« Назад

Vallavalitsuse 16.04.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kailuka küla Sauna)
2. Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine
3. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamiseks esitamine
4. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine 
5. 2019. aasta mittetulundustegevuse toetuste taotluste hindamiskomisjonide moodustamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
7. Konkursi luhtunuks tunnistamine (Avalike suhete peaspetsialist)
8. Avaliku ürituse loa andmine (Haugi hooaja avamine 2019; Titeranna Discgolfi võistlus 2019; Kuressaare linnajooks 2019; Saaremaa laste Kevadpäev 2019 )
9. Trummar OÜ erahuvitegevuse toetuse taotluse mitterahuldamine
10. Raha eraldamine ja toetuslepingute sõlmimine (Rahvaspordiklubi Riimes, MTÜ Võimlemisklubi Flex ja Kuressaare Gümnaasium; Orissaare Sport MTÜ; Saaremaa Valdade Spordiliit)
11. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks
12. Töölepingu lõpetamine 
13. Konkursi väljakuulutamine (Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja)
14. Puhkusele lubamine
15. Kuressaare Linnavalitsuse 29.03.2011 korralduse nr 248 „Hoolduse seadmine" kehtetuks tunnistamine
16. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine
17. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine
18. Riigihanke „Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)" korraldamine
19. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
20. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (Lahe küla Linnuse maaüksus; Pulli küla Taaliku rand maaüksus)
21. Vallavara rendi enampakkumise tulemuste kinnitamine
22. Saaremaa Vallavalitsuse korralduse muutmine
23. Korteriomandi müügilepingu tingimuste kinnitamine
24. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
25. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kuressaare linn Kotkapoja tänav; Odalätsi küla Nõmme; Kõrkvere küla Kalde)
26. Saaremaa Vallavalitsuse 18.09.2018 korralduse nr 1129 „Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
27. Vaivere külas kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetluse lõpetamine
28. Muudatusettepanek Saaremaa Vallavolikogu otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine läbirääkimiste pidamiseks ja riigihanke korraldamiseks" juurde