« Back

Vallavalitsuse istung 5. oktoobril 2021

 1. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

Kinnitati järgmiste haridusasutuste hoolekogude koosseisud: Kahtla Lasteaed-Põhikool (7 liiget), Kärla Põhikool (7 liiget), Mustjala Lasteaed-Põhikool (9 liiget), Pihtla Kool (7 liiget), Valjala Põhikool (11 liiget), Orissaare Lasteaed „Päikesekiir" (6 liiget), Salme Lasteaed (5 liiget), Valjala Lasteaed (8 liiget), Pärsama Lasteaed (6 liiget).

 1. 2021. aasta spordiprojektide toetuste II taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutatakse välja spordiprojektide toetuse taotlemise II voor perioodil 19.–31. oktoober. Taotlusvooru maht on 10 000 eurot ja toetuse ülempiiriks 1500 eurot taotleja kohta. Kinnitati taotluse vorm, hindamiskriteeriumid ja hindamiskomisjoni koosseis.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Saaremaa ralli korraldamiseks (8.–9. oktoobril Kuressaare linnas ning Atla, Kaarma, Karujärve, Kaugatoma, Oriküla, Pidula, Randvere, Undva ja Vaivere ümbruses, korraldaja MTÜ Saaremaa Ralli).

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Seoses Saaremaa ralli toimumisega suletakse Kuressaares ajutiselt järgmised tänavad:

8. oktoobril kell 17–21 ja 9. oktoobril kell 17–22 Tallinna tänav lõigul Torni tänav – Raekoja tänav ja Lossi tänav lõigul Raekoja tänav – August Kitzbergi tänav.

8. oktoobril kell 18.00–22.30 Tuule tänav (lõigul Kivi tänav – Staadioni tänav), Staadioni tänav (lõigul Tuule tänav – Uus-Roomassaare tänav), Kalda puiestee (lõigul Staadioni tänav – Pargi tänav), Pargi tänav (lõigul Lossi tänav – Töö tänav), Töö tänav (lõigul Pargi tänav – Suur-Sadama tänav), Abaja tänav (lõigul Töö tänav – Veski tänav), Veski tänav (lõigul Abaja tänav – Pargi tänav), Tolli tänav (lõigul Tolli põik – Pargi tänav), Pikk tänav (lõigul Pikk tänav 1 – Pargi tänav), Lossi tänav (lõigul August Kitzbergi tänav – Allee tänav), Kitsas tänav (lõigul August Kitzbergi tänav kuni Allee tänav), Uus tänav (lõigul August Kitzbergi tänav – Allee tänav), Allee tänav (lõigul Lossi tänav – Uus-Roomassaare tänav), Uus-Roomassaare tänav (lõigul Allee tänav – Pae tänav).

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendati eraisikute üürilepinguid Kuressaares ja Kärla piirkonnas asuvate eluruumide kasutamiseks.

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata. Sotsiaalkindlustusamet tagastab tehtud kulud kvartaalselt vallaeelarvesse.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Tulenevalt Kuressaare päevakeskuse juurdeehituse valmimisest suurendati alates 1. oktoobrist koristaja töökoormust 0,25 koha võrra ehk 1-ni.  

 1. Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tunnustamine 2021. aastal

Kuulutatakse välja konkurss Saare maakonna 2021. aasta sotsiaaltöötaja, arsti, tervishoiutöötaja, hoolekandja, tervisepanuse ja sotsiaalvaldkonna teo väljaselgitamiseks. Kinnitati konkursi tingimused ja konkursikomisjoni koosseis. Kandidaatide esitamise tähtajaks on 14. november.

 1. Muhu Hooldekeskuse Sihtasutuse nõukogu liikmete määramine

Saaremaa valla esindajatena määrati nõukogu liikmeteks Aili Ansper, Vello Runthal ja

Vilmar Rei ning sotsiaalvaldkonna asjatundjana Anneli Tõru.

 1. Raha eraldamine reservfondist

Kuressaare Nooruse Koolile eraldati valla 2021. aasta eelarve reservfondist 14 994 eurot 20. septembril staadionil toimunud tulekahju käigus tekkinud kahjude likvideerimiseks ja parandustöödeks (staadioni murukatte ja tartaankatte taastamine) ning uute vahendite (kolm kõrgushüppematti) soetuseks.  

Eraisikule eraldati valla 2021. aasta eelarve reservfondist 6900 eurot, et hüvitada kahju, mis tekkis juulikuus Odernõmme – Kuumi teel toimunud õnnetuse tulemusena, kui mootorrattaga sõideti süvikusse, mis oli teele tekkinud paduvihmade tõttu.

 1. Nõusoleku andmine Saaremaa vallale kuuluvatel kinnistutel jahipidamiseks

Anti nõusolek 20 jahiseltsile Saaremaa vallale kuuluvatel kinnistutel jahipidamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linnas asuvatele Marientali tee L2, Pihtla tee L5, Pihtla tee L6 ja Marientali tee L3 katastriüksustele ning Kudjape alevikus asuvatele Jalgratta tee, Kummeli põik, Kummeli põik 2 ja Kummeli tänava katastriüksustele elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks

Seoses Kaali – Kõljala kergliiklustee rajamisega koormatakse isikliku kasutusõigusega järgmised Pihtla piirkonnas asuvad kinnistud: Välja, Kadaka, Kundratsi. Kergliiklustee rajatakse Transpordiameti ja Saaremaa valla koostöös.

 1. Korteriühistu koosolekule valla esindaja määramine

Pihtla piirkonna Asuküla küla Päevalille korteriühistu üldkoosolekul määrati Saaremaa valla esindajaks Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau ja Orissaare piirkonna Tagavere küla Vaestemaja korteriühistu üldkoosolekul Orissaare teenuskeskuse juhataja Raul Koppel.

 1. Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korraldamine

Korraldatakse elektrooniline enampakkumine sõiduauto Citroen Berlingo võõrandamiseks alghinnaga 650 eurot.

 1. Kahjunõude tunnistamine

Tasutakse kahjunõue summas 190 eurot, mis katab eraisiku sõiduki kaskokindlustuse omavastutuse summa. 2021. aasta juunis murdus Kuressaare Lossipargis oleva puu oks ja kukkus märgistatud parkimiskohal oleva auto peale, mistõttu sai auto poritiib vigastada.

 1. Ideekonkursi „Kuressaare turuhoone projekteerimise arhitektuurikonkurss" pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavaks tunnistamine

Kvalifitseeriti pakkujad märgusõnade all „Õhk", „Tasakaal" ja „Pilliroo park" ning tunnistati nende poolt esitatud pakkumused hanke alusdokumentides esitatud tingimustele vastavaks.

 1. Riigihanke „Kallurveoauto kasutusrent" hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja lõpetamine ning Saaremaa Vallavalitsuse 10. augusti 2021. a korralduse nr 2-3/1325 „Riigihanke „Kallurveoauto kasutusrent" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine" kehtetuks tunnistamine

Hankemenetlus ja selle tulemuste kinnitamiseks vastu võetud korraldus tunnistati kehtetuks, kuna riigihankele esitatud ainsa pakkumuse maksumus ületas riigihanke rahvusvahelist piirmäära (asjade hankes 214 000 eurot käibemaksuta), aga riigihange viidi läbi alla rahvusvahelist piirmäära jääva menetlusega.

 1. Riigihanke „Kallurveoauto kapitalirent" korraldamine

Avatud hankemenetlusega (rahvusvahelist piirmäära ületava) riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 300 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Meedla külas Uustla majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Muratsi külas Allika tee 12 majapidamisse puurkaevu rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Kuressaare linnas asuvate Heina tn 13 ja Heina tn 13a katastriüksuste liitmisel moodustatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Heina tn 13).

Kuressaare linnas asuvate Heina tn 15 ja Heina tn 15a katastriüksuste liitmisel moodustatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Heina tn 15).

Mustjala piirkonnas Küdema külas asuva Tõusmaa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Tõusmaa, Palu-Jaani ja Peetri).

Kihelkonna piirkonnas Undva külas asuvate Nõmmuse ja Kasvandi katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Nõmmuse ja Põdragu).

Muudeti Kuressaare linnas asuvate Mere tn 9 ja Mere tn 11 katastriüksuste piire.

Mustjala piirkonnas Mustjala külas asuva Teeääre katastriüksuse uueks nimeks määrati omaniku soovil Kaanaku.

 1. Lilbi külas Anni detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestatud detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

 1. Sääre külas Sääre tipu detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestatud detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku veevarustuse ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti ametikohale.