Teed ja tänavad

Saaremaa valla teedevõrgu üldiseloomustus
Saaremaa vallas on ca 1092 km riigimaanteid ja ca 1550 km kohalikke teid, sellest tänavaid ca 137 km. Kohalikest teedest on tolmuvaba kattega teid ja tänavaid ca 320 km. Teedel kehtivad liikluspiiranguid, teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamist ning mahasõite reguleerib Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord.
Kohalike teede nimekiri on kättesaadav teeregistristSamas asuvas Maanteeameti kaardirakenduses on võimalik tutvuda ka teede ruumikujudega.
Teed jagunevad erateedeks ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teedeks.

Erateed
Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateedel, millele ei ole seatud avalikku kasutust, teostab teehoidu tee omanik. 

Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed:

 • eratee, mis on avalikuks kasutamiseks - määratakse lähtudes avalikust huvist, eesmärk on tagada liiklemisvõimalus igaühele. Määratakse juhul, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud, ebaotstarbekas vm põhjusel välistatud.
  Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest: 
  1) teed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  2) tee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatavast teest;
  3) tee on ainuke mõistlik juurdepääs avaliku huvi või kasutusega kinnistule, sh kallasrajale; 
  4) muudel asjaoludel, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et tee avalikuks kasutuseks määrata.
  Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:
  1) sundvalduse seadmise teel - kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel (haldusaktiga avalik-õiguslik kitsendus, kinnistusraamatusse märget ei tule, kehtib igakordsele omanikule);
  2) kokkuleppel - teealuse maa omanikuga (piiratud asjaõigusleping, märge kantakse kinnistusraamatusse, kehtib igakordsele omanikule). 
  Alus: Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord
 • riigimaanteed - peamine funktsioon on ühendada erinevaid piikondi, asulaid ja olulisi sihtkohti. Saaremaa vallas asuvaid riigiteid hooldab AS Eesti Teed.     
 • kohalike omavalitsuse teed (maanteed ja tänavad, jalg- ning jalgrattateed - jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud) - funktsioon on teenindada kohalikku liiklust ja luua kohalike elanike jaoks ühendus riigimaanteedega. Kohalikud teed on Saaremaa valla omandis olevad teed või eraomandis olevad teed, millele on seatud avalik kasutus. Saaremaa vallas on ehitusseadustikust ja liiklusseadusest tulenevate kohalike teede omaniku ülesanded delegeeritud Saaremaa Vallavalitsusele.               
 • metsateed - riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateedel teostab teehoidu Riigimetsa Majandamise keskus.

Teehoid 
Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust.

Kohalike teede hoiu rahastamine
Kohalike teede hoid on omavalitsuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub otseselt kohaliku omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel. Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020 alusel rahastatakse kohalike teede hoidu omavalitsuse eelarve tulubaasist ehk maksutuludest, tuludest kaupade ja teenuste müügist, muudest tegevustuludest ning riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest, sh välisvahenditest.
Kohalike teede hoiu riigipoolne toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist.
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu alusel tagatakse aastani 2021 tagatakse teede remondiks ja hoolduseks vajalikud rahalised vahendid piirkondadele vähemalt 2016. aasta riigieelarvest selleks eraldatud toetuse mahus. 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakond
Marientali 27, Kuressaare 93820

Teede peaspetsialist (teehoiu koordineerimine ning Kihelkonna, Leisi, Mustjala piirkondades)
Enno Reis
tel 452 5113, enno.reis@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala, Pihtla piirkondades)
Raivo Kahm
tel 452 5134, raivo.kahm@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Kuressaare, Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu piirkondades)
Toomas Raun
tel 452 5112, toomas.raun@saaremaavald.ee