« Back

Vallavalitsuse istung 4. jaanuaril 2021

 1. Järelevalveteenistuse põhimäärus

Kehtestatud põhimääruses on sätestatud teenistuse ülesanded, õigused ja kohustused ning koosseisu ja juhtimise põhimõtted.

 1. Eluruumi kohandamiseks hüvitise andmine ja lepingu sõlmimine

Eraisikule eraldati eluruumi kohandamiseks 3764,13 eurot.

 1. Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna konkursi žürii moodustamine

Kinnitati 10-liikmelise žürii koosseis, kuhu kuuluvad Saaremaa valla esindajad ning kunstnikud, kunstiteadlased, -ajaloolased ja -kogujad.

 1. Teenindajakaardi andmine taksoteenuse osutamiseks

Aivar Jõgile väljastatakse teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Lepingu pikendamine

Pikendati viieks aastaks ehk 2027. aasta aprillini MTÜ-ga Kaagi Rannaniit sõlmitud lepingut Kuressaares Paju 4 kinnistul asuva 21,8 hektari suuruse maatüki kasutamiseks, et tagada sellel niitmise ja muude loodushoiutööde abil loodusväärtuste säilitamine. Maatüki kasutamise aastatasu on 2 eurot hektari eest.

 1. Vallavara omandamine

Saaremaa vald omandab eraisikult Ratla külas asuva Parkla katastriüksuse, mille pindala on 1063 m², hinnaga 0,5 eurot/m² (kokku 531,5 eurot).

 1. Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Tunnistati Kuressaare linnas Rohu tn 4a asuva hoonestatud kinnistu võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise võitjaks Saarte Metsamajanduse OÜ ostuhinnaga 180 800 eurot. Kinnistu võõrandatakse tingimusel, et kinnistu ostja kohustub enne kinnistu kasutusele võtmist rajama kinnistule iseseisva juurdepääsutee Rohu tänavalt ja iseseiseva jäätmekäitluskoha.

 1. Kehtiva hankelepingu lõpetamine ja uue hankelepingu sõlmimine riigihankes „Lumetõrje Saaremaa valla Mõntu ja Imara lumetõrjepiirkonnas" Imara piirkonnas

Lõpetati ettevõtte algatusel ennetähtaegselt OÜ-ga Tulimaa 2019. aastal sõlmitud hankeleping. Lumetõrje tegemiseks Imara piirkonnas sõlmiti 2025. aasta aprilli lõpuni hankeleping OÜ-ga Veevarad (teenuse ühe töötunni hind on 60 eurot koos käibemaksuga).

 1. Riigihanke „Saaremaa valla kohalike teede hööveldamine aastatel 2022–2025" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine

Hanke osades 1 (Mustjala, Leisi ja Kihelkonna piirkond) ja 3 (Salme, Torgu ja Pihtla piirkond) tunnistati edukaks Verston OÜ pakkumus ühe töötunni hinnaga 88,80 eurot koos käibemaksuga. Hanke osades 2 (Valjala, Orissaare, Laimjala ja Pöide piirkond) ja 4 (Lümanda, Kärla ja Kaarma piirkond ning Kuressaare linn) tunnistati edukaks AS Level pakkumus ühe töötunni hinnaga 68,40 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekusid pakkumused neljalt pakkujalt.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Viidu-Mäebe külas Mäepea majapidamisse ja Kaarma külas Vessa-Mardi majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2021. aasta toetuse kasutamise aruande kinnitamine

Kiideti heaks Vaivere külas Riido-Jaani majapidamise väliskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sundvalduse seadmine Leisi alevikus Kõrre ja Põlluvälja katastriüksustele

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Leisi alevikus Kõrre ja Põlluvälja katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Teenindusmaa määramine

Määrati Tagavere külas Ravi katastriüksusel asuva abihoone teenindusmaa suurusega 2345 m².

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kärla piirkonnas Karida külas asuva Ansuka katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Ansuka ja Kotkapesa).

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata vaie, millega taotleti Tirbi külas Liiva kinnistule üksikelamu püstitamiseks väljastatud ehitusloa kehtetuks tunnistamist.

 1. Kuressaare Linnavolikogu 26. veebruari 2015. a otsusega nr 9 kehtestatud Uus tn 20 ja 20a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu planeeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna planeering on ellu viidud.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks.