« Back

Vallavalitsuse istung 13. juulil 2021

 1. Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava 2021–2030 eelnõu heakskiitmine ning avalikustamisele suunamine
  Kiideti heaks ning suunati avalikustamisele Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava 2021–2030 eelnõu. Arengukava eelnõu avalikustatakse valla kodulehel perioodil 15. juuli – 23. august ja selle kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 23. augustini. Arengukava eelnõu tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 21. juulil algusega kell 17.00 Kuressaare raekojas.

 2. Saaremaa Vallavalitsuse 29.06.2021 korralduse nr 2-3/1124 „Toetuse eraldamine" muutmine
  Täpsustati 2021. aasta külaelu arendamise II taotlusvooru kahe projekti toetussummasid: „Veere küla külaplatsi varjualuse, lava ja külakiige parandamine" 1000 eurot ja „Aaviku külaplatsi korrastamine, line-tantsu korraldamine" 100 eurot. (Vallavalitsuse 29. juuni istungi ülevaates esitatud toetussummad olid korrektsed.)

 3. Omaosaluse katmine
  Määrati MTÜ-le Maasilinna Selts 319 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Maasilinna peasissekäigu varikatus".

 4. Avaliku ürituse loa andmine
  Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: kontsert-tantsuõhtu „Aurik Viljandist" (22. juulil Kärla pargis, korraldaja Kärla Rahvamaja), enduuro maailmameistrivõistluste etapp (16.–18. juulil Kuressaares ja Kuressaare lähiümbruses, avamine 16. juulil algusega kell 17.00 Kuressaare keskväljakul, korraldaja MTÜ Redmoto), kepphobuste võistlus „Kipi-Kepi-Cup 2021" (24. juulil Kipi küla kiigeplatsil, korraldaja MTÜ Kip-Kop), I Land Sound 2021 (15.–19. juulil Orissaares Illiku laiul, korraldaja Perekond Piidivabrik MTÜ).

 5. 2021. aasta kultuuriprojektide toetuste II taotlusvooru väljakuulutamine
  Kuulutatakse välja kultuuriprojektide toetuse taotlemise II voor perioodil 26. juuli – 8. august. Taotlusvooru maht on 9200 eurot ja toetuse ülempiiriks 1500 eurot taotleja kohta. Kinnitati taotluse vorm, hindamiskriteeriumid ja hindamiskomisjoni koosseis.

 6. Aruande kinnitamine
  Kinnitati Kuresaar MTÜ 2021. aasta ja MTÜ Terre del Nord 2020. aasta tegevustoetuste kasutamise aruanne ning MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda korraldatud laada „Oma asi" toetuse kasutamise aruanne. 

 7. Hallatava asutuse arengukava kinnitamine
  Kinnitati Mustjala Lasteaed-Põhikooli arengukava 2021–2024 ja Aste Lasteaia „Mõmmik" arengukava 2021–2026. Arengukavad avalikustatakse haridusasutuste veebilehtedel. 

 8. Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021–2026 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
  Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021–2026 eelnõu. Arengukava eelnõu avalikustatakse kooli ja valla veebilehel perioodil 15.–29. juuli ning selle kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 29. juulini.

 9. Eluruumiteenuse ja üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine
  Lõpetati eraisikuga sõlmitud eluruumi üürileping inimese soovil. 

 10. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
  Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda kahe eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimeste enda sissetulek ei kata. Sotsiaalkindlustusamet tagastab tehtud kulud kvartaalselt vallaeelarvesse.

 11. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde 2021. aasta taotlusvooru taotluste rahuldamine
  Kinnitati taotlusvoorust toetuse saajad. Hindamiskomisjoni ettepanekul rahuldati 55 taotlust prognoosmaksumusega 43093 eurot. Tööde tegelik maksumus ja antav toetus täpsustub pärast hangete läbiviimist. Toetuse suuruseks on 50% teostatud tööde maksumusest, kuid ühele taotlejale mitte rohkem kui 1500 eurot aastas.

 12. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamise 2021. aasta projektitaotluse mitterahuldamine
  Jäeti rahuldamata kaks taotlust, kuna need ei vasta toetuse andmise korra tingimustele (teelõikudele on kehtestatud avalik kasutus).

 13. Teenindajakaardi andmine taksoteenuse osutamiseks
  Aavo Luigele väljastatakse teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 14. Sundvalduse seadmine
  Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Veske külas Tomba katastriüksusel asuvatele korteriomanditele sidetrassi rajamiseks.

 15. Otselepingu sõlmimine
  Sõlmitakse vedajaga avaliku teenindamise otseleping Kuressaare Hariduse Kooli õpilaste transpordiks (Kuressaarest Upal asuvale asenduspinnale ja tagasi) 2021/2022. õppeaastaks koos võimalusega pikendada lepingut 2022/2023. õppeaastaks.
  Eeldatav teenuse maht mõlemaks õppeaastaks kokku on 50 000 kilomeetrit (aastas 25 000 kilomeetrit). Lepingu maht kokku on 232 000 eurot (poolaastas 58 000 eurot).

 16. Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse taotluse rahuldamata jätmine
  Hindamiskomisjoni ettepanekul jäeti rahaliste vahendite piiratuse tõttu rahuldamata 13 taotlust.

 17. Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse eraldamine
  Kinnitati taotlusvoorust toetuse saajad. Tähtaegselt esitati 28 taotlust, kokku taotleti toetust 44 764 eurot. Taotlusvooru maht oli 25 000 eurot ja toetuse ülempiir 2500 eurot projekti kohta. Hindamiskomisjoni ettepanekul rahuldati 15 taotlust.
   

  Taotleja (korteriühistu) Teostatavad tööd  Toetussumma eurodes
  Kärla alevik,
  Kase tn 5 
  Laste mänguala uuendamine, aiakuuri, varjualuse, pesukuivatussüsteemi ja vaibakloppimispuude paigaldamine 984
  Kuressaare linn,
  Mooni tn 1 
  Aia parandamine  1198
  Kuressaare linn, Kotkapoja tn 12  Prügimaja rajamine 1800
  Aste küla,
  Punase 
  Prügimaja rajamine 1200
  Kuressaare linn,
  J. Smuuli tn 5
  Pesukuivatusplatsi uuendamine, jalgrataste parkla rajamine, teeaukude parandamine, parkimisjoonte uuendamine, märgitud puude harvendamine ja hooldus 1963
  Kuressaare linn,
  M. Körberi tn 12 
  Prügiaediku ja jalgrattahoidla ehitamine ning lisaparkimiskohtade rajamine 2500
  Kuressaare linn,
  Niidu tn 10
  Prügimaja rajamine 1902
  Kudjape alevik, Mereranna tee 2 Prügimaja rajamine 1908
  Kuressaare linn,
  M. Körberi tn 2
  Jalgrattahoidikute lisamine ja maja ümbritseva aia värvimine 300
  Kuressaare linn,
  Pikk tn 55
  Uue piirdeaia ehitamine 1249
  Kuressaare linn,
  Smuuli tn 9
  Istutusalade rajamine  1692
  Kuressaare linn,
  Ida tn 70
  Prügimaja renoveerimine 950
  Kuressaare linn,
  Piiri tn 39 
  Maja tänavapoolse haljasala korrastamine koos puude istutamisega 2500
  Kuressaare linn,
  Ranna tn 1 
  Prügimaja rajamine ja kõnnitee prügimajani 2394

  Kõljala küla,
  Lageda 

  Prügimaja rajamine  2460

   

 18. Hajaasustuse programmi 2020.aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
  Kiideti heaks Keskranna külas Tiidriku majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 19. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
  Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Sõrve tee 6 detailplaneering, mille eesmärgiks on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 20. Katastriüksuse jagamisel ja liitmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine; katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
  Orissaare piirkonnas Salu külas asuva Nigula katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Nigula ja Nigulapõllu).
  Laimjala piirkonnas Pahavalla külas asuva Põlde katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Põlde) ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Kibuvitsa).
  Määrati koha-aadress ja sihtotstarve 28 katastriüksusele, mille Maa-Amet annab Saaremaa valla munitsipaalomandisse.
  Orissaare piirkonnas Arju külas asuva Arju lauda katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks tootmismaa (Arju laut) ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Mägiveise).
  Valjala piirkonnas Kalju külas asuva Kuru katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kuru ja Männiku).
  Orissaare piirkonnas Maasi külas asuva Merevahe ja Vahemere katastriüksuse liitmisel moodustatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Vahemere).