Kirjalik enampakkumine vallavara rendile andmiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Riksu külas asuva Riksujärve maaüksuse (registriosa nr 11605350, katastritunnus 71401:001:0410, pindala 6,50 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) rendile andmiseks 3 aastaks põllumajanduslikuks otstarbeks.
Enampakkumise alghind on 100 eurot aastas.
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2019 kell 11 märgusõnaga "Riksujärve" kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819 või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed:
 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
 • sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.
Pakkumised avatakse 1. aprilli 2019 kell 11.30 vallavalitsuses (Marientali tee 27, ruum 113).
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem.
Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018 määruse „Vallavara valitsemise kord" § 14 kohaselt võib vallavara, mida ei kasutata avalikul ega valitsemise otstarbel ja mida ei ole otsustatud võõrandada, anda kasutusse tulu saamise eesmärgil kasutusvaldusesse, rendile või üürile. Saaremaa Vallavalitsus ei kasuta Riksu külas asuvat Riksujärve maaüksust avalikul ega valitsemise otstarbel, mistõttu on Saaremaa Vallavalitsus seisukohal, et Riksujärve maaüksuse võib anda kirjaliku enampakkumise korras rendile.
Alus: VV 19.03.2019 nr 347
Info: Tiit Põld, tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011.

Kirjalik enampakkumine kinnistu kasutusse andmiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Kinnistu asub Põduste jõe ja Kuressaare golfiala vahelisel alal Kihelkonna mnt sillast lõuna pool (pindala 9,92 ha, katastritunnus 34901:010:0131, registriosa nr 2209334). 
Kasutaja peab teostama kinnistul paikneva lamminiidu rohttaimestiku niitmist, kokkukogumist ja äravedu regulaarset üks kord aastas, töid on lubatud teostada enne 1. aprilli ja pärast 16. juulit vastavalt Keskkonnaameti poolt väljastatavatele tingimustele ja omanikuga sõlmitava lepingu tingimustele. Kasutaja peab kinnistut koristama ja seda korras hoidma heakorraeeskirjade tähenduses. Kinnistu kasutamise aastatasu makstakse aasta eest ette iga aasta maikuus esitatava arve alusel. 
Enampakkumise osavõtutasu on 30 eurot, mis on tagastamatu.
Enampakkumise aastatasu alghind on 230 eurot aastas.
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 4. aprillil 2019 kell 11 kinnises ümbrikus märgusõnaga "Papli tn 5" vallavalitsusele aadressil Marientali tee 27, 93820, Kuressaare või e-posti teel aadressile vald@saaremaavald.ee.
Pakkumise kohtustuslikud dokumendid ja andmed

Maksekorralduse koopia enampakkumise osavõtutasu 30 eurot tasumise kohta Saaremaa Vallavalitsuse arveldusarvele (EE851010602007390004 SEB Pank, EE871700017000767815 Luminor Bank või EE362200221068434358 Swedbank);
Avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud järgmised andmed:

 • pakkuja nimi, registrikood (füüsilistel isikutel isikukood),  aadress, e-posti aadress, kontakttelefon;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • pakkuja kinnitus maksuvõlgade ja Saaremaa valla ees täitmata rahaliste kohustuste puudumise kohta;
 • pakutava aastatasu suurus numbrites ja sõnades;
 • kuupäev ja pakkuja allkiri. 

Alus: VV 19.03.2019 korraldus nr 348 Asendiskeem
Info: tel 452 5104, Margo Sooäär.