« Назад

Vallavalitsuse 11.06.2019 istungi päevakord

1. Külavanemate kinnitamine (Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere; Veere küla)
2. Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korralduse nr 299 „Tegevustoetuste rahuldamine 2019 tegevustoetuste taotlusvoorus" muutmine 
3. MTÜ Visit Saaremaa volinike tagasikutsumine ja kandidaatide esitamine
4. Avalike ürituste lubade andmine (Hakjala suvepidu; Kaarma Linnusejooks; Kaubi küla jaaniõhtu; Saare Fishexport Kihelkonna Rahvaralli 2019; Tagaranna kirjandus- ja külapäev)
5. Projektitoetused 2019 taotluse rahuldamine 
6. Projektitoetuse taotluste mitterahuldamine 
7. Valjala Lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine
8. Valjala Põhikooli ruumide Valjala Lasteaia kasutusse andmine
9. Stipendiumide määramine
10. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
11. Koostöölepingu lisa sõlmimine
12. Projektitoetused 2019 taotluste osaline rahuldamine ja lepingute sõlmimine 
13. Projektitoetused 2019 taotluste rahuldamata jätmine 
14. Raha eraldamine ja toetuslepingute sõlmimine (Saare Maakonna Invaühing; Saaremaa Puuetega Inimeste Koda; Saaremaa Vaegkuuljate Ühing)
15. Väljaspool kodu osutava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
16. Sundvalduse seadmine (Selgase küla Selgase-Abula tee; Selgase küla Selgase külatee)
17. Vallavara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine (Kalda pst 1)
18. Vallavara kasutuse lepingu pikendamine (RSK Riimes, GEM OÜ)
19. Saaremaa valla liikluskomisjoni ettepanekute täitmine
20. Riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019" korraldamine
21. Riigihanke „Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (II)" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
22. Riigihanke "Mõntu-Ventspils laevaliinile operaatori leidmine" korraldamine
23. Riigihanke „Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
24. Lihthanke „Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
25. Ehitise peremehetuse tuvastamine
26. Koha-aadresside määramine (Kaunispe küla Kaunima; Kavandi küla Matsi; Kõõru küla Allika; Nasva alevik Sadama tee 5 ja Sadama tee 7; Tahula küla Jaani; Undva küla Marie; Unguma küla Tammiku; Ööriku küla Jaagu)
27. Tirbi küla Saadu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28. Saare maakonna energiamajanduse arengukava koostamise algatamise korraldamine