2310 (Kihelkonna – Kärla – Kuressaare) ringliiniks numbriga 2309 (Kuressaare – Kärla – Kihelkonna – Üru – Kärla – Kuressaare), mis jõuab Kuressaarde kell 8.20.

 1. Sundvalduse seadmise mittealgatamine

Jäeti algatamata sundvalduse seadmine Saaremaa valla kasuks Liivaranna külas Panga – Varese tee Kalda kinnistut läbiva teelõigu ja sealt edasi kulgeva eratee määramiseks avalikuks kasutamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 13. juuli 2021. a korralduse nr 2-3/1205 „Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde 2021. aasta taotlusvooru taotluste rahuldamine" osaline kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistatakse osaliselt kehtetuks, kuna kuus taotlejat on toetuse kasutamisest loobunud.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Sakla külas Välte majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sundvalduse seadmine Sakla küla Välte katastriüksusele

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Sakla külas asuvale Välte katastriüksusele sidetrassi rajamiseks.

 1. Maa riigi omandisse jätmine

Anti nõusolek Pöitse külas asuva Väike-Ärma katastriüksuse riigi omandisse jätmiseks.

 1. Katastriüksuste liitmisel, jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kuressaare linnas asuvate Kalevi tn 22, Kalevi tn 24 ja Kalevi tn 28 katastriüksuste liitmisel moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega katastriüksus (Kalevi tn 28).

Valjala piirkonnas Tõnija külas asuva Metsa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Metsa ja Metsaveere).

Pöide piirkonnas Kõrkvere külas asuva Olli-Mihkli katastriüksuse jagamisel moodustatakse neli maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Heinamaa, Paosaadu, Olli-Mihkli, Metsamaa).

Leisi piirkonnas Pammana külas asuva Jurna katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Jurna, Jurnapõllu ja Jurnavälja).

Kihelkonna piirkonnas Kihelkonna-Liiva külas asuvate Kaila katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Kaila ja Kailametsa katastriüksus.

 1. Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäetakse algatamata, kuna vastavalt eelhindamise tulemustele ei kaasne kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ja puudub oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile.

 1. Konkursi luhtunuks tunnistamine

Tunnistati luhtunuks vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss, kuna teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati ei leitud.

 1. Volikogu muudatusettepanekud

Vallavalitsus andis oma seisukoha volikogu eelnõude muudatusettepanekute osas.