« Back

Maamaks alates 2024. aastast

Mis on maamaks?

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täielikult kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksust laekuva tuluga on kohalikel omavalitsustel võimalik tõsta elukeskkonna kvaliteeti – nagu nt remontida ja hooldada teid, tagada heakorda, pakkuda lasteaia- ja koolikohti. Omavalitsuse investeeringud suurendavad maa väärtust.

Maamaks arvutatakse protsendina maa maksustamishinnast ehk maa ligikaudsest turuväärtusest. Kuna maa on piiratud ressurss, mis peaks olema kasutuses, suunab maamaks maaomanikke oma maid kasutama enese ning ühiskonna heaks ja mitte laskma neil niisama seista.

2024. aasta maamaksu summaga on võimalik tutvuda alates septembrist Maksu- ja Tolliameti iseteeninduses, täiendav info on leitav Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

Kuidas maa korraline hindamine on muutnud maa väärtust?

Maa-amet viis 2022. aastal läbi Eestis asuvate maade ümberhindamise, et väärtus (maksustamishinnad) vastaksid ligikaudselt turuväärtusele. Tulemustest selgus, et võrreldes 2001. aasta hindamisega on maa väärtus Saaremaa vallas kasvanud keskmiselt 6,3 korda. Iga katastriüksuse väärtust (maksustamishinda)  saab vaadata veebilehel minu.kataster.ee.

Maa väärtus ei ole muutu kõikidel katastriüksustel ühtviisi. Suuremad (mitmekümnekordsed) tõusud on olnud aktiivsetes arenduspiirkondades asuvatel maadel ja maatulundusmaade haritava maa osas.  Väiksemad (mõnekordsed) tõusud aga väiksema arendusaktiivsusega piirkondades ja varasemal hindamisel mõnevõrra üle hinnatud maadel, nt ranniku ääres.

Rohkem infot 2022. aasta maa korralisest hindamisest ja hindamise metoodikast leiate Maa-ameti kodulehelt.

Mis ootab maamaksu maksjat ees 2024. aastal?

2024. aastal säilivad kõik senised maksuvabastused sealhulgas  koduomaniku maksuvabastus. Vähendamaks maaomaniku jaoks 2022. aastal läbi viidud maa korralise hindamise tulemusel maksustamishinnast tulenevat mõju maamaksule , on välja töötatud leevendusmeetmed.

Esimese leevendusmeetmena vähendatati kohalike omavalitsuste määratavate maksumäärade ülempiire. Kui senini on maksimaalne maksumäär kuni 2,5% maa maksustamishinnast, siis alates 2024. aastast on maksimaalne maksumäär 1% maksustamishinnast (vt sihtotstarvete kaupa tabelist nr 1).

Lisaks maksimaalse maksumäära langetamisele on rakendatud maamaksu kasvupiirangut, mis näeb ette, et maamaks ei saa tõusta rohkem kui 10% võrreldes varasema aastaga. Kui 10% on vähem kui 5 eurot, siis kasvab maamaks 5 euro võrra.


Tabel 1. Kehtivad ning kehtestatavad maksimaalsed maksumäärad, sihtotstarvete ning kõlvikute lõikes.

Maa sihtotstarvete grupid

Kehtiv maksimaalne maksumäär

Uus maksimaalne maksumäär

Maksimummäära vähenemine

Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvik

2,5%

0,5%

5 korda

Maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa kõlvikud

2,0%

4 korda

Maatulundusmaa metsa- ja muu maa kõlvikud

2,5%

5 korda

Ärimaa, tootmismaa ja kõik muud sihtotstarbed

1,0%

2,5 korda

 

Iga kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab määrusega alates 1. jaanuarist 2024. a rakenduvad kolm eraldi maksumäära: elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule, maatulundusmaale (v.a õuemaa kõlvik) ja kõikidele muudele maadele.

Kuidas kujuneb 2024. aastal maamaks?

Maamaks alates 2024. aastast = maa väärtus (€) × maksumäär (%) – kaitsemehhanism – maksuvabastused – maksusoodustused.

Skeem, kuidas kujuneb maamaks 2024. aastal.

 

Tabel 2. Maamaksu tõusu kaitsemehhanismi rakendumise näited.

Objekt
sihtotstarve

Maamaks 2023. aastal

Arvutatud maksimaalne maamaks 2024. aastal

2023 +10%
(+5€ kui 10% alla 5€)

Eeldatav maamaks 2024. aastal

Maatulundusmaa (põllumaa) 7 ha

16,40

133,94 (0,5%)

21,40

21,40 (2023 + 5€)

Maatulundusmaa (muu maa ja looduslik rohumaa) 2,48 ha, mereäärne

125,25

11,55 (0,5%)

11,55

11,55 (2024 uus hind ja uus määr)

Elamumaa linnas 1520 m2

135,8

285,31 (0,5%)

149,38

149,38 (2023 + 10%) kui ei rakendu koduomaniku soodustus

Elamumaa maapiirkonnas 13 289 m2

12,6

33,22 (0,5%)

17,60

17, 60 (2023 + 5€) kui ei rakendu koduomaniku soodustus

Tootmismaa linnas 9671 m2

247,6

906,17 (1,0%)

272,36

272,36 (2023 + 10%)

Tootmismaa maapiirkonnas 7.87 ha

31,4

236,17 (1,0%)

36,4

36,4 (2023 + 5€)

 

Maamaksu kasvupiirangu kehtivuse kohta on erandeid. Näiteks, kui on muutunud maa sihtotstarve põllumaast ärimaaks, siis sellisel juhul oleks inimese maamaks olnud suurem ka ilma maa korralise hindamiseta ja maamaksu kasvupiirangut sellisel kujul rakendada ei saa. Kui muutub katastriüksuse sihtotstarve või pindala, siis arvutatakse maksustamishind ümber nii, nagu oleks katastriüksus sellisena eksisteerinud 2022. aasta hindamise ajal.