« Back

Vallavalitsuse istung 28. juunil 2022

Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2022 istungil oli päevakorras:

 1. Raha eraldamine reservfondist

Kuressaare kultuurikeskuse katusekatte renoveerimiseks eraldati 31 080 eurot.

 

 1. Saaremaa valla 2022. aasta hankeplaan

Kinnitati täpsustatud hankeplaan.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuni 2022. a korralduse nr 2-3/992 „Leisi Kooli direktori ametist vabastamine" muutmine

Korralduses oli vaja muuta hüvitatavate puhkusepäevade arvu, kuna direktori soovil tühistati tema puhkus juunikuu lõpus.

 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 

 1. Eluruumi kohandamiseks hüvitise andmine ja lepingu sõlmimine

Eraldati eraisikule eluruumi kohandamiseks 7070,62 eurot.

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

 

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: kunstifestival Saarte Art Fest (2.–3. juulil Kuressaare kesklinnas, korraldaja Kuressaare Raeühing), Tanel Padari ja Liis Lemsalu bändi kontsert (2. juulil Kuressaare lossihoovis, korraldaja Öölaps OÜ).

 

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Tulenevalt kunstifestivali Saarte Art Fest toimumisest Kuressaare kesklinnas suletakse 2. juulil kella 13-st kuni 16-ni ajutiselt mootorsõidukite ja ühistranspordi liikluseks Tallinna tänav lõigul Torni tänava ristmik – Raekoja tänava ristmik ja Lossi tänav lõigul Raekoja tänava ristmik – Lasteaia tänava ristmik.

 

 1. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Määrati avalikuks kasutamiseks järgmised teed:

 • Kärla piirkonnas Kärla-Kirikukülas Raudtee tee lõik km 0,249–1,195;

 • Kärla piirkonnas Nõmpa külas Leveli tee lõik km 1,339–1,487;

 • Torgu piirkonnas Kaunispe külas Kaunispe sadamatee lõigud km 0–0,026 ja km 0,182–0,728.

 

 1. Vallavara üürilepingu muutmine

Rahvaspordiklubi Riimes MTÜ vabastatakse perioodil 20. juuni – 31. juuli Kuressaares Marientali tee 27 hoones asuva saali üüri tasumisest, kuna sel ajal tehakse remonditöid ja saali pole võimalik kasutada.

 

 1. Vallavara üürilepingu lõpetamine

Poolte kokkuleppel lõpetatakse 30. juunist FunkyMS OÜ-ga sõlmitud üürileping Kuressaare supelranna kaldariba maa-ala ja akvatooriumi veeala kasutamiseks ning pallide renditeenuse osutamiseks.

 

 1. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise 2022. aasta projektitaotluse mitterahuldamine

Taotlus jäeti rahuldamata, kuna sama teelõiku toetatakse hajaasustuse programmist.

 

 1. Lihthanke „Väiketraktori soetamine" pakkumuste vastavuse kontrolli tulemuste kinnitamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Tunnistati edukaks Aktsiaselts Stokker pakkumus maksumusega 50 470 eurot ilma käibemaksuta. Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Muraja külas Ulle majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Orissaare alevikus Kuivastu mnt 13a katastriüksusele uue maakaabelliini rajamiseks.

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks

Seati tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Saaremaa valla kasuks R Portfolio Holding OÜ omandis olevale Kuressaares Kihelkonna mnt 3 kinnistu ca 91 m2 suurusele osale kergliiklustee ja sõidutee rajamiseks.

 

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Pihtla piirkonnas Ennu külas asuva Lembri katastriüksuse jagamisel moodustatakse neli maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Lembri, Saviaugu, Suurkivi ja Levante).

 

 1. Panga külas Männi ja Saare detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Planeeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks.

 

 1. Riigihanke „Raudtee ja Talve tänava projekteerimine lõigul Tallinna – Uus-Roomassaare" eduka pakkuja kontrolli tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Jäeti kõrvaldamata ja kvalifitseeriti edukas pakkuja Osaühing Klotoid, kes esitas pakkumuse maksumusega 131 900 eurot ilma käibemaksuta.

 

 1. Vallavolikogu eelnõu muudatusettepaneku kohta seisukoha andmine

Vallavalitsus andis oma seisukoha vallavolikogu otsuse „Muraja külas Punumäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõule esitatud muudatusettepaneku kohta.

 

 1. Lepingu pikendamine

Pikendatakse OÜ-ga Rootsi 7 sõlmitud üürilepingut 31. detsembrini 2022. Saaremaa vald üürib Kuressaares Rootsi 7 hoones asuvaid ruume, mida kasutab Ukraina sõjapõgenike lastele mõeldud hoiurühm. Üüripind on 123,2 m2 ja üüri suurus koos kõrvalkuludega on 938,88 eurot kuus. Hoiurühmas on kohti 30 lapsele.

 

 1. Pere- ja eriarstiteenuse toetuse taotluse rahuldamata jätmine

Jäeti rahuldamata toetuse saamiseks esitatud taotlus, kuna 2022. aasta eelarves ette nähtud toetussumma 25 000 eurot eraldati juba 11. jaanuaril.

 

 1. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde 2022. aasta taotlusvooru taotluste pingerea kinnitamine

Kinnitati pingerida, mille alusel asutakse taotlusi rahuldama. Kuna tööde tegelik maksumus ja antav toetus täpsustub pärast hangete läbiviimist, sõltub sellest ka toetust saavate taotluste arv. Pingereas on kokku 46 taotlust. 2022. aastal on taotlusvooru toetussumma kokku 50 000 eurot. Toetuse suuruseks on 50% teostatud tööde maksumusest, kuid ühele taotlejale mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 5. novembri 2019. a korralduse 2-3/1961 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kärla Spordihalli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine

Muudeti söökla teenuste hinnakirja.

 

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ametikohale.