« Back

Vallavalitsuse istung 6. juunil 2023

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Mittetulundusühingu Randvere Heaks toetuse kasutamise aruanne (kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Randvere seltsimajale uus köögi põrand!").

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 18. maist 2023 kinnitati viieks aastaks Järise külavanemaks Raido Truber.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan

Kinnitati Saaremaa valla 2023. aasta täiendatud hankeplaan.

 1. Kuressaare Hoolekanne põhimäärus /volikogu määruse eelnõu/

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega ajakohastatakse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne põhimäärus uues redaktsioonis. Olemasolev õigusakt on kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu poolt aastal 2016.

 1. Kuressaare Linnavolikogu 24. märtsi 2016. a otsuse nr 11 „Kuressaare Linnavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne asutamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine /volikogu otsuse eelnõu/

Otsuse punkt 2 ja lisa „Kuressaare Hoolekanne põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut Kõljala külas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Mittetulundusühingule Saaremaa Meeskoor SÜM eraldati 5000 eurot tegevustoetust 2023. aasta tegevuste läbiviimiseks.

Sihtasutusele Eesti Kontsert eraldati 80 000 eurot tegevustoetust Saaremaa Ooperipäevad 2023 korraldamiseks.

 1. Avaliku ürituse load

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks:

 • Kultuursed laupäevad Kuressaare keskväljakul (17. juunil, 1., 8., 15., 22. ja 29. juulil ning 5., 12., 19., ja 26 augustil Kuressaare linna keskväljakul, korraldaja Kuressaare Kultuurivara),

 • Kipi-Kepi-Cup 2023 (8. juulil Kipi külas Kiigeplatsi kinnistul, korraldaja Taivi Väli),

 • Avalik üritus „Ajalik ja ajatu" (15. juulil Kuressaare linna keskväljakul, korraldaja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Valjala Rahu Vabakogudus).

 1. Eluruumi üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

Lõpetatakse inimese soovil temaga sõlmitud üürileping.

 1. Lepingu muutmine

Pikendati Saaremaa valla õiguseellase Valjala valla ja Arne Maripuu vahel 2016. aastal sõlmitud rendilepingut Valjala alevikus Posti 8a asuvas hoones asuva endise puidutöökoja ruumi rentimiseks kuni 31. detsembrini 2024. Rendisummat tõstetakse alates 1. juulist 35 euroni kuus.

 1. Sundvalduse seadmine Undva küla Undva-Suuriku tee nr 3010217 avalikuks kasutamiseks

Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 16 kinnistule Undva külas Undva-Suuriku tee lõigu km 0,011–0,783 ja 0,882–1,695 avalikuks kasutamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Mägi-Kurdla külas Mägi-Kurdla tee, Aaviku külas Kivipurusti tee, Laimjala külas Poetaguse tee, Kelmiküla tee ja Vallamaja kinnistutele elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Vallavara kasutamise lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine

Vallavalitsuse korraldusel lõpetatakse Tõnija Küla Seltsiga munitsipaalvara tasuta kasutamise leping Tõnija külas hoonestamata Kiigeplatsi kinnistu ning hoonestatud Klubi kinnistu kasutamiseks 1. juulil 2023 ning antakse alates 1. juulist 2023 kümneks aastaks otsustuskorras samale seltsile tasuta kasutamiseks.

Vallavalitsuse korraldusel lõpetatakse Aderkasi Laulu- ja Tantsuseltsiga munitsipaalvara tasuta kasutamise leping Oti külas hoonestatud Pöide kaupluse kinnistu kasutamiseks 1. juulil 2023 ning antakse alates 1. juulist 2023 kümneks aastaks otsustuskorras samale seltsile tasuta kasutamiseks.

(Kinnistud on kasutuses aastaringselt erinevate kogukondlike tegevuste läbiviimiseks ning vallavalitsus leiab, et nimetatud vallavara tasuta otsustuskorras kasutusse andmine on jätkuvalt põhjendatud, kuna see toimub avalikes huvides. Uute lepingute alusel tasuvad seltsid ise kõik oma tegevustega seotud kulud.)

 1. Vallavara kasutamise lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine

Vallavalitsuse korraldusel lõpetatakse Perearst Kairi Rohtla OÜ-ga sõlmitud ruumide rendileping Leisi alevikus Kooli tn 12 kinnistul asuva teenuskeskuse ruumide (pindala 63,4 ruutmeetrit) perearstipraksisena kasutamiseks 1. augustil 2023 ning antakse alates 1. augustist 2023 kümneks aastaks otsustuskorras Osaühingule Kersti Tuuling renditasuga 150 eurot kuus perearstipraksisena kasutamiseks.

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Seatakse tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus Saaremaa valla kasuks Jõgela külas Põllupanga kinnistule avalikuks kasutamiseks avaliku teena.

 1. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus teenistuskohtade koosseisu muutmine

Nimetati ümber keskkonnaosakonna koosseisus olev üks jäätmehoolduse peaspetsialisti ametikoht ringmajanduse peaspetsialisti ametikohaks ning täiendatakse ametijuhendeid. Vallavalitsuse hinnangul vastab uus ametinimetus paremini vastava peaspetsialisti tegevuste profiilile.

 1. Liigalaskma küla Sassi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks.

 1. Ninase küla Kadaka detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu/

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete ehitamiseks.

 1. Muudatusettepanek Saaremaa Vallavolikogu määruse „Maamaksumäärade kehtestamine" eelnõule

Vallavalitsus esitas oma muudatusettepaneku vallavolikogu määruse „Maamaksumäärade kehtestamine" eelnõule. Muudatusettepaneku kohaselt muudetakse määruse eelnõu selliselt, et volikogu kehtestab selle eelnõu kohased maamaksumäärad ainult 2024. aastaks.

(Muudatus annab võimaluse vaadata järgmisel aastal üle 2025. aastaks kehtestavad maksumäärad pärast seda, kui Maksu- ja Tolliameti ülalnimetatud infosüsteem on kasutusele võetud ja vallavalitsus on saanud selle abil teha maamaksutulude laekumise prognoosid.)

Vallavalitsus andis oma seisukoha vallavolikogu määruse „Maamaksumäärade kehtestamine" eelnõule esitatud muudatusettepaneku kohta. Vallavolikogu liige Roland Mere on esitanud ettepaneku kehtestada juriidilistele ja füüsilistele isikutele rakenduvad erinevad maksumäärad. Vallavalitsus ei nõustu muudatusettepanekutega, kuna seadus ei näe ette maamaksumäära diferentseeritult kehtestamist subjektide järgi.

 1. Muudatusettepanek Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus" muutmist käsitlevale eelnõule

Vallavalitsus esitas oma muudatusettepaneku vallavolikogu määruse „Saaremaa valla põhimäärus" eelnõule. Muudatusettepaneku kohaselt vastab vallavalitsus revisjonikomisjoni taotlusele asjakohaste seadusesätete alusel ning tagatakse, et teabe puhul, mis on asutusel olemas, vastatakse 5 (teatud juhtudel kuni 15) tööpäeva jooksul; teabe puhul, mis eeldab analüüsi või muud protsessi, vastatakse 30 (teatud juhtudel kuni 60) kalendripäeva jooksul.

 1. Lehe 5 Kodu OÜ põhikirja muutmine /volikogu otsuse eelnõu/

Muudatuse kohaselt koosneb osaühingu nõukogu varasema kolme asemel kuni viiest liikmest. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelevalvet.

 1. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Korraldusega kehtestatakse ametikohad, mida täitvatel ametnikel on seaduste ja määruste alusel riikliku järelevalve teostamise ülesanne.

 1. Loa andmine osaühing Tallinna Lihatööstusele kinnisasjade omandamiseks

Anti luba osaühingule Tallinna Lihatööstus omandada Kakuna külas Kaesaare-Lia kinnistu (pindala 44,59 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

(Juriidilised isikud, kes soovivad omandada kinnisasja, mille koosseisus on üle 10 hektari põllumajandus- või metsamaad, kuid kes ei ole tegelenud vahetult enne tehingu tegemist kolmel aastal metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandussaaduste tootmisega, peavad taotlema loa kohalikult omavalitsuselt.)